Brevväxling mellan Elin och Alvar

Brevväxlingen

mellan

Alvar Lindman

och

Elin Nyblom

under deras förlovningstid

juni 1904 -juni 1905

- en avskrift av Johan Lindhardt 1994

 

 Spekeröd den 18 Juni 1904 [lördag]


Käre Broder!
Till svar å din skrifvelse af den 14 dennes med begäran af vår dotter Elin till hustru, får jag meddela, att vi, hennes föräldrar, så väl som hon själf bifalla denna din begäran.
För egen del hade jag visserligen önskadt - och i någon mån äfven hoppats - att tills vidare få behålla henne särskildt ock för hennes minste broders undervisning, sedan hon redan läst upp 3 bröder till 4 klassen. Men då jag ser, att Herren Gud har andra tankar, vill jag säga så som hon: Varde Herrens vilja! Välkommen!


Din tillgifne L. J. Nyblom


Solberga den 23 Juni 1904 [torsdag]
Min innerligt älskade Elin!
Hjärtligt tack för denna dag, om hvilken vi båda äro vissa, att vi skola få se tillbaka på den såsom en dag då Gud har bevisat oss stor godhet! Låtom oss öfverlemna hvarandra åt Guds barmhärtighet! Jag är nu lyckligt hemkommen och hjärtligt lyckönskad.

Din tillgifne Alvar


Spekeröd den 25. 6. 04. [lördag]
Älskade Alvar!
Innerligt tack för ditt kärkomna bref, som jag i går fick mottaga och som hjärtligt gladde mig, då jag ju ej heller väntade att så snart få höra af dig. Jag kan knappt ännu fatta den stora lycka, som kommit mig till del, men jag hoppas och tror dock att det är Guds godhet.
Då Hugo i förrgår anlände hem med posten, hade han med ett bref från din Mor till Mamma, i hvilket äfven medföljande var inneslutet till dig. Men då Mamma ej känner hennes adress, har hon ej kunnat skrifva tillbaka, hvilket hon annars tänkt. I går fick jag äfven lyckönskningar frän hela familjen på Solberga - mycket vänliga rader i synnerhet från Farbror och äfven från Tant. Till Farbror och Tant tyckte Mamma att jag skulle skrifva ett par rader och till flickorna skicka mina kort. Dock ha vi ju ej någon erfarenhet i huru man bör förhålla sig. 

Jag väntar nu bara på onsdag, då jag hoppas åter få se dig. Vi ha något tänkt på, om du tyckte och det ej vore på något sätt olämpligt för dig, att du, om du kommer hit på onsdag kunde stanna här öfver natten för att följa med oss till Göteborg. Vi fara på torsdag morgon om Stenungsund o. äro i Göteborg vid 12-tiden. Men tåget, med hvilket vi resa till Bollebygd, går kl. 5, så att det blir ju ej så länge, men det blir ju ändå några timmar, o. Mamma säger, att det går äfven båt från Göteborg till Kungelf vid 5-tiden. Vi kommo ej att tänka på detta i torsdags, men jag nämner nu detta, ifall att din Mor kanske sedan ej är i Göteborg. Detta har jag blott framställt förslagsvis o. ber dig nu göra alldeles som du själf tycker. Axel reste mycket tidigt i dag. Han bad hälsa dig.
Far & Mor hälsa dig hjärtligt. Farväl för denna gång, älskade min Alvar. Emellanåt läser jag ditt bref. Jag får nu söka att med tålamod vänta på onsdag o. min älskade.

Din Elin


Solberga den 25 Juni 1904 [lördag]
Min älskade Elin!


Jag ville med dessa rader nämna att min kyrkoherde icke reser till Backamo, emedan vi hafva fått bjudning till fadderskapet i Ödsmål nästa tisdag. Äfven jag är bjuden och reser dit, om jag ej får förhinder. Och då få vi träffas där kanske.
I dag har jag haft besök af en byggmästare från Jörlanda, som erbjöd sig att bygga upp vart ringa hem. Han såg trovärdig ut, hade goda betyg och är rekommenderad af aktningsvärda personer. Derför antog jag honom. Jag har förut förgäfves hört efter byggmästare, alla äro så upptagna.
Den 6:te Juli lär det skola bli syn å Kålleröd. Då får jag visst bjuda förrättningsmännen på middag hos min arrendator och för första gången bjuda till att utöfva värdskapets plikt.
I dag har jag fått tre telegram från Onsala med lyckönskningar. Ja, jag undrar icke på, om man lyckönskar mig.
Vår förlofningsannons fick icke den öfverskrift som vi ville. Kanske har den kommit felfri in i Vårt Land. Farväl nu, min kära lilla Elin! Din tillgifne vän
Alvar.
 

Bollebygd den 1 juli 04. [fredag]

Kära, älskade Alvar!

Jag hade nog ett svagt hopp att du möjligen kommit hit i dag, men därutaf vardt intet o. det var allt svårt, ty jag har längtat så gränslöst efter dig o. jag har ju ej heller hopp om att få något bref från dig förrän jag kommer till Varberg.

Vi resa härifrån i dag, äfven jag, ty Mamma tycker, att jag ej bör stanna o. det är jag mest nöjd med, ty jag är rädd att längtan blir för svår. De ha nog satt i fråga att jag skulle stanna lite till, men Maria (frun) är mycket klen o. får ej röra sig - åtminstone mycket litet - och systern, som nu är hos henne skall resa till Orust för att bada. I morgon fortsätter jag alltså till Varberg. Misstyck nu ej att jag ej stannar här, hvilket du ju ville, men Mamma tycker ej att jag bör göra det. Här är nybyggdt, som du kanske vet - alldeles utmärkt trefligt.

Jag kan undra huru det nu blir om du kommer till Varberg - men jag hoppas det emellertid. Jag skrifver snart igen o. nämner då huru länge jag kommer att stanna i Varberg, om jag vet det då. Du har ju "syn" i nästa vecka så att du kanske får att göra. Det var ju på onsdag den skulle äga rum. Den tanken vill ej lämna mig att du skaffat dig en för enkel o. landtlig fästmö.

Du får ursäkta att jag skrifver med blyerts, men jag har ej tillgång till något bläck.

Här är ju så mycket vacker natur, det kan jag nog förstå och det säga ju Far o. Mor, men jag ej riktigt tycka det, när du ej är med. Det var dock i mitt tycke en ljuflig resa till Göteborg - den roligaste i mitt lif. Nej nu måste jag sluta.

Hjärtinnerliga hälsningar o. en kyss från tillgifna, efter dig längtande

Elin

Hoppas att det går bra på synen. Det känns tungt att du skall ha så mycket hufvudbry, o. jag kan ju ej hjälpa dig.

 

Göteborg den 2 juli 04. [lördag]

Älskade Alvar.

Som du ser befinner jag mig nu i Göteborg, där vi tillbringat natten, men vi ha ej ätit frukost ännu.

Om du ej skickat några penningar till kyrkoherde Högberg ännu, tycker Pappa, när han tänkt på saken, att du kan vänta tills synen. Ty ifall där då blir brister för kyrkh. Högberg, blir han ju skyldig dig penningar, o. dessa kunde ju då afdragas på det du var skyldig honom. I annat fall är det kanske osäkert, när du kan få ut något från honom.

Jag skall i förmiddag gå åtskilliga ärenden med Mamma. Jag hoppas du får det bref, som jag skref från Bollebygd men det hinner nog ej fram förr än detta. Nu är du väl så snäll o. snart skrifver tillbaka. ty jag väntar så att få höra något från dig. Jag reser i ef.m. till Varberg. Jag har skrifvit detta medan Far o. Mor voro ute ett ärende, men måste nu hjälpa till med frukosten. Hinner därför ej mer. Jag längtar fortfarande efter dig. De hjärtligaste hälsningar till min älskade Alvar från

din Elin.

 

 

 Målat av Elin 1904

Solberga, Jäger den 4 Juli 1904 [måndag]

Min innerligt älskade Elin!

Hjärtligt tack, min kära Elin för dina bref af den 1:ste och 2:dre dennes. För mig var det nog det roligaste att Du ej stannade länge i Bollebygd, ty dess snarare hoppas jag att få räka dig i Varberg. Jag längtade att få helsa på dig i B-d., men jag fick förgäfves gå och resa omkring i Gbg. både torsdags e. m. och fredag f. m., utan att kunna erhålla några penningar. Af de tjenstemän jag sökte var en i Norge, en i Öckerö, en vid Bohus-banan o. s. v. Till slut fick jag lemna papperen till herr Jansson, som lofvade försöka hjelpa mig. Sedan måste jag resa hem hit till Solberga.

I Gbg. träffade jag Prostinnan Åkermark och fru Magni, som vänligt lyckönskade mig. Jag reste hem med tåget till Jordfallet och gick mellan båda färjorna. 1 Kungelf fick jag länge vänta på skjuts, hvarefter jag fick två tröga hästar samt ressällskap med 2:ne fröknar från Ingetorp. Jag kom sent hem, men vädret var härligt. Här i huset äro nu fröknarna Elise och Hulda Ringius fr Wbg. Frkn Elise är ännu ganska klen. Roligt om hon kunde bli stärkt.

Min lilla, kära Elin!, hvad är det du skrifver: "den tanken vill ej lämna mig att..." ? Småningom finner Du den ena skröpligheten efter den andra hos mig och då kan Du nog snart få andra tankar. Vi skola icke bry oss mycket om vara tankar, min innerligt älskade vän! Du vet nog hvarifrån många af dem kommer. Jag läste för några dagar sedan Paul Gerhards sång: "Der wundervolle Ehestand". Der står en vers som jag skrifver af, sådan den låter på gammaldags tyska:

Jeder findet, jeder nimmt Was der Höchst ihm ausersehn Was im Himmel ist bestimmt Pflegt auf Erden zu gesehehn, Und was denn nun so geschicht Das ist sehr wohl ausgericht't

Jag har nu återigen fått ganska många gratulationskort och bref t. ex. fr. din bror Gustaf och från min bror i London. Från min vän Henrik Hägglund, Martina von Heidemann fr. Cassel m. fl. Jag tror, att jag får beställa nya kort till dig och mig. Tack för ditt löfte att snart skrifva till mig. Farväl för denna gång, min älskade Elin Din tillgifne Alvar P.S. Pappas yttrande angående de pengar Högberg skall ha, har jag behjärtats. D.S.

 

Varberg den 4 juli 04. [måndag]

Älskade Alvar!

I lördags ef.m. vid 8-tiden anlände jag hit o. blef mycket vänligt mottagen. De, nämligen Moster o. Tant, vilja att jag skall stanna öfver denna veckan, ty de tänkte att det var lämpligare för dig att komma i början af nästa vecka än i slutet af denna. Tror du att du kan komma ut som på nästa måndag, eller tisdag o. vi sedan kunna följas åt hem? Jag får allt resa härifrån senast på onsdag, tänker jag. Men är det lättare för dig att komma ut i slutet af denna veckan, så kom hit, ty jag bryr mig ej om att min vistelse här blir något kortare, blott du kommer. Mycken tack för kortet, som var här före mig. Jag väntar nu bara på onsdag, ty då kanske jag får bref från dig, tidigare vet jag att det ej kan hinna hit.

Om du ej vet något ställe att taga in, finns här väl hotell eller gästgifvaregård, antar jag o. eljest om dagarne kan du väl vara här tänker jag. Vi bo på "Folkskolan", midt bland utställningen. Du skrifver väl när du kommer o. med hvilket tåg, så att jag kan gå och möta dig. Moster & Tant hälsa dig så mycket o. bedja dig vara välkommen. De tycka att det är så roligt att du kommer hit.

I dag skall jag taga mitt första bad, men jag skall ej vara länge i vattnet. Jag har något tänkt på att jag skulle bedja Mamma returnera de kort till mig, som möjligen anländt hem sedan jag reste hemifrån. Jag skall höra med Moster hvad hon tycker. Jag har blott 2 kort kvar af dina, men 7 af mina, så att jag kan blott besvara två. När du kommer hit, tar du väl med dig de kort du har kvar. Behöfva vi, kunna vi ju beställa fler, när vi fara hem.

Jag undrar nu så mycket huru det skall gå på onsdag. Jag kanske bort bedt Pappa resa ut till Kålleröd, om han kunde varit dig till någon hjälp. Men detta är nu för sent. Ack, käre Alvar, jag hoppas du kommer hit o. att jag snart får höra af dig genom bref. Vi skola nu dricka kaffe, o. Tant frågar om jag kan af bryta min "alvarliga" skrifvelse.

Vi ha nu druckit kaffe. Här regnar nu och åskan går. I går hade vi vackert väder. Vi hörde pastor Kull i högmessan och pastor Block på ef. middagen. I dag ha vi besett utställningen. På tafvelutställningen ha vi ännu ej varit men ämna gå dit. Moster tycker att jag skall bedja Mamma returnera de kort, som kanske anländt hem till mig. Måste nu sluta.

Farväl för denna gång, älskade Alvar, o hjärtinnerliga hälsningar från din Elin

 

Varberg den 6. 7. 04. [onsdag]

Älskade Alvar!

Mycken, mycken tack för brefvet, som jag redan i går fick mottaga. Jag blef så glad, ty jag hade ej väntat något förrän i dag. Hjärtligt tack för hvad du skref samt för den tyska versen. Jag har läst den flera gånger o. skall söka ej mera lämna rum för sådana tankar hvilket jag ju ej heller bör göra, helst då jag ju är så lycklig o. nöjd. Blott du äfven vore här, - men jag hoppas att du kommer.

Jag hade bref från Mamma idag. Hon skickade mig äfven bref från bror Gustaf samt skref att det dessutom fanns omkring 13 bref o. kort till mig hemma. Jag har skrifvit o. bedt henne returnera dem, men jag har ju ej så att jag kan besvara dem. Troligen har du väl ej så många kvar att det räcker till. Därför vore ju bra om du ville beställt, så att du kunde fått med dig, när du kommer hit.

I går kväll voro vi på Vårhem, strax utanför staden hos släktingar till Mamma. I förmiddag ha vi varit på konstutställningar o. besett taflorna. Där voro flera, som voro utmärkt vackra, men äfven många, som man ej alls kunde förstå sig på.

Tant har "knäppt af" Moster Anna o. mig med sin kamera o. gjort i ordning inneliggande porträtt att sända till dig. Hur gick det? Hann du att fotografera dig medan du var i Göteborg. Jag tycker att det är så sorgligt att ej äga något porträtt af dig.

Jag undrar mycket huru det gått på synen i dag?

Här är nu mycket vackert väder o. det är mycket skönt att få bada. Vi skola nu snart begifva oss ned till hafvet.

Jag har förnummit att här är kontraktsmöte i morgon.

Ifall du talar om att du fått bref kan du hälsa till Solberga, om du tycker. Nej nu måste jag sluta för denna gång. De hjärtligaste hälsningar till min älskade Alvar från din Elin

 

Solberga den 7. 7. 1904 [torsdag]

Min älskade Elin!

Just nu återkommen från Spekeröd, finner jag till min glädje ett kärt bref från dig. Hjertlig tack för det och för det som jag förut fått sedan du kom till Varberg!

Synen den 6:te blef nog ej så fördelaktig för mig, men jag lägger ej gerna vid mig sådana saker och tänker dessutom, att, så oerfaren som jag är i dylikt kunde det ha gått ännu sämre. Det varade från 10 f. m. till ungefär 1/2 8 på qvällen. Högberg var sjelf närvarande. Khde Ysander fr. Torsby var konsistorieombud, Notarien Arhusiander var rättens ordförande. Dessutom: nämndemän m. fl. Fina hade gjort i ordning middag mycket bra i mitt tycke. Tante Alma och Fina fingo ha hela omsorgen för denna måltid. Idag har jag som sagt varit i ditt hem och det var synnerligen godt och nyttigt för mig att få samtala med Pappa om gårdagens händelser m. m. Mamma och Hugo mötte jag på vägen. Mamma skulle till en fröken Gyllenhammar i Stenungsund, Hugo till posten. Han kom hem medan jag var qvar. Hjertliga helsningar fr. Pappa, Hugo, Gunnar, Signe och Harry!

Tack för det lilla porträttet af dig, som jag ställt framför mig och med glädje betraktar. Jag porträtterade mig i Gbg., men jag vet ej, när jag får något, som jag kan lemna dig.

Nu gläder jag mig i hoppet att i början af nästa vecka få resa till Varberg. Jag får dock tänka, att, som min kyrkoherde skall resa till kontraktsmöte i Torslanda till n. tisdag, kunde det hända att någon förrättning, som ej kunde uppskjutas, kommer som ett streck i räkningen. Dock hoppas jag att ej bli hindrad. Åtminstone hoppas jag att kunna resa till Varberg på. onsdagen. Men om jag kan, reser jag redan på måndagen. Jag har ännu ej hunnit att räkna ut med hvilket tåg jag skulle komma. Hoppas jag lätt nog hittar till Eder boning, om jag skulle komma oväntad.

Beder om min vördsamma helsning till den Moster och Tant. Många hjärtliga helsningar! Hasteligen

Din tillgifne Alvar

P.S. I dag är Ringius i Backamo

 

Varberg den 8. 7. 04 [fredag]

Älskade min Alvar!

Du må tro att jag blef glad då jag kom hem i kväll efter en promenad att finna ett bref från dig. för hvilket jag nu hjärtligt tackar. 1 förmiddag väntade jag att få bref, men då ej något anlände beredde jag mig på att vänta till söndag. Så mycket gladare blef jag i kväll. Jag skrifver nu i största hast några rader för att få af det i kväll, ty eljest får du det ej förrän fram i nästa vecka.

Mina tankar äro så ofta hos min älskade Alvar, men jag hoppas nu snart få träffa dig. Kan du ej åtminstone komma på onsdag, kan jag ej invänta dig, men jag hoppas du ej blir förhindrad. Det är ju godt att synen är öfverstökad, och att du är någorlunda belåten. Jag kan ej låta bli att tänka som så, att hade jag varit hemma hade jag träffat dig i går. Men jag får ju vara nöjd ändå o. jag känner att vistelsen här gjort mig mycket godt. Tanter äro ock så mycket snälla mot mig. I eftermiddag voro vi i kyrkan, där pastor Block hade bibelförklaring.

Du glömmer väl ej beställa nya kort åt oss o. tager dem med dig när du kommer. Mamma har returnerat några bref till mig, bland andra: ett bref från England från Kerstin Bolin o. ett kort från Adolf Wallerius i Tyskland. Klockan är nu snart half tio o. vi skola ut med brefven, måste därför sluta. Hjärtinnerligt välkommen till Varberg o. till din innerligt tillgifna, väntande Elin

P.S. Moster o. Tant hälsa dig! D.S. Det är nu så länge sedan jag träffade dig, att jag är rädd att jag blir blyg o. försagd när du kommer.

 Hulda och Elin

 

Spekeröd den 16 juli 04. [lördag]

Älskade Alvar!

Blott i största hast några rader, men jag vill ej låta posten gå utan att skrifva dig till. Hjärtligt tack för senast. Hoppas det ej dröjer länge, innan vi träffas igen. Här är brådt med höbärgningen, så att jungfrurna äro ute. I går reste Hugo till Göteborg. I dag reste Ernst R. till sitt hem. Han bad hälsa dig. Strax därpå fingo vi besök af Öfverste, Tant och Inga Fjellman, hvilka rastade här ett par timmar för att sedan fortsätta till Gulibringa.

Käre Alvar, du oroar dig väl ej för mycket med bygget på Kålleröd. Pappa skrifver något till dig om stenfoten, ty det är ju ovisst om han orkar resa. Det blir mycket knapphändigt detta bref, men jag kan ej hjälpa det. Signe står nu o. väntar, ty hon skall gå med posten. Jag måste därför af bryta, hur gärna jag än ville fortsätta. Nu undrar jag på när jag kan ha hopp återse dig.

Farväl älskade Alvar o. hjärtinnerliga hälsningar från din Elin

 

Solberga den 16 Juli 1904 [lördag]

Min älskade Elin!

Blott några rader, som hastigt nedskrifvas för att kunna hinna med posten! Det var mycket roligt att så oväntadt få se dig här i onsdags, fastän vi fingo vara tillsamman temligen litet. På qvällen uppstod mycken undran, hvart Johan Sundbäck hade tagit vägen. Han hade plötsligt försvunnit och gått för att möta Tante Alma, som anlände hit sedan vi ätit qvällsmat. Hon hade gått hela vägen från Kungelf och detta skulle hållas hemligt.

I går var jag i Hälta för att förrätta en jordfästning. Der uppsattes nu i kyrkan en ny orgel, som i mitt tycke blir något alldeles utmärkt. Den lär kosta omkring 3000 kronor. Efteråt var jag i ett roligt sjukbesök. Jag fick i går qväll bref från frkn. Sahlberg, som inbjöd mig till sitt hem i Varberg.

Vi må alla väl här. Här är nu ingen folkbrist i prestgården, som du sett. Till måndag morgon gå Sundbäck och jag till Kålleröd för att förrätta auktion. Jag tänker att du då med dina tankar är i Kålleröd och hos din af hjärtat dig tillgifne

 Alvar

 

Spekeröd den 19. 7. 04. [tisdag]

 Innerligt älskade Alvar!

 Hjärtligt tack för brefvet! Det är så roligt få höra af dig, när man just inte så ofta kan fä träffas. Jag kan undra om jag kan ha hopp få se dig här i denna veckan, men i annat fall får jag ju vara nöjd ändå. Jag vet ju att du har så mycket att styra om. Det var ju motigt på auktionen i gar att det ej gick, som man kunnat önska, men det kan väl bli bra till slut ändå. Pappa ber hälsa dig så hjärtligt o. ber mig skrifva att Trygg, den där "rallaren", som spekulerade på stenfoten kom fram o. talade vid Pappa sedan o. sade att han skulle tala vid den, han skulle ha till hjälp, om de kunde göra arbetet för 500 kr., men det är ju ovisst. Alfred i Hammar skulle då låta dig få veta det. Men Pappa ber mig ock säga dig att om det ej går på annat sätt, så tror han, att om han vore i ditt ställe, så toge han hellre anbudet 525 kr. o. finge det gjordt nu, än dröja till vintern för 450 eller något sådant, ty dels kanske timret fore illa o. dels sluppe man obehag. Ty om än summan nu vore större, kunde man kanske ha inne det på annat, ty uppskof med arbetet kanske kunde välla utgifter, t. ex. till byggmästaren, då han ej får börja arbetet. som tänkt var. Jag kan undra om du förstår hvad jag nu skrifvit, eller om det är dunkelt. Du må nog tro att mina tankar i går voro på Kålleröd, såsom de ju alltjämt äro hos min älskade Alvar. Jag är så rädd att du skall oroa dig för mycket med detta här bygget, men jag vet ju att motigheterna ej blifva större än de skola bli. I går ef. m. gingo Mamma, Signe, Harry o. jag till Kåkenas, en god bit hitom Stenungsund, för att hälsa på prostinnan Ahlberger från Kungelf, som med dötrar o. barnbarn skall vistas där en månads tid. Å medföljande papper har jag skrifvit upp, det du bad mig. Här var äfven nattvardsförhör i går. Jag kan undra om du har läsbarnen i dag eller i morgon. Jag längtar efter dig. Hoppas det ej dröjer länge innan du kommer. Du vet väl hur välkommen du är hit o. framförallt till din Elin

 

Solberga den 19 Juli 1904 [tisdag]

Min älskade lilla Elin!

Hjärtlig tack för ditt bref af den 16:de dennes! Det är så roligt att få bref från dig. I dag ha vi Sara-dagen. Jag har derför i dag en särskild anledning att tänka på dig, min älskade Elin Sara.

Hur det gick i Kålleröd i går, har du nog hört af Pappa. Det var ju litet motigt, men vi få tro, att det som sker är det bästa. I går e. m. färdades jag omkring i Hälta och Solberga ända till qvällen för att höra efter stenarbetare. Jag hörde efter pa tre ställen, men alla voro upptagna af annat arbete. Jag skall göra ännu ett försök innan jag släpper taget. I går hitkom Axel Jansson från Ucklum. Har i dag spelat för oss efter middagen. Mycket väl.

I dag har jag haft nattvardsbarnen f. m. I e. m. skall jag läsa med en bondgosse fr. Vallby. Föräldrarna och han önska, att han måtte studera, ehuru han ej torde ha anlag. De ha bedt mig läsa med honom. För att ej visa mig allt för ogin och för att åtminstone kunna afgifva ett omdöme om gossens lämplighet för studiebanan har jag lofvat läsa med honom tre gånger. Men sedan läser jag ej mer med honom. Han har nu anländt och sitter och väntar på mig.

I söndags läste Ringius vissa stycken ur ett ganska långt bref från Adolf Hellden, som bor i Selukve i S. Afrika i det ohelsosamma Matabele-landet. Hans helsa synes vara bruten. Han får gång på gång feberanfall och måste då intaga sängen. Med blödande hjärta lemnar han snart sin station, der han ingenting kunnat uträtta och från hvilken han medför smärtsamma minnen. Han skall försöka begynna ett nytt arbete i ett mera helsosamt klimat, men behöfva kanske först tjenstledighet för att hvila sig i Sverige. Hans gosse lefver och vårdas i Johannisburg. Då han skref sitt bref till R. var han glad, ty han hade samma dag fått tre kära bref: från Ringius, fr. prosten Laurell i Skredsvik och från Carl Block.

Jag längtar att få träffa dig, min älskade Elin, men vet ej ännu när jag kan gifva mig åstad. Om vi ej få träffas så ofta som vi ville, så låtom oss tänka, att ju mer vi söka Herrens ansikte i ordet och bönen, dess mer skall äfven kärleken till hvarandra blifva rättsinnig och höjd öfver alla lifvets vexlingar.

Du kan ju vara snäll låta mig få veta dina tankar, när vi böra göra visiter hos Edert umgänge i Spekeröd och Stenungsund.

Var god framför min hjärtliga och ödmjuka tacksamhet till Pappa för all hjälp jag fått i fråga om mitt bygge. Hjärtliga helsningar till alla!

 Din tillgifne Alvar

 

 Spekeröd den 21 juli 1904. [torsdag]
Älskade Alvar!
Hjärtlig tack för ditt bref som jag i går mottog. Jag vill visst följa det råd, som du gaf mot slutet af ditt bref, o jag vet ju äfven att jordisk lycka ej kan äga bestånd utan Guds välsignelse. Jag finner mig blott i allt ovärdig o. olämplig till att blifva din hustru, men jag hoppas o. vet ju, att du vill ha öfverseende med mig.
Med afseende på visiterna, hvarom du skref, tycka Pappa o. Mamma, att vi behöfva blott besöka Höglunds, doktor Tidholms o. Enanders på Halleby. Vi hade tänkt att om du då komme hit måndag eller tisdag kväll, så kunde vi följande f. m. - alltså på tisdag eller onsdag - göra visit hos doktorns 0. Enanders, äta middag hemma o. på ef. m. resa till Höglunds, dit Mamma visst tänkte följa med, o. så finge du väl vara här en natt till, o. så skjutsade vi dig naturligtvis hem. Du kanske äfven tycker att det blir för många visiter på en dag. Du kan väl låta höra af, hvad du tycker om detta o. om det är olägligt för dig.
I förmiddags gingo vi alla ned till Norums holme för att bada. Sedan vi badat o. uppehållit oss där i godan ro, vandrade vi så sakta hemåt i hettan o. kommo hem vid 3-tiden. Men det var mycket varmt att gå hemåt på middagen.
Den där gossen frän Vallby har jag flera gånger hört talas om. Jag tycker det är underligt att de äro så ihärdiga, när det ej tycks vilja gå för honom, men jag känner ju ej vidare till det.
Vill du framföra mina vördsamma o. hjärtliga hälsningar till Solberga-familjen! Far & Mor hälsa dig hjärtligt o. bedja dig vara välkommen! Sist många hjärtinnerliga hälsningar från din Elin


Solberga den 21. 7. 04 [torsdag]
Min innerligt älskade Elin!


Tack för trenne kära bref och för den anteckning som åtföljde det första! Tack för att du icke tröttnar på mig! Du är alltjemt i mina tankar och jag känner hur mycken tacksamhet jag är dig skyldig, att Du velat blifva min Elin.
går skickade jag bud på Trygg från Kålleröd, dit jag begifvit mig! Jag kunde icke få honom till att åtaga sig arbetet för 500 kronor. Till slut öfverenskommo vi att han skulle göra det för 530 kronor. l morgon skulle han komma hit och underskrifva kontraktet. Få se om han blir vid sitt aftal. Man tager honom nog icke alltid der man släpper honom.
I går kom pastor Ambernt Torbjörnsson hit fr. Starrkärr. Han är en gammal studentkamrat till mig och det var roligt att träffa honom. 1 e. m. ha vi varit ett helt sällskap i Kålleröd. Ringius, Tante Alma, frkn Hulda R., frkn Nilsson, lektor Arvidsson, kand. Sundbeck, Ambernt T. och jag. Vi drucko kaffe, som medförts, hos Fina. Sedan besågo vi jernvägsbanken och gingo sedan upp i skogen. Vet du, min lilla Elin, der äro många vackra vägar omkr. Kålleröd, hvilka jag icke förr vetat om. Vi drucko saft och vatten i skogen. Ringius inledde en täflan att fabricera charader öfver hvarandras namn. Sjelf fick han en temligen impertinent af Arvidsson. Ringius diktade följande: I skuggan af mitt första vill jag vandra. Mitt hela vare städs en god mitt andra. Jag diktade också en, just icke vacker. Angående visiterna tycker jag att det skulle vara mycket bra att kunna göra undan dem på en dag, t. ex. nästa onsdag. Jag hoppas att få komma tisdag qväll. I morgon har jag en jordfästning i Jörlanda kl. 1. Jag hade mycket tänkt på att låta skjutsa mig till Spekeröd från kyrkan, men dels kan förrättningen lätt bli fördröjd och dels skulle jag ha Trygg hos mig i morgon qväll. Det blefve derför för brådskande, är jag rädd. Jag beder nu om min hjärtliga och vördsamma helsning till Pappa och Mamma! Hjärtliga helsningar till Gunnar, Signe och Harry! Din dig af hjärtat tillgifne och djupt tacksamme Alvar.

Spekeröd den 23. 7. 04. [lördag]

Innerligt älskade Alvar!

Mycken tack för att du kom hit i går! Det var så roligt få ha dig här, ehuru det ju ej blef så länge. Jag hade ej väntat det, eljest borde jag ju varit hemma o. inväntat din ankomst. Detta glömde jag säga dig. Jag skrifver ej till fotografen i dag, ty du skulle ju sett närmare på prof korten o. det blef ej af. I dag har hit anländt en fröken Kristiansson - vår f. d. guvernant, som nu ägnar sig åt trädgårdsskötsel. Men trots hon ett år sökt, har hon ännu ej lyckats få något fält för sin verksamhet. På tisdag, när du kommer hit, kommer du väl sä tidigt, du kan. Mamma var här inne just nu, o. när hon hörde att jag skref till dig igen sade hon att det var ett väldigt skrifvande. Du kanske tycker att jag skrifver för ofta, men säg till då o. säg, huru ofta jag får skrifva. Men jag tänkte att annars får du ej höra något från mig innan du kommer. Du misstager dig, om du tror, att jag blott är nöjd o. belåten, ty jag är mer än lycklig och jag älskar dig så innerligt, och så har jag ju det till utsikt att ständigt få vara hos dig, o. då har jag ej något mer att önska. Jag har aldrig någonsin känt mig så lugn o. glad till sinnet o. jag vet att jag ej kan vara nog tacksam för allt, som vederfarit mig, trots min ringhet o. ovärdighet. Vi skola visst dricka kaffe någonstädes i det gröna, Gunnar till heder. Hans födelsedag firas nämligen i dag i stället för i morgon. I morgon börjas det kl. 8 här i kyrkan. Här är nämligen nattvardsgång. Misstyck nu ej mina fåkunniga rader! I hopp om snart återseende tecknar

din tillgifna lyckliga Elin 

 

Solberga d. 23/7 1904 [lördag]
Min älskade Elin!
Blott några få rader i dag. Jag måste nämna att jag icke kan komma till Spekeröd till tisdag, ty till onsdag är det en jordfästning i Hålta och min kyrkoherde reser som du vet till Finabo nästa tisdag och kommer icke hem förr än torsdags qväll. Denna begrafning viste jag icke om när vi träffades. Roligt för mig att få träffa dig i går! Min resa kostade mig intet. Det var ju vänligt af Hult.
I går qväll kom Trygg och kontrakt upprättades å 530 kr. mellan honom och mig. Nu tycks uppförandet af stenfoten vara betryggadt.
I dag ha pastorerna Liner och Torbjörnsson farit sin väg.
Hyllan hade före min ankomst af Svea i boden lemnats till bud frän prestgården.
Nu får du ha besvär att göra ett nytt fördrag när du, eller rättare, våra föräldrar vilja att vi skola göra visiter. Förlåt mig det! Farväl för denna gäng, min älskade Elin! Vördsamma och hjärtliga helsningar till Pappa och Mamma!

Din Alvar


Spekeröd den 26. 7. 04. [tisdag]
Älskade Alvar!
Tack för brefvet, som jag fick i söndags! Ledsamt att du fick förhinder. Jag hade gladt mig åt att snart få se dig här igen, men det kan ju ingen hjälpa. Du kunde icke komma hit onsdag kväll, o. så kunde vi göra visiterna på torsdag. På fredags morgon om du har brådt får du skjuts, huru tidigt du vill. Sedan blifva hästarne här rätt mycket upptagna. Om du ej kan komma förrän torsdags f. m. så kunde vi ju på ef. m. göra ett par af visiterna. På fredag finge vi nog häst men drängarne äro då upptagna med rågen. För något i nästa vecka kan jag ej skrifva än - jag är rädd att hästarne äfven då äro sysselsatta. Men i annat fall kan du väl komma när du tycker o. kan, så blir det väl någon råd.
Jag har i dag skrifvit till Bourn o. beställt 2 duss. porträtt. Mamma tyckte att jag ej skulle dröja längre o. hon tyckte att jag ej behöfde vara oviss om hvilket jag skulle taga, då det ena profkortet var så mycket bättre än det andra.
Igår voro vi - utom Pappa o. Gunnar - nere vid Getskär i Jörlanda o. badade. Pappa var så trött att han ej orkade följa med.
Gunnar blef så glad öfver kortet, du skickade. Han kunde först ej alls förstå från hvem det var. Han hälsar o. tackar. 

Vi vänta Ahlbergers hit antingen i dag eller i morgon. Vi träffade dem här vid kyrkan i söndags. 

Hoppas att jag snart får se dig här igen. Älskade Alvar, dröj ej länge, utan kom snart till

din Elin.

Alla Ahlbergers äro här.


Solberga den 26. 7. 1904 [tisdag]
Min älskade Elin!
Hjärtlig tack för ditt kära bref af den 23:dje! Det var så roligt för mig att fä och att tänka på. Jag är glad för hvarje bref jag får och skrifver så gerna till dig, men tycka vara föräldrar, att vi skrifva för ofta, så skola vi minska skrifvandet.
Nu blott några rader! 1 söndags var min tur i det lilla Hålta. E. m. hörde jag min khde. predika och hälla nattvardsförhör. Ing.språket till nattvardsförhöret var Ps. 32:6. Ing.språket till predikan var Ef. 4:20.21. och ämne: de mest utmärkande dragen i den sanna och den falska kristendomen.
1 går afslutade jag min läsning med Ernst i Wallby. Pa e. m. var jag i sjukbesök och på hemvägen från detta hörde jag på min khdes nattvardsbarn. Han läste 2:dra art. med dem. I dag har jag haft mina nattvardsbarn slutet af 3:dje art.
I e. m. har jag varit i sjukbesök i Jörlanda. Hästen ställde jag hos handlanden i Anrås. Derifran gick jag ungefär en half timmas väg upp åt bergen till en 45 år gammal krumpen qvinna, som varit sjuk i ungefär 30 är. Jag tror att jag frän berget kunde se in i Spekeröds socken.
I dag på morgonen reste brölloppsgästerna med många mobilier.
Farväl min älskade lilla Elin!

Många hjärtevarma helsningar

från din Alvar.

Spekeröd den 28. 7. 04. [torsdag]

Älskade Alvar!

Mycken tack för brefvet jag fick i går! Hinner nu blott att skrifva ett par rader, ty först har jag nu varit nere med i bakstugan o. så skola vi alla nu med o. bada. Gunnar o. jag gå ned o. så få vi åka hem. Jag har väntat dig något i dag, men du kanske haft dina läsbam. I går ef. m. voro alla utom far o. jag nere vid Norums holme o. badade. Jag tänkte om du möjligen kommit i går, ville jag vara hemma. Om du kommer när du har tid o. tycker, få vi allt skjuts. Jag skrifver så illa ty jag är trött i armen sedan jag varit nere med vid baket. Här är en väldig värme i dag, det skall allt bli godt att få sig ett bad. Jag kan undra, när jag får se dig här. Jag väntar därefter. Hinner nu ej mer. De vänta på mig. Farväl, älskade min Alvar! I största hast din Elin Spekeröd den 28. 7. 1904 [torsdag] Min älskade Elin! Hjärtlig tack för ditt bref af d 26:te! Jag har fått slå ur hågen att denna vecka resa till Spekeröd för att tillsamman med dig resa pa visiter. I dag på f. m. har jag haft mina nattvardsbarn. I morgon beräknar jag att Trygg börjar arbetet i Kålleröd och om så sker - hvarom han skulle underrätta mig genom ett bref kort - så får jag begifva mig dit. Nästa vecka har jag tänkt att hetsa på i Spekeröd, men jag beräknar ej, att vi då kunna resa på visiter, ty hästarne äro väl sysselsatta. Jag reser blott för att hetsa på dig. Det kanske ej är så brådtom med visiterna. Det var bra att du skref till Bourn och beställde porträtten. !måndags hade ni helt visst en varm promenad till Jörlanda. Jag har ännu ingen gång i sommar företagit någon färd eller promenad för att bada. I denna vecka - jag tror i tisdags - skedde en sorglig olyckshändelse. En 8 à 9-årig gosse som var släkt till Skårafolket var på besök i Skåra. Han och en annan gosse - släkting till fru Ringius - gingo för att bada vid Lahäll - uppmuntrade dertill af folket på stället. Under badet måtte den förstnämnde gossen ha fått slaget. Han fanns på qvällen död i vattnet. I qväll vänta vi bröloppsfolket hem från deras långa resa. 

Farväl för denna gång, min älskade Elin! Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma! Hetsa ock Signe, Gunnar och Harry så mycket! Din af hjärtat

tillgifne Alvar


Högberg, från hvilken jag fått bref, beder att jemte sin fru få helsa till våra föräldrar och dig. Han säger att han hade god lust att en gång i månaden besöka Kålleröd för att se på jernvägsbygget. D.S.


Spekeröd den 30. 7. 04 [lördag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtlig tack för brefvet, jag fick i går! Tack äfven för hvad du upptecknat i näst föregående bref - jag hade så brådt sist jag skref att jag ej besinnade det. Jag fattade att det var från farbror Ringii föredrag du antecknat, men du kan väl lika gärna skrifva upp ditt, ty det vill jag hellre hafva.
Jag gläder mig åt att i morgon åter hafva söndag. Jag skulle äfven gärna vilja en gång till Jörlanda, när det är din tur där.
Det var en sorglig olyckshändelse du omtalade i sista brefvet. Jag kan undra, huru Skårafolket tagit det, ty de äro visst ej så starka.
I går reste fröken Kristiansson o. anlände tvänne fastrar: faster Dina fr. Göteborg o. en hustru fr. Halland. De stanna här väl några dagar.
När du kommer i nästa vecka, så få vi nog tänka på att göra visiter. Hästar få vi allt. Det har nu gått så lång tid, att vi borde göra visiterna så snart som möjligt.
I förrgår kväll voro vi alla uppe i Huldelund i månskenet. Det var det härligaste väder o. mycket vackert, men jag saknade dig. Jag gläder mig nu åt att i nästa vecka åter få se dig. Far & Mor hälsa dig hjärtligt! Farväl nu, älskade lille Alvar, o. de hjärtligaste hälsningar från

din innerligt tillgifna Elin.

Solberga den 30 Juli 1904 [lördag]
Min älskade Elin!


Hjärtlig tack för ditt bref af d. 28:de dennes! I morgon ha vi din namnsdag. Då tänker jag på den dag då du fick ditt namn och tänker på att den dagen har en stor betydelse icke blott för dig utan ock för mig, som genom Guds styrelse blifvit ställd dig så nära.
Till måndag har jag tänkt att helsa på. Jag har tänkt att resa härifrån kl. 1/2 9 på morgonen och undrar om vi skulle kunna göra någon visit på f. m. Skulle jag icke kunna skjutsa dig med min häst? Om nu detta är illa uttänkt så är jag nöjd med att helsa på dig hemma.
Jag undrar hur du mådde torsdags e. m. då du först arbetade dig trött i bakstugan och sedan tog dig en temligen lång promenad till badet. Jag skrifver nu blott några rader i största hast. I morgon för 6 år sedan höll jag min första predikan i Onsala.
Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma och många helsningar till syskonen! Farväl, min älskade Elin!
Din Alvar.


Spekeröd den 4. 8. 04. [torsdag]
Älskade Alvar!
Innerligt tack för sista sammanvaron!. Så roligt det är att ha dig här, kännes det ännu ledsammare se dig åter afresa. Du kommer alltid så kort. En annan gång kan du väl taga dig litet längre ledighet. Det kändes så tomt på onsdag, när posten kom, att veta, att jag ej hade något bref att vänta frän dig, men det får man ju finna sig i. I morgon hoppas jag få höra af dig.
Jag kan ej förstå att du kan bry dig om mig. Blott jag kunde vara något för dig och i någon mån fylla min blifvande plats. Detta är min innerliga önskan och skall äfven blifva mitt bemödande. Men, käre Alvar, om min förmåga blir ringa, så får du öfverse. I hvilket fall som helst älskar jag dig af hela mitt hjärta och skall alltid göra det.
I dag reste fastrarna. De båda hälsa dig. Pappa är i dag i sjukbesök långt uppåt Ucklum åtföljd av Gunnar.
Nästa måndag komma Mamma och jag möjligen att resa till Göteborg för uppköp och återvända på tisdag. Vi måste dessförinnan ha reda på hurudana sängar vi skola ha i sängkammaren. Vi hade tänkt oss två järnsängar, och det tycker du väl också?
Jag borde väl skrifva till din Mor kort eller bref o. tacka för kortet, hon sände mig, men jag känner ej hennes adress. Vill du vara snäll skrifva den. I dag har du väl dina läsbarn. Pappa hade sina i tisdags kl. 10 o. ej kl. 11, som jag visst sade. 

I nästa vecka vänta vi Moster Anna hit. 

Inneslutande de varmaste hälsningar till min innerligt älskade Alvar slutar jag för denna gång.
Din tillgifna tacksamma Elin.


Solberga den 4 Aug. 1904 [torsdag]
Min hjärtevän!
Hjärtlig tack för senaste sammanträffandet, som är ett ljufligt minne för mig liksom hvarje gång jag får träffa min lilla Elin. Tack för ditt kära bref af denna dag! Hvad du skrifver finner så lätt väg till hjärtat, der det gömmes.
Jag hade en behaglig hemresa från Spekeröd. Sedan jag väckt upp "Skogarns" fick jag lyckligt och väl lemna ifrån mig den gamle hästan, och gick sedan hem samt insläpptes af den hederlige Johan Sundbeck, som ännu låg vaken och hade fönstret uppe.
1 tisdags hade jag mina läsbarn. Jag framförde dina helsningar och ditt tack för fröknarna Sia's och Almas kort. På tisdagen gjordes i sällskap med lärarinnan Selma Jansson fr. Skälldal en resa af frkn. Alma till Ucklum för att helsa på flickorna Jansson. Hemkomsten skedde sent på qvällen. De reste bittida.
I går f. m. var jag med Johan S. i Kålleröd, der Trygg nu ändtligen tycks ha kommit sig i gång med arbetet. När vi voro der utstakades planen till huset, hvartill Trygg hade hjeip af en schaktmästare vid jernvägsarbetet. Fina, som alltid är vänlig, bjöd oss på kaffe. Jag meddelade Nicke, att han skulle få utföra reparationerna mot den ersättning, som synen beräknat och Nicke lofvade att icke klaga öfeer brister m. m.
1 dag har jag haft nattvardsbarnen på f. m. 1 e. m. hafva Ringius och jag varit på bröllop i Prestbohl, der folkskoleläraren Strömberg och dottern i huset sammanvigdes. Brudparet gjorde ett ganska godt intryck. Der voro både tärnor och marskalkar. Ringius höll - utgående från Josuas ord i kap 24:15: "Jag och mitt hus vilja tjena Herren" - ett tal hvari han på sitt vanliga tydliga sätt visade hurudant en folkskolelärares hus bör vara.
Ringius och Tante Alma hafva planerat en Spekerödsresa, som skulle ega rum nästa tisdag. Vi skulle fara i tre åkdon härifrån. Jag skulle skjutsa Johan S. och Magdalena. Få vi då träffas, min lilla Elin? Hur går det med Göteborgs-resan då nästa vecka?
Jag tycker som Mamma och du i fråga om sängarna. Min mors adress är: Fru Sara Petersson, Alingsås. Om du skrifver, så var snäll och helsa så hjärtligt från mig.
Jag beder om de hjärtligaste och vördsammaste helsningar till Pappa och Mamma samt om många helsn:r till syskonen.
Din af hjärtat tillgifne Alvar

Spekeröd den 6. 8. 04. [lördag]
Älskade Alvar!


Hjärtlig tack för ditt kärkomna bref, som jag fick i går! Det var roligt höra att vi få vänta besök på tisdag. Mamma hälsar alla så hjärtligt välkomna. Mest gläder jag mig åt att det blef en orsak till att jag snarare får se dig här, än hvad annars varit fallet. Troligen blir jag då upptagen med bestyr, men något få vi väl ändå vara tillsamman. Vår Göteborgsresa kan ju förstås uppskjutas till en annan gång.
I går kväll kördes rågen in, emedan himlen lofvade regn. Jag var med i ladan, enär här var otillräckligt med folk tillstädes. Något regn har det ju kommit i natt, ehuru det ej blef så mycket, som man hoppats, men här åskade o. i synnerhet blixtrade alldeles väldigt. Jag satt länge uppe o. såg på blixtame.
Jag tänker på att det i morgon är söndag, o. att min älskade Alvar då skall uppträda i Herrens tempel. I morgon är det väl din tur i Hälta, tror jag.
Något nytt att förtälja har jag icke, men bringar dig, min älskelige Alvar, härmed mina hjärtevarmaste hälsningar. Jag kan undra om jag får något bref från dig i morgon. Farväl nu, innerligt älskade!

Din Elin


Solberga den 6 Aug. 1904. [lördag]


Min älskade Elin!
Blott några rader i qväll till min lilla Elin! Jag undrar om du fått mitt bref af d. 4:de. Jag är ibland oviss, hur det går med brefven, när jag lägger dem i breflådan sent på qvällen, sedan arrendatorns gått till sängs. De kunna lätt bli glömda der. Jag skref om en påtänkt Spekerödsresa till tisdag.
I natt hördes väl åskan i Spekeröd såväl som här. Luften har i dag känts sval och behaglig, men måtte mer regn komma!
I dag afreste ett lass med 6 personer, som skulle bada vid Lahällan. Ringius var sjelf med och badade. Nästa gång har jag tänkt resa med.
Nils i Hammar var i går hos mig och erbjöd sig att köra sten åt mig om det behöfdes. Det var ju vänligt af honom. Jag kan förstå, att han önskade, att det skulle vara godt förhållande oss emellan. Om affären med Högbergs arrendator talades icke ett ord.
Från en gammal piga i Tranemo - Johanna på Moen - fick jag här om dagen 20 kronor, som hon ville gifva mig af ren välvilja på det att de skulle användas till något i vårt blifvande hem. Jag har skrifvit och tackat henne från dig och mig. Jag undrar om jag i qväll skall få något bref från min älskade Elin.
I morgon är jag i Hålta, der jag har nattvardsgång. Till text för skriftermålet har jag tänkt att ha Es. 4:2-4. Till ing. för predikan 1 Tess. 5:9 samt till ämne: Den beklagliga sanningen, att många m:or ha det illa ställdt i sin salighetssak, fastän de kunnat ha det väl ställdt.
Jag undrar, hur det var med faster Dina när hon reste. Farväl för denna gång! Hjärtinnerliga helsningar från din tillgifne Alvar.


Spekeröd den 11 aug. 04. [torsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtlig tack för senaste sammanträffandet! Hoppas du ej får förhinder, utan kommer i morgon. Mamma ber mig säga dig att vi nog resa kl. half 2 (o. kanske tidigare?), o. att du väl kommer så tidigt som möjligt. Pappa har haft sina läsbarn i dag i stället för i morgon, så det ser ut som han tänkte följa med, men jag vet det ej än.
I går hade Moster Anna ett ärende till "Inland", så att Mamma, Moster o. jag gingo ned till Kåkenäs o. voro inne hos prostinnan Ahlberger en stund. Moster o. jag badade äfven.
Enligt löfte skrifver jag här upp från förra söndagen. Ingång var: 0 att de vise vore, och de måtte besinna hvad dem framdeles öfvergå skall. 5 Mos. 32:29. Ämne: Huru viktigt det är för en mska att utan uppskof betänka (besinna?) hvad hennes frid tillhör. I: Hvad som tillhör en mskas frid. II: Huru en mska skall komma till att rätt betänka detta. III: Huru viktigt detta är.
Skrifver nu ej mer, ty jag hoppas vi träffas i morgon. Jag längtar ständigt efter dig. Farväl för denna gång, älskade lille Alvar, o. de hjärtligaste hälsningar från

din Elin.

 

Spekeröd den 16. 8. 04. [tisdag]
Älskade Alvar!


Det är väl att det i morgon är onsdag, ty då hoppas jag få höra af dig genom bref. Jag tycker nu att det är så längesedan du var här och jag glömde då höra efter när jag härnäst kan få vänta dig. I denna veckan blir det väl ej kan jag tro, men i nästa vecka kanske du kommer. Ack, gör det, älskade Alvar, så är du så innerligt rar.
Härmed sändas två af fotografierna, som togos, då du var här, det tredje, som togs i Huldelund, misslyckades - åtminstone är jag alldeles anskrämmelig.
I söndags fick jag följa med till Ucklum. Skriftermålet var detsamma som sist i Spekeröd. Ingången till predikan stod i Rom. 5:18. Ämne: En syndares rättfärdiggörelse inför Gud. De fem tämligen långa momenten eller under afdelningarna kommer jag ej ihåg, så att jag kan skrifva upp dem.
I går ef. m. voro Mamma, Moster, Signe, Harry o. jag hos en lärarinna på kaffe. En resa till Ljungskile är något påtänkt, men troligen blir det ej något af, ty hveten är visst färdig att tagas.
När jag sätter mig att skrifva tycker jag det är så mycket jag skulle vilja säga dig, men när det kommer till stycket blir det så litet af. Jag är så sluten o. egendomlig, hvilket kanske något beror däraf, att jag är så mycket van att vara ensam. Ack Alvar! jag älskar dig så mycket. Kanske jag älskar dig för mycket - jag vet det ej, men du är jämnt i mina tankar. Dock har lyckan ej gjort mig öfvermodig utan snarare tvärtom, ty jag känner mig så ovärdig - men jag anser allt som kommit mig till del som nåd.
Nej nu måste jag sluta. Mamma hälsar tant Alma o. tackar för penningarne, hon sände med Ivar. Mamma hälsar dig så hjärtligt. Jag väntar på morgondagens post o. är lika tacksam för huru kort eller långt du skrifver. De hjärtligaste hälsningar från

din Elin.Solberga den 16 Augusti 1904. [tisdag]
Min innerligt älskade Elin!


Nu är det rätt längesedan jag skref till dig, min älskade Elin, och jag har derför längtat efter att fä sända dig några rader, ehuru de som vanligt blifva innehållslösa. Jag hoppas också att i qväll när posten kommer få en påminnelse, att de - och det vet jag - icke tröttnat på din Alvar.
Hjärtlig tack för senaste samvaron. Jag begagnade mig af Pappas skjuts hela vägen, eftersom det var lördag qväll. Hoppas att Ivar kom lyckligt och väl hem.
I måndags kl. 5 på morgonen reste fröknarna Ringius och kl. 6 frkn. Nilsson. Nu är vi således rätt få. Johan S. och fröknarna Alma o Sia ha begifvit sig upp till Forshälla.
Efter frukosten på morgonen gick jag till Kålleröd och besåg Tryggs arbete. Han har börjat att lägga upp nagra stenar och småningom far han väl sitt arbete färdigt ehuru han icke är något mönster af en ordentlig arbetare. Sedan jag varit en stund på Kålleröd fick Nicke skjutsa mig i sjukbesök bortåt de nordostliga delarna af Solberga. Det var en vacker trakt med knaggliga halsbrytande vägar, som slingrade sig mellan klipporna. Jag var i sjukbesök pa 3 ställen och gaf 5 personer nattvarden och döpte ett barn.
Jag kom icke hem förrän vid 7-tiden pä qvällen efter att då och då hafva fått en regnskur. Middagen och qvällsvarden blefvo den dagen sammandragna, men jag var just icke svulten, ty jag hade druckit mjölk och ätit skorpor på alla ställen och på ett fick jag 2 ägg, skinka och korf m. m. Man träffar här flera menniskor som det är roligt att komma till.
I dag har jag haft nattvardsbarnen. I morgon skall jag pa sjukbesök långt upp åt Jörlanda. Torsdag nattv.barn och kalas i Hammar. Fredag bort på bröllopp hos Klockaren o. s. v. Så gar det till i Solberga.
Farväl, min älskade lilla Elin. Jag längtar efter dig, i synnerhet ner jag är ensam. Jag beder nu mina hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma och tack för senast! Pappas bref glömdes ej utan inlämnades strax i Jäger. Jag skulle i dag skrifva af min mors bref om linne m. m. men sparar det till nästa gäng, ty jag har nu brådt att få brefvet på posten. Förlåt mitt slarfviga bref och tröttna ej på

din Alvar.


Spekeröd den 17. 8. 04. [onsdag]
Älskade Alvar!
Innerligt tack för ditt kärkomna bref, som jag i dag fått mottaga! Jag skrifver nu i kväll sedan hvar och en gått till sitt, ty om det blir vackert väder i morgon skola vi resa till Ljungskile, och jag hinner då ej att skrifva till dig. Och som du kanske väntar bref från mig, vill jag ej att du skall vänta förgäfves.
Det var så roligt att få ditt bref i dag, som jag så mycket väntat på. Men huru kan du sätta något sådant i fråga, att jag skulle tröttna på dig, min innerligt älskade Alvar. Om jag blott icke längtade så efter dig, och i morgon blir det nog ännu värre, ty jag har märkt, att när jag kommer ut bland främmande människor och du ej är med, längtar jag ännu mer. Du är alltför god mot mig, min stackare, och du har allt gjort ett dåligt val, det kommer du nog snart att finna, om du ej gjort det än.
Nej nu blir jag snart både sorgsen o. sömnig, o. det kanske ej är lämpligt att så klaga på sig, ty det kan ju ej vara något roligt för dig att höra. Men jag ville att du skulle känna mig som jag är, så att du ej går o. blir bedragen.
Klockan är nu rätt mycket, så att jag får väl snart tänka på att lägga mig, men jag tycker det är roligt att skrifva till dig, när jag ej kan träffa dig. Jag kan undra om du var nära Spekerödsgränsen, då du var i sjukbesök i Jörlanda i dag?
Signe var just härinne, innan hon lade sig - hon ber hälsa dig. Nu måste också jag tänka på att lägga mig. Vi få stiga upp lite tidigare i morgon, ty vi skola resa härifrån vid half 8-tiden.
Kommer du hit i nästa vecka. Jag hoppas du gör det o. det kommer jag att vänta på. God natt nu, älskade min Alvar, o. haf öfverseende med mitt bref beder din innerligt tillgifna Elin
d. 18. 8. P.S. Någon resa blef ej af, emedan vädret såg ostadigt ut, o. nu regnar det ock, men jag sänder ändå af detta bref, ty jag har ej något nytt att omtala. D.S.


Solberga d. 18. 8. 1904 [torsdag]
Min älskade Elin!
Hjärtlig tack för ditt kära bref af den 16:de! Tack för att du vill se mig på Spekeröd! Jag har ännu ej tänkt på när jag kan få helsa på dig, men antingen jag kommer snart eller dröjer, så längtar jag efter dig och tänker jämnt på dig.
Tack för fotografierna! Helsa och tacka Tante Anna så hjärtligt och vördsamt. Jaså du var i Ucklum i söndags. Det var ju en behaglig resa, en sval och skön dag. Du skrifver, att du är sluten men det tror jag icke att vi skola bli emot hvarandra. Men det bör alltid vara de hjärtekamrar, som icke öppnas för någon annan än Gud. Tack älskade Elin för din kärlek till mig! Jag älskar dig också innerligt och tänker på hur underligt det är, att vi som i dag för två månader sedan så litet kände hvarandra, nu äro förenade med ett så ömt band. I dag för 2 månader sedan fick jag det bref, hvars innehåll tillförsäkrade mig att du ville vandra vid min sida genom verlden. I går kom partör Malmgren hit cyklande fr Kungelf. Om en stund skola vi resa till Hammar, der vi nog komma att stanna hela e. m. Vi ha nu sett skrifvelserna om Ringius i den dåliga Handelstidningen och en annan tidning. Ringius har fått flera exemplar sig tillsända. Löjtnanten och Tidholm hade skrifvit var sitt intyg att jemvägsarbetaren hade uppfört sig mycket aktningsvärdt och att inga oordningar hade förekommit etc. I Tidholms intyg hade herr Evander m. fl. instämt. Handelstidningen uttalade der förhoppningen, att Biskopen skulle komma hit och taga reda på saken. Mamma skrifver, att hon ej kan bestämdt säga hvad som finnes, då hon ej på länge kunnat se till det. Men sängkläder till en jungfru finnes och några andra sängkläder. Dessutom 2 dussin servietter och några dukar. Förutom möbler etc. Farväl, min älskade Elin! Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa, Mamma och Tante Anna! Många helsningar till syskonen!

Din Alvar.

Spekeröd den 20. 8. 04. [lördag]

Älskade Alvar!

Hjärtlig tack för ditt kärkomna bref af den 18:de! Det är ledsamt att veta, att jag ej har något bref från dig att vänta i morgon. Egentligen skulle jag ju ej heller skrif vit någon mer gång i denna veckan, men jag skrifver nu för att nämna att om det blir vackert väder på tisdag, skola vi då resa till Ljungskile. Jag ville nämna detta för dig i händelse att du tänkt dig hit, o. det vore ju ledsamt om du reste förgäfves. Jag stannade nog mycket hellre hemma, om jag hade något hopp att du komme, men som det ju är alldeles ovisst, tycker Mamma att jag skall följa med dem, om det skulle bli resa af. Anna och Elin Nordblom äro här nu. De kommo i förmiddags, men stanna ej längre än till måndags morgon. Hvad du är mycket upptagen hela veckan igenom. Jag kan undra om du ej har någon tanke på att komma hit i nästa vecka. Jag hinner nu ej att skrifva mer, utan farväl nu, älskade Alvar! Pappa & Mamma hälsa dig hjärtligt! Dröj ej för länge med att komma till

din Elin. 

Spekeröd den 29. 8. 04. [måndag]
Innerligt älskade Alvar!
Hjärtlig tack för de lyckliga dagar o. stunder, som jag fick tillbringa tillsamman med dig i Solberga! Det var så roligt att vara där o. få träffa dig samt att du följde med hem. Jag är bara orolig att du förkylde dig först på vägen hit o. sedan i kyrkan.
Moster Anna reste klockan half sju i dag på morgonen. Hon bad hälsa dig. Det är ej ännu riktigt bestämdt, huru vi komma att resa nästa måndag. Kunde icke du följa med oss hit från Göteborg på torsdag. Det skulle vara så roligt, o. om du ämnade dig till konfirmationen i Ucklum så vore det väl lättvindigare för dig att följa med oss, o. så finge du ju skjuts till Solberga på lördag.
I förmiddag har jag varit i kyrkan o. hört på läsbarnen o. i ef. m. har jag bakat småbröd. I morgon är det ämnadt att den länge påtänkta Ljungskilefärden skulle gå af stapeln. Jag skrifver därför i kväll. I ef. m. har kand. Rehnberg varit här på besök.
I går var här sen tjänst o. nattvardsförhör. Ingången till predikan stod i Gal. 5:6. Ämne: Ehuru den kristliga kärleken icke utgör grunden för en människas frälsning o. salighet är den dock nödvändig till hennes salighet. I: En rätt kristlig kärlek. II: Att den icke utgör grunden för en människas frälsning o. salighet. III: Men den är likväl nödvändig till en mskas salighet.
Hvad där ändå var vackert omkring Kålleröd. Det var riktigt en lugn vrå o. där blir nog trefligt, när där blir färdigt. För min del är jag nöjd huru där än blir, blott jag får vara hos dig.
Godnatt nu, älskade Alvar! Vill du framföra vördsamma hälsningar till Farbror & Tant o. hjärtliga till ungdomen. Först o. sist de hjärtligaste hälsningar till dig från

din Elin

 


Solberga den 30 Augusti 1904 [tisdag]
Min älskliga, trofasta lilla Elin!


Hjärtlig tack för senaste samvaron! Tack också för helsningen med vykortet som du sände hit! Det har nu gått några dagar sedan vi sist träffades, men de hafva icke varit mycket händelserika och jag har derför just icke mycket att tala om.
I söndags var det Samuels födelsedag, men Tante Alma har de senaste dagarne varit temligen kry. Ringius fick på Samuels födelsedag några versar, som fägnade honom mycket och som han läste upp vid husandakten.
I dag ha nattvardsbarnen och jag varit utsatta för fotografering af den der frkn Johansson, som kommit cyklande från Ljungskile. Jag tycker just ej att det är roligt att underkasta mig dessa plägseder. Till torsdag skall Ringius konfirmera nattvardsbarn i Hålta och fredag e. m.  i Solberga.
Trygg har varit oordentlig de sista dagarna. Det skall bli roligt, när jag väl fått göra upp med honom. I morgon gå jag och Johan till Kålleröd på morgonen.
Jag sänder härmed några anteckningar, som jag lofvade att sända dig. I söndags predikade jag öfver ämnet: Ett kristligt svar på frågan: hvilken är min nästa? I: Huru hvar och en bland omvända och II: huru var och en bland oomvända m:or är min nästa.
Farväl, älskade vän! Jag gläder mig att i qväll få bref från dig. Hjärtliga helsningar till alla!

Din Alvar.


Spekeröd den 1. 9. 1904 [torsdag]

Älskade Alvar!


Hjärtinnerlig tack både för det kärkomna brefvet och för anteckningarna, som medföljde detsamma!
I tisdags voro Far & Mor, Signe o. jag på Ljungskile. Det var en treflig färd o. vi hade ett skönt väder. Först voro vi en stund hos pastor Norborgs o. drucko kaffe. Sedan fortsattes till Tjöstelsröd, där vi stannade till 7-tiden. Pastor, Tant o. Ruth Norborg voro äfven med på middagen där. De båda först-nämnda båda hälsa dig. Vi träffade där äfven Adolf Wallerius, som just var där o. hälsade på.
Jag kan undra huru det går, om du får något hinder för Göteborgsresan. Mamma, Gunnar, Harry o. jag resa om Kungelf med ångaren Kungelf, som Mamma tror går därifrån kl. 7.15. Skulle vi ej hinna med den få vi resa med tåget. Roligt skulle vara om du följde med oss hem från Göteborg.
Pastor Norborgs skulle flytta in till Göteborg i dag. Tre af de större barnen voro redan inresta när vi voro där.
Du tar väl visitkort med dig när du reser. Jag tar nog med mig, men af dina har jag endast fyra, o. de räcka ju ej långt, om det skulle träffa sig så, att de i allmänhet ej träffas hemma där vi göra visit.
Här är nu brådt med arbetet på "trädet" o. man har börjat så rågen.
Jag gläder mig nu åt att på måndag åter träffa dig, innerligt älskade Alvar. Den gångna veckan har jag dock lugnat mig o. ej längtat så mycket efter dig. Jag tror nästan att det hjälpte, hvad du sade till mig. Tänk nu ej att jag älskar dig mindre, ty jag älskar dig mer för hvar dag som går. Skrifver nu ej mer. De hjärtligaste hälsningar från
din innerligt tillgifna

Elin.

Solberga den 1 September 1904 [torsdag]
Min lilla älskade Elin!


Hjärtlig tack för ditt kära bref af d. 29:de aug. Det var roligt att du tyckte om Kålleröd, den lilla vrån. Måtte vi alltid kunna trygga oss vid den hjälpande hand som förmår allt och äfven vill sträcka sig till denna vrå, der det den förutan, i likhet med hvarje annat ställe på denna jord, måste vara mörkt och tungt.
Jag undrar, hur du haft det på din Ljungskile-resa i tisdags. Hoppas att du kommit kry hem. Jag reser från Gbg. gerna med till Spekeröd. Om Ringius reser till Ucklum till konf:n så följer jag med honom hem. Nu gläder jag mig åt att nästa vecka få träffa dig, älskade Elin.
I onsdags f. m. voro Johan och jag på Kålleröd. Der var icke färdigt, men i morgon qväll - lofvade Trygg - skulle stenfoten vara färdig att afsyna.
I går e. m. reste Lotten, och Alma följde henne. Alma återvänder i dag gående fr. Kungelf. Tante Alma och Johan hafva gått för att möta.
Ringius har i efterm. haft konfirmation i Hålta och har efter hemkomsten suttit en stund på mitt rum för att hvila sig. I morgon är det konf. i Solberga kl. 3.
Vördsamma helsningar till Pappa och Mamma och hjärtliga till de unga. Farväl för denna gång! Din dig af hjärtat tillgifne
Alvar.


Spekeröd den 13 sept. 04. [tisdag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för senaste samvaron! Det skall bli så roligt att i morgon åter få höra från dig, hvilket jag hoppas jag får, så vidt du ej ändrat dig och rest med till prästmötet.
Vi ha ännu ej börjat skolan, men skola visst göra det i morgon. Hugo packar nu och gör sig i ordning för att i morgon bittida resa till Jordfallet o. därifrån till Vermland.
I söndags hade vi vackert väder både när vi reste till o. från Ucklum. Ingången till skriftermålet var: Herren är min herde; mig skall intet fattas. Psalm: 23:1. Ingången till predikan stod i 1 Tim. 4:8,9. Ämne: Den sanna gudaktighetens stora nytta både för detta lifvet och det tillkommande. I: Den sanna gudaktigheten. II: Dess stora nytta både för detta lifvet och det tillkommande. Talet till nattvardsbarnen inleddes med Uppenbarelsebokens 22:1 2-14.
Jag gläder mig nu åt att åter få se dig här till fredag. Jag kan undra huru långt snickarna hafva hunnit med byggningen? Jag har ej något nytt att omtala o. är ej alls upplagd för att skrifva, utan väntar nu blott på posten i morgon och på din hitkomst till fredag. Nu ropar man på mig, så jag måste ändå sluta. Tack för hälsningarna med Hilmer. De hjärtligaste hälsningar från din

Elin
Förlåt plumpen på första sidan!


Solberga den 13 Sept. 1904 [tisdag]
Min älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för senast och för ditt tålamod att följa mig än hit än dit i det tröttsamma Göteborg.
När jag kom hem var jag efterlängtad af Ringius och Tante Alma. Jag möttes af den oväntade och just ej angenäma nyheten, att Högberg hade klagat öfver synen å Kålleröd och att utslag i Göta Hofrätt hade fallit den 26:te sistl. Augusti. Hvad detta utslag innehåller vet jag ej. Möjligen hafva H:s besvär ogillats. Emellertid har en hofrättsherre skrifvit till mig och erbjudit sig skicka utslaget för hvilket jag skulle betala 15 kr. Han säger, att jag är lagligen pliktig läsa detta utslag! Jag har ännu ej kunnat få mig till att skrifva efter detta dyra papper.
I lördags hade jag nattvardsbarnen. I söndags var här skriftermål i Solberga. Jag höll skriftermål öfver Joh. 14:6. Ringius predikade och hade till ing.: 1 Cor 7:32: Jag ville gerna att I voren utan omsorg. Ämne: Två slags omsorger, som äro oförenliga: att sörja för evigheten och att sörja för morgondagen. I: Hvad det är a' sörja f' evigh:n. 1:o Det är detsamma, som vår Fr. i 1 kallar a' söka Guds rike. Der åtnjutes all salighet: Guds nåd, lifsgemenskap med Gud etc. Vinnes icke utan sökande i nådesanstalterna skola begagnas med flit och bön. Det är att sörja för evigheten, ty derigenom vinnes en evig tröst och ett godt hopp genom nåden. 2:o Om man med framgång skall söka G:s rike ell. sörja f:r evigh:n, så skall man också söka Guds rättfärdigh.
II: Hvad det är att sörja för morgondagen. 1:o Det är detsma. s. a' sörja för detta lifvets uppehälle och nödtorft. Arbeta och bedja måste man göra och begagna sitt förnuft i jordiska saker. Om en m:a är vårdslös i det jordiska och beropar sig på att hon icke mycket frågar efter det jordiska, så är hon en skrymtare som en piga var, som slog sönder sin husmoders saker och icke ville hafva förebråelser, emedan det såsom hon sade blott var en verdslig sak. 2:o Att sörja för morgondagen är i alla afseenden dåraktigt och syndigt.
III: Omsorgen för evigheten och för morgondagen äro oförenliga. 1:o Om omsorgerna för morgondagen få öfverhand hos en m:a, så kan hon icke sörja för evigheten. En bonde tog lifvet af sig derför att han förlorat 300 kronor. - Men han egde 70.000... Men om det icke går så långt, så kan det gå derhän att jag af jord. omsorger upphör att söka Guds rike. Derför behöfs det att ropa till Gud och icke släppa honom, bruka Guds ord, akta sig för allt som ger näring åt omsorgerna. Icke tala onödigtvis med verldsm:or om sina jordiska omsorger så att icke den enes otro kommer att öka den andres. 2:o Om deremot omsorgen f. evigheten får överhand hos en menniska, så kan hon icke sörja för morgondagen. Efter bönekampen vid nådetronen stannar det i lugn. Hon tänker då: har jag Jesus, så har jag allt.
Jag reste på e. m. i ett ljufligt väder till Jörlanda och hade till ing. 5 Mos.B. 4 kap 39 v. och till ämne: Hur en m:a förhåller sig när hon betänker, att Herren är en Gud både ofvan i himmelen och nedre på jorden.
I går red jag till Kålleröd tidigt på morgonen och hade derefter nattv.barnen på f. m. Äfven i dag har jag varit i Kålleröd på f. m. Larsson har nu timrat upp rätt mycket. Han är redan öfver fönsteröppningarna. Jag har sagt till honom om sjunkmån för fönstren. Vidare har jag bedt honom göra nya fyrlufts fönsterlufter till nedre våningen. De skulle vara 4 fot och 10 1/2 tum i längd och 3 fot och 4 tum i bredd. Jag finner icke i Strömman och Larssons priskurant, att fönster med så pass små dimensioner äro färdiga. Gafvelfönstret i sängkammaren har jag sagt till honom bygga igen. Till nästa måndag skulle Larsson resa till Göteborg för att inköpa en del saker som behöfvas.
Ringius reste i går till Gbg för att vara der öfver prästmötet i dag. Det är rätt tomt efter honom. Du har väl sett att p:r J. A. Thorbjörnsson är död. Han är helt visst saknad.
Till fredag hoppas jag att få komma till Spekeröd. Jag tänker att slå tillsamman denna resa med ett sjukbesök i Getskär, som jag har denna vecka. Farväl, min älskade Elin! Vördsamma och hjärtliga helsningar!
Din Alvar.


Spekeröd den 15 sept. 1904 [torsdag]
Älskade Alvar!
Hjärtligt tack för ditt kärkomna bref med anteckningarna! Du är allt för snäll som gör dig så mycken möda med att skrifva upp åt mig. Men jag är så glad åt att fä dem.
Det var då bra märkvärdigt af kyrkh. Högberg att klaga. Jag talade om det för Pappa, och han sade, att han tror ej att han brydde sig om att läsa utslaget, om han vore i ditt ställe. Det var roligt att det går så fort med byggningen. Så vackert väder vi också ha i dag - det är riktigt upplifvande.
I morgon har jag min innerligt älskade Alvar här, hoppas jag. Ack, hvad det är roligt när du kommer. Som jag vet att Mamma kanske väntar på mig och vill ha min hjälp, måste jag nu sluta.
Farväl alltså för denna gång och de varmaste hälsningar från din innerligt tillgifna

Elin

Hjärtinnerligt välkommen!

 


Spekeröd den 17 sept. 04 [lördag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för samvaron i går! Det var så roligt att du kom, men ledsamt att du skulle behöfva resa så snart igen. Det blef så kort som vi fingo vara tillsamman. Men det är ljufva minnen som jag sedan får ha att tänka på och påminna mig hvad du sagt o. hur god du är.
Jag hade nog tänkt men ej riktigt bestämt om jag skulle skrifva i dag, men så kom Mamma upp med inneliggande bref från Pappa, o. då skref jag förstås, fastän jag skrifvit två gånger förut i denna veckan. Du sade ock en gång att jag får skrifva när jag vill. 
Elisabeth Fr. hade med sig ett litet vänligt bref till mig från sin syster i Indien, fru Hanna Sandegren. Kyrkoh. Franck talade om att pastor F. Rhedin är så klen o. är nu i Enköping, hvarifrån hade kommit telegram efter prosten Block.
Hoppas att det gick väl med din resa i går o. att du träffade byggmästaren. Jag har i dag på rasten varit uppe i Huldelund, där var så vackert, när solen sken mellan stammarna. I dag har här kommit telegram från Gustaf, det var inlämnadt i går.
Det skulle vara roligt att komma till Kålleröd o. se hur där nu ser ut, men jag vet ej alls, om det kan bli af. I morgon ha vi fått lof att följa med till Ucklum, om det blir vackert väder. Där är nattvardsförhör.
I morgon är det väl din tur i Hålta. Kyrkan där har jag aldrig sett, men någon gång i framtiden kanske jag får se den. Du är väl trött i dag, som var ute så mycket i går o. så har haft läsbarnen i dag.
Farväl nu, älskade lilla Alvar! Mamma o. Signe hälsa dig genom

din innerligt tillgifna o. tacksamma Elin.

 

                                                                                                    Gustaf Nyblom
Solberga den 17 Sept:r 1904 [lördag]
Min älskade Elin!


Hjärtlig tack för senaste samvaron! Jag vill nu nämna, att Ringius och Tante Alma icke resa förr än på torsdagen, ty de vänta prosten Cullberg hit i denna vecka. Han har äfven tänkt att besöka Spekeröd, hvilket jag borde ha nämnt först, men glömde det. På torsdagen resa blott Sia och barnen.
Jag kom lyckligt och väl hem, sedan jag först varit i Kålleröd och talat med Larsson. Jag reste hem om Jäger - den vägen som Nicke körde dig - och hade nästan svårt att se vägen i det bleka månskenet. Jag var hemma vid 10-tiden, då ännu familjens medlemmar här sutto uppe, pratade och läste.
Det var inte för sent för Larsson att hugga ut plats till de små fönstren på vinden. Nu får nog mureriarbetet snart börja. L. har redan börjat bygga på frontespisen. Jag undrar om jag icke bör i morgon hyra entreprenadauktion på mureriarbetet.
Förlåt mig, älskade Elin detta slarfviga och osammanhängande bref. Men jag skrifver det i stor brådska och med en dålig penna. N. vecka har jag läsbarn tisdag och torsdag och kanske också lördag.
Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma samt hjtl. helsn:r till Signe och Harry. Jag hoppas och önskar hjärtligt att du mår väl.

Din dig innerligt tillgifne Alvar.Spekeröd den 20 sept. 04. [tisdag]

Älskade Alvar!

Hjärtlig tack för brefvet! Du kan ej tro hur ledsen jag blef i söndags, då Signe påminde mig om att det var din namnsdag, o. detta hade jag ju glömt. Jag blef så ledsen, så att jag blef ej vid mig på en lång stund. Du kom ju ihåg båda mina namnsdagar o. så skulle jag glömma din. Men jag hoppas du förlåter mig. Eftersom Farbror o. Tant ej resa förrän torsdag, så ämna Pappa, Mamma o. jag resa till Solberga i morgon o. resa då om Kålleröd. Vi skola vara i Kålleröd kl. half 12 o. det hade ju varit roligt o. kanske ock nyttigt om du då ock kunde kommit dit, om du ej har förhinder. Pappa sade nog i middags att han kände sig förkyld, men skulle Pappa ej kunna resa så resa Mamma och jag, men jag hoppas att Pappa kan följa med. Helt oväntadt kom Axel hem i söndags vid tiotiden. Han hade cyklat hela vägen från Göteborg. Han var äfven med i Ucklum. I går reste han tillbaka. Ingången till predikan var: Låten oss i all ting bevisa oss såsom Guds tjänare; såsom de där dö, och si, vi lefva. 2 Korint. 6:4,9. Ämne: Jesu trogna såsom de där dö och si de lefva. I: Jesu trogna ofta redan här i tiden såsom de där dö och si de lefva. II: Jesu trogna vid skilsmessan frän detta lifvet säsom de där dö, och si de lefva. Jag gläder mig nu åt att i morgon träffa dig och hoppas att du kanske kommer till Kålleröd. Pappa och Mamma hälsa dig hjärtligt! Att jag glömde din namnsdag hoppas jag att du förlåter din Elin.

Solberga den 20/9 1904 [tisdag] Min innerligt älskade Elin!

Hjärtlig tack för ditt så kärkomna bref, min älskade Elin! Det är så snällt af dig att du ej tröttnar att skrifva till mig. Förlåt att du äfven denna gång får ett hastigt hopskrifvet bref. Jag har i e. m. äfven haft en del annat att skrifva. Ledsamt med Fredrik Rhedins sjukdom. Jag har i e. m. skrifvit några rader till honom. Måtte han bli bra igen! Det var roligt att du fick ett vänligt bref från fru Sandegren d. y. Jag visste ej alls du var bekant med henne. Det hade varit roligt att få stanna qvar hos Eder, sedan Franks kommit, men det gick ej. I söndags var jag i Hålta och hörde sedan R. på e. m i Solb:a. En annan gång skall jag sända dig några anteckningar. Jag får bedja dig vara god att frambära min hjärtliga och vördsamma tacksamhet till Pappa för brefvet. Jag har fått tag i en murare, som har goda rekommendationer, dock har jag ännu icke gjort upp med honom någon öfverenskommelse. I morgon lägges åsen på huset. 

I går e. m. gjorde R. och jag en visit hos Backman i Ödsmål och blefvo bjudna qvar till qvällen.
Farväl, älskade Elin! Ledsna ej på mina bref är du snäll!

Din Alvar.


Spekeröd den 22 sept. 04. [torsdag]

Älskade lille Alvar!


Hjärtligt tack för samvaron i går! Jag kände mig riktigt ledsen i går efter att ha skilts från dig och jag skulle haft god lust att stanna i Solberga. Men det lät sig ju ej göra.
Nu är det väl bra tomt i Solberga, när ni endast äro två, som gå där i rummen. Jag kan undra om du i kväll sitter uppe och väntar på posten. Jag har ju ej något särskildt att skrifva, men jag tycker det är roligt att sända min älskade lille Alvar en hälsning. Det är väl ovisst kanske om jag i morgon får något bref från dig när jag så nyligen varit hos dig, men i sa fall skulle jag ej få höra af dig förrän nästa onsdag, och det blir allt väldigt långsamt.
Jag har ej hört Pappa nämna något om Kålleröd än, ty han sällskapar ju prosten Cullberg, som väl antagligen stannar till i morgon, hvilket jag dock ej vet.
Jag undrar allt om det var så lämpligt att bjuda dem som förut kört för dig. Dock förstår jag det ej, o. jag har ej heller nämnt det för Mamma, ty det är ju i alla fall för sent att göra någon ändring, när de ju nu redan äro bjudna.
När snickarna nu lägga vattentaket (eller hvad det kallas) böra de nog påminnas, att de göra det med omsorg och väl, ty det vill eljest snöa eller regna in. På Solberga snöar det in, sade Tant Alma, trots taket sägs om vid reparationen. Om spisen får jag allt fråga sedan hvad Pappa tycker. Jag kan undra, huru det skall gå med murningen. Jag tycker att det är så ledsamt att du skall ha så mycket sådant att tänka på, men jag kan ju ej göra något åt den saken. Får bara detta halfåret gått, blir det väl bättre sedan.
Det är bra roligt att det ej är längre väg mellan Kålleröd och Solberga. Jag tyckte åtminstone både nu o. förra gången att det är ingenting att gå, men det kanske var för att jag hade ditt sällskap o. hade då gärna sett att vägen varit längre.
Jag har i dag på rasten varit uppe o. gått i Huldelund. När jag går ut ensam går jag vanligen dit, där är så lugnt o. stilla.
Signe var ännu uppe i går kväll när vi kommo hem. Hon hade väntat så på oss. Hon o. Harry skola nu gå med posten o. därför måste jag nu sluta. De bedja hälsa dig. När du skrifver till din Mor kan du väl hälsa hjärtligt o. vördsamt från mig. Hälsa "Iill-Alma" i hennes ensamhet.
Må detta lilla bref i kväll bringa dig de hjärtligaste hälsningar från

din Elin.

 

Solberga den 22 Sept 1904 [torsdag]
Min älskade Elin!


Hjärtlig tack för samvaron i går! Alla ha vi beklagat, att du ej stannade här hos oss. Tante Alma tyckte det var ledsamt, att hon glömde bedja dig. Det var emellertid så roligt att ha dig här. Hoppas att resan hem gick lyckligt och att alla må väl efter den.
Jag får bedja dig, lilla Elin, att du är snäll talar med Pappa om spisen. Jag gör som Pappa tycker. Man får väl taga i betraktande: dels huruvida jag får behålla spisen om jag köper en sådan, dels att vi få väl temligen godt om bränsle på K-d. Den nuvarande kokhallen lär dock vara temligen stor.
Jag talade i e. m. med arrendatorn här, Fredriksson. Han sade att handlanden midt emot skolhuset i Jörlanda skaffar spisar i Gbg. Han rekommenderade dessa spisar och bad mig se på dem han har, men jag har ännu ej hunnit det.
Här är nu bra tomt i prästgården då inga andra än Alma d. y. och jag äro hemma. Jag bör vara tacksam för dessa vackra dagar som äro så gynnsamma för bygget.
Förlåt detta i brådska skrifna bref.

Din af hjärtat tillgifne Alvar.


Spekeröd den 24 sept. 04. [lördag]

Älskade Alvar!


Mycken tack för ditt bref i går. Jag hade äfven i går kort från lill-Alma, där hon beklagade att de försummat bedja mig stanna. Hälsa henne o. tacka för kortet. Jag hade ej den minsta tanke på att jag kunnat stanna, då både Farbror o. Tant ej skulle vara hemma o. nu då jag nämnde det för Mamma tyckte hon det också. Eljest hade jag ju så gärna velat det.
Angående spisen har Pappa ej sagt något bestämdt ty det beror ju något på huru den hallen är. Troligen är den ej i godt stånd, så att den kanske ej blir varaktig utan att man snart nog får skaffa ny, o. då är det ju ej att fundera på utan bör man nu köpa järnspis. Antagligen är där väl liten stekugn till men troligen ej användbar. Vi voro i en granngård här och sågo pä deras spis. Hustrun där sade, att på ett ställe där de hade hall fingo de redan efter sex år skaffa ny stekugn. Dessutom lär det vara mycket svårt att få stekugnen väl inmurad så att den steker. Detta sade denna hustrun ock. Här i en granngård där de hade hall skaffade de sig järnspis bredvid. Mamma tycker att järnspis behöfdes. Hon säger att man kan ej köpa hvad järnspis som helst, ty i en del steker den lilla ugnen så dåligt. Vi ha "Norra Hammar N:o 25" med reservoir o. den är så bra. Men det är väl ej så brådt med spisen än. Jag kan undra hvad du gifvit för hallen. Skulle du tänka på järnspis, finge man väl försöka sälja hallen, men man kanske ej finge någon köpare. Vi talade med den där hustrun - som är mycket praktisk om murningen. Hon tyckte det att de fa börja snart med murningen: o. så bara piporna kommo upp kan man ju lägga in o. elda lite grand o. så hålla frosten ute.
Pappa ber mig hälsa dig, att du bör tala vid någon förståndig bonde, att han ett par gånger i veckan sågo till det på Kålleröd. Vi ha tänkt på Nils i Vallby eller Alfred i Hammar. Den förre känna vi ej till, men jag tror att du sagt att han är förståndig. Men du bör komma öfverens med honom om ersättning, ty eljest kan man ju ej begära det, o. Pappa säger att det vore väl använda penningar. Om du talar vid någon kanske han säger att han ingenting vill ha, men det bör du försöka få honom att taga o. bestämma huru mycket för hvarje gäng. Pappa ville ej säga något om huru mycket, men jag förstod att han tyckte så där 1 kr., 1,25 eller ända till 1,50. Det kanske något får bero på huru lång väg han får. Får han ersättning gör han det nog hellre o. man kan ju ej tänka att han annars så gärna använder sin tid därtill. Så finge du väl då bedja honom att han såge ordentligt till o. sade till, där så behöfdes. Det behöfdes ju att han både förstod o. vågade säga till ordentligt. I synnerhet borde drifning och trossfyllning noga tillses.
Den där flickan i Solberga, du vet, som jag talade om till jungfru. Jag har ej hört något sedan men kanske borde höra efter. Det skulle ju allt vara roligt höra någon annans omdöme om henne ock. Jag kan undra om Fina kunde känna till henne. Hon heter Gerda Augustdotter, är snickaredotter o. 24 år gammal, lär varit sjuklig (blodpropp i benet) men är nu bättre. Hon har i sommar varit hemma, emedan hon varit klen. Hon är visst från Knafverstad eller Vinningstorp, Hvilketdera visste ej den som sade till mig. Huru stor lön tycker du? 80 eller högst 90 kr.
Jag har ännu ej skrifvit till Hanna Sandegren o. hinner ej göra det i dag. Jag sänder hennes bref om du vill läsa det. Jag vet att du bad hälsa hennes man men hur du gjorde med henne minnes jag ej. Mamma o. jag skola nu gå med posten o. då ga vi o. se i deras kök ty de ha visst som det blir på Kålleröd bakugn i köket.
I dag har det varit kulet väder. Jag kan undra om snickrarna skaffat bräderna under tak så att de ej fara illa om det blir regn.
Nu äro väl de bortresta hemkomna. Jag kan undra om du haft läsbarnen i dag. Här har varit bra kallt. Du är väl snäll o. skrifver när du skall ha konfirmationen samt om du skall till Norum o. då kommer du väl hem hoppas jag.
Förlåt mitt långa o. omständliga bref. Farväl för denna gång, älskade min Alvar!

Din innerligt tillgifna Elin.

Solberga d. 27. Sept. 1904. [tisdag]
Älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för ditt kära bref af d. 24:de.
Jag har nu beställt en spis nemligen Huskvarna N:o 25 och med muraren, Fina m. fl. tagit i betraktande så många till denna fråga hörande omständigheter som vi kunnat upptänka. Den är likadan som Fredrikssons på hvilken jag sett. Jag hoppas att du skall bli nöjd med den. Emedan det om sommaren kan bli bra varmt med spisen har jag tänkt på att äfven mura in en del af d. gamla hallen för att dels kunna baka på, dels ha till lakgryta.
Med Alfred i Hammar har jag träffat aftal ang. öfvervakande af arbetet å K-d.
Angående den flickan fr. Knafverstad ell. Winningstorp, hvarom vi talade har jag ännu icke hunnit taga reda på något.
Tack för brefvet frän fru S. Var snäll hetsa hennes man; henne känner jag ej.
Orsaken att jag så snart skaffade spisen var att muraren snart behöfde komma till det arbetet. Det var gubben Anders, min arrendator frän Tolleröd, som öfvertygade mig att en spis behöfdes. Det är en gammal välvillig man.
Nu skulle jag vilja ha tid att skrifva till dig ordentligt min lilla Elin, men i dag har jag haft nattvbarnen, sedan gått till och frän Kålleröd, sedan har jag varit i Hälta på sjukbesök, sedan har jag legat en stund pä min soffa och läst. Förlät derför att brefvet blir sådant det blir.
Jag har hört att Pappa varit så god och låtit Hilmer köra sten både i dag och i går. Var snäll att framföra min vördsamma och hjärtliga tacksamhet. I dag lär jag fä 10 lass från Ucklum.
Här var bra tomt den veckan, då nästan alla voro borta. I fredags e. m. var jag pä Kålleröd och hade ett litet gästabud med anledn. af Asens läggande. Der voro 3 slags menniskor utom undertecknad: hem.egare och deras söner som kört, snickare och jernvägsarbetare, som bo hos Nicke och Fina. Jag tycker att de fingo bra mat.
På lördagen kommo Ringius m. fl. hem. Veibulls bröllopp hade varat 2 timmar. Jag fick del af det tal som R. höll. Jag skall skrifva af det åt dig eller läsa upp det för dig, om du tycker det är roligt att få höra eller läsa det.
I dag har muraren börjat. Jag har fått en mycket ordentlig sådan. Han lär vara hederlig.
Nu har klockan ringt till qvällmat. Derför slutar jag. Jag längtar att fä skrifva ett ordentligt bref. Farväl min älskade Elin
Din Alvar

 

Spekeröd den 27 sept. 04. [tisdag]

Älskade Alvar!

Hoppas du ej blef ledsen på mitt långa omständliga bref i lördags. Men jag tyckte jag ville skrifva någorlunda hvad Pappa sade. Jag undrar mycket hur du tänker göra med spisen. Jag glömde skrifva sist att vi få nog ej behålla den om du köper någon. Hilmer fick igår hämta ett par lass tegel o. köra ut till Kålleröd. Jag hörde af honom att muraren skulle komma som i dag. Hilmer har äfven i dag hämtat tegel, men ej kört längre än hit, ty han träffade på så många tegelkörare så vi tänkte at det kanske blir för mycket, ty en af dem skulle ha sagt att muraren sagt 2000 tegel skulle räcka o. där skulle då efter Hilmers beräkning nu redan vara ute 2575. Pappa är i dag ej hemma o. Mamma o. jag visste nu ej, hur vi skulle ställa det, men så beslöt° vi att det får stå här så länge, tills vi få veta om du behöfver mer, i annat fall kan man nog bli af med stenen här. Du nämnde nog för mig en 3000, så det kan ju hända att du behöfver mer. Det är en 300 som Hilmer har här. Om du hinner skrifva svar i kväll om du vet om du behöfver mer så vore det bra, så kunde väl hända att Hilmer finge köra ut det i morgon eller en annan dag, men det kan jag dock ej bestämdt säga, ty Pappa kanske tycker att vi ställt det dumt. I lördags visste jag ej af att Hilmer fick köra annars hade jag skrifvit det till dig. Jag undrar nu hvar muraren börjar, om han börjar i köket. Jag har skrifvit några rader till Fina o. bedt henne påminna honom om att det bör vara en öppen spis framför bakugnen vid sidan af kokspisen - där man kan hafva en lakkittel. Jag tänker han förstår det nog själf, men jag tänkte det var bäst påminna om det. Jag hade tänkt sända det brefvet med Hilmer, men han lämnade det nu till en tegelkörare, så det kanske blir bortslarfvadt. I morgon kanske jag får fara till Kålleröd ehuru jag kan ej säga det bestämdt. Det får nog bero på vädret. Jag tyckte det skulle vara roligt se hur det blir med murningen i köket. Jag förstår nog ej mycket, men jag tänker Fina går med mig. Köper du ny spis bör där vara muradt åtminstone en rad tegel äfven utanför den yttre sidan för att hålla värmen o. så bör det vara ett järnband upptill omkring (tegelstenen) muren vid spisen, för att stärka kanten, som eljest lätt stötes sönder. Det var sant Hilmer hade talat med byggmästaren o. han hade sagt att till kakelugnarne skulle vara tunnare tegel, "men det får muraren säga ifrån." Hilmer hade hört efter sådan i Ucklum, men där fanns ej nu sådan och blir ej förr än om en tre veckor. Hilmer sade ock att där ej finns annan taktegel än en sämre sort. Jag nämner nu detta blott för att du skall få reda på det. Om vi skola ha brädtak så talade vi här om att det vill så gärna drösa uppifrån mellan de spåntade bräderna, så att man behöfde skaffa någon slags tunn spännpapp o. klippa o. lägga på bräderna under sågspånen. Man får väl tala med byggmästaren härom. I ett hus här i närheten, rätt nytt, ha de sådant tak o. hustrun sade att de spacklat (? jag vet hur det heter) o. målat nu för tredje gången o. det vill ändå ej hjälpa. Om jag får resa till Kålleröd i morgon, skulle jag resa härifrån kl. 11 o. är väl då framme mellan 1/2 1 o. 1 tänker jag. Det skulle ju varit roligt om du då ock kunde varit där, men jag kan ju ej säga bestämdt om jag kommer, men jag hoppas det. Jag kommer nog ej att uppehålla mig där länge, utan får nog snart vända hemåt igen. 

Pappa är i dag långt uppe i nordliga Ucklum o. har husförhör o. skulle sedan i sjukbesök. Signe är med för att sköta hästen. Om Pappa hinner komma hem innan posten går får jag höra hvad han säger om teglet. Vi hålla på med att draga o. mangla kläder. I denna veckan kommer Gustaf hem. Ingången till predikan i söndags stod i Micha 6:8. Ämne: Några hufvudsakliga stycken, som höra till en sann kristendom o. hvilka skola finnas hos en mska, om hon skall varda salig. I: Några hufvudsakliga st., som höra till en sann kristendom. II: Att dessa skola finnas hos o. iakttagas af en mska, om hon skall varda salig. 1 morgon hoppas jag få bref från dig. Det skulle vara bra om du han skrifva några rader om teglet. Det vore roligt om vi kunde träffas i morgon. Hjärtliga hälsningar från din Elin. Mamma säger att för vår del vore nog bäst få kört teglet i morgon, om du behöfver det. Solberga 27. 9. 1904 [tisdag] Alskade Elin! Hjärtlig tack för ditt bref! Jag tror att det är bäst, att det tegel, som är i Spekeröd ej blir vidare befordradt förr än jag fatt tala med byggmästaren. Välkommen till K. i morgon om du har lust. Jag kommer i alla fall dit. Hjertliga helsningar Din Alvar. Hur var det vi bestämde med köket? Skulle vi slå igen det fönster som annars skulle vara på gafveln för att få bättre plats till skafferiet? God natt, lilla Elin! D.S.

Spekeröd den 29 sept. 04. [torsdag]

Älskade Alvar!

Hjärtligt tack för i går. Vi kommo lyckligt o. väl hem, men Mamma hade varit mycket orolig för oss. Jag talade med Pappa om byggmästaren att han ville ha 375 kr. för inredningen. Däri var ju inberäknadt allt som nu återstod såsom under- o. yttergolf, gaflarne, gafvelrummet m. m., utom innanfönster. Pappa sade att 350 borde ju vara nog o. så skulle innanfönstren vara med, ty det är dyrt med 375, men med nutidens höga priser blir man nog tvungen att gifva 375. Jag kommer ej riktigt ihåg hur Far uttryckte sig, men det var något i denna vägen. 

Det var ej på tal om hyllor i skafferiet, men det får det ju vara o. ej för smala så att man får att sätta på. I vårt skafferi äro hyllorna öfver 17 tum breda - o. så pass breda behöfs nog på Kålleröd ty skafferiet blir ju litet - hvartill användts 3 6-tumsbräder. 1 hushållskällaren torde ock vara hyllor vid en sida så att man har att sätta på. Därtill kunde kanske användas gamla bräder.
Det bestämdes att det skulle göras ett väggfast skåp i köket. Jag är något rädd att snickaren gör öfre delen på skåpet smal. Det skulle allt varit bra om hyllorna på den öfre delen blifvit en 17 tum breda. Du kan väl säga detta till snickaren om skafferiet, hushållskällaren o. köksskåpet, ty han kanske hinner dit, innan jag kommer till Kålleröd igen.
Man har nu börjat med potatisodlingen här. Jag kan undra om det blef någon resa till Torsby. Mamma o. jag skola nu snart gå med posten.
Vill du till Farbror o. Tant R. framföra min vördsamma hälsning med tack för i går. Hälsa ock de unga hjärtligt samt Tant Crelius vördsamt! Först o. sist de hjärtligaste hälsningar till dig själf.

från din Elin.


Solberga d. 29 Sept. 1904 [torsdag]
Min innerligt älskade Elin!


Hjärtlig tack för samvaron i går, för deltagandet i mina byggnadsbestyr m. m. Jag hoppas, att din och Signes hemresa gick på alla sätt väl.
1 dag köpte jag 0lle Petters hall för 4 kr. samt fick lucka och ringar (dock felande) med. Den hall och ngn som du såg på K äro ej mina utan tillhöra bostället. Synprotokollet föreskrifver endast dessas inmurande. Om de derför finnas qvar vid en kommande af- och tillträdessyn antager jag att man kan få ersättning för spisen.
I dag hafva R., Tante Alma och fröken Crelius rest till Torsby. Jag tackade i dag nattvardsbarnen för deras vänliga gåfva.
Nu träffas vi nog icke denna eller nästa vecka, ty dels reser du till öfverstlöjtn. Fjellmans, dels har jag nästa vecka förutom mitt bygge tre ggr. nattvards-barn samt skriftermål i Jörlanda på onsdagen. Veckan derpå tänker jag att konfirmera mina barn. Jag hade tänkt att ha dem i Jörlanda på onsdagen d. 12:te och i Solberga på torsdagen d. 13:de, båda dagarna kl. 11.
Nu hör jag att de resande äro återkomna från sin färd och det ehuru kl. ej är mer än tre qvart till 8. Du är väl snäll och skrifver till mig i nästa vecka. Jag längtar efter att få skrifva ordentligt till dig. De resande hade haft en angenäm dag, men fru Y. var ej hemma.

Hjärtliga helsningar ! Din af hjärtat tillgifne Alvar.

 

Spekeröd den 1. 10. 04. [lördag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för ditt bref, som jag fick i går! Jag skrifver nu endast för att låta dig veta min adress, ty jag hoppas du skrifver som vanligt, så att jag får bref på onsdag, ehuru jag ej är hemma. Du får adressera brefvet till: Öfverste Fjellman, Tjöstelsröd, Ljungskile.
Du trodde väl ej att jag skulle låta bli att skrifva till dig för det att jag var borta? Det såg nästan så ut eftersom du påminde mig att jag skulle skrifva i nästa vecka. Men det har jag allt tänkt att göra.
När du nu får släppt fram läsbarnen får du väl ej så mycket att göra, som du nu har. Det är nu så längesedan du var här.
I dag har Pappa varit i sjukbesök långt uppe i Ucklum. Nu en tid har Pappa haft fler sjukbesök än eljest brukar förekomma. Till måndag reser jag till Tjöstelsröd o. stannar väl några dagar tänker jag.
Jaså du köpte den där hallen. Jag kan undra om muraren börjat i köket än o. om spisen är kommen.
Farväl nu, älskade Alvar! Mamma var här inne just nu. Hon hälsar dig hjärtligt.

Din innerligt tillgifna Elin.


Solberga d. 1 Okt. 1904. [lördag]

Min älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för ditt kära bref af d. 29:de. Roligt att du och Signe kommo lyckligt hem.
Byggmästaren vill göra inredningen för 375 kr. då arbetet räknar fr d 28 sistl. Sept:r. För det priset gör han äfven innanfönster, men icke den yttre brädbeklädnaden, icke heller något slags veranda eller bislag (, hvad de kalla det). Vill du vara snäll och höra hvad Pappa tycker. Jag vill nämna att i synprotokollet stå brädbeklädnad, fönster och dörrinrättning och allt invänd. snickeriarbete värderadt till 400 kronor.
Hvad du skref om hyllor i skafferiet, köksskåpet och hushållskällaren har jag delgifvit byggmästaren. En liten knif, som du glömde när jag hade glädjen att se dig här, har jag i förvar.
N måndag äro vi bjudna till Skåra. Då firas de gamles brölloppsdag. Far i Skåra har lofvat att köra för mig och gör det också n. måndag.
I qväll var här en arbetare, Herman i Restad, som af välvilja påminte mig, att jag borde rappa källaren invändigt och sätta in dubbla fönster och dörar på det ej frost må inkomma samt att jag borde köra dit tång att lägga vid stenfoten.
Ringius, Jansson och jag hafva en bekant, som heter Wallgren, charkuteri-handlare i Lidköping, en gudfruktig man. R. har från honom fått bref och tidningar som omtala ett orättvist lidande som han varit utsatt för. Personer hade spridt ut, att en råttsvans hade funnits i en af hans korfvar eller medvurstar. Derom skrefs i tidningar. Det hela är troligtvis en förföljelse af illasinade personer mot Wallgren, som efter många motgångar och vedervärdigheter nu lyckats arbeta sig upp någorlunda. För den händelse du skulle ha lust att läsa närslutna bref af Sjöholm sänder jag dig det. Reversen, som der omtalas, var å en summa som jag lånade när jag skulle resa till Shetland och som är betald. Jag fick brefvet på Shetland. Var snäll tag vara på det. Fru S:s bref återsänder jag. I morgon skall jag predika i Hålta och hafva till ing. Malaki 4:6 samt till ämne: Huru godt det vore på en tid då Herrens straffdomar äro att vänta om fädernas hjärtan blefve omvända till barnen och barnens hjtn blefve omvända till fäderna. Jag skulle vilja skrifva mer, men - farväl älskade lilla Elin för denna gång.

Din Alvar.

 

Tjöstelsröd den 4 okt. 1904. [tisdag]

Älskade Alvar!

Hjärtligt tack för ditt bref af den 1:ste. Tack äfven för att jag fick läsa kyrkoherde Sjöholms bref, men jag kan ej sända det nu, ty jag har ej tagit det med mig hit, men jag har tagit väl vara på det. Det är väl din mening, att vi skola rätta oss efter hvad som stod däri, o. det är jag så fullt med om o. har så gärna hur enkelt som helst. Dessutom är det ju du som helt o. hållet får bestämma det. Här ser jag så mycken lyx, så att man kan nästan bli trött därpå, helst när man betänker hur förgängligt det är. I går kom jag hit. Då kommo äfven sonen, löjtnant Fjellman, o. Sally Wannberg, hvilken senare varit hemma o. hälsat på. Helena Heuman, äldsta dottern reste i dag. Vi, Annie, Sally W. o. jag, följde henne till båten. Hennes två små gossar stanna till fredag o. då tänker äfven jag resa. Om du skrifver på torsdag, så adressera ej brefvet hit utan till Spekeröd. Det skulle vara mycket roligt om jag finne bref från dig, ty jag känner mig ensam och öfverflödig i all denna grannlåt o. längtar efter dig. Men de äro ju alla här så vänliga. Jag bebor ensam ett stort fint rum, kalladt "blå rummet", där allt är i blått o. hvitt. Jag talade med Pappa om byggmästaren. Pappa tyckte att man ju fick gifva 375 kr. som begäres, ehuru brädbeklädnaden nog kommer att gå till åtskilligt. Dessutom blir ju här med inräknadt gaflarne o. gafvelrummet, hvilket ju annars ej kan räknas till inredningen, så jag tror ej att Pappa tyckte att det var sa illa, utan ett någorlunda antagligt pris. Du träffar väl Pappa i Jörlanda i morgon. Hade jag nu varit hemma hade jag nog fått följa med. Onsdag i nästa vecka, när du har konfirmation i Jörlanda, kommer jag dit o. jag skulle efteråt på bageriet träffa den där flickan från Solberga, som vi tänkte på till jungfru. Hilda, vår före detta jungfru, var hemma i söndags o. erbjöd sig säga till henne. Hon känner ju ej närmare till henne, men tror att hon är en någorlunda ordentlig flicka. Vi veta ej alls någon annan o. hvad tycker du? Om hon skulle vara villig, så vet jag ej hvad tid man skall bestämma. Mamma tror ej att man kan bjuda mindre lön än 90 kr. med allt, städjan inberäknad. Hon kanske dock ej är nöjd med det o. hur skall jag då göra. Det skulle vara roligt fä veta hvad du tycker om saken innan jag träffar henne. 

Annie F. har gått med sin bror till en insjö här uppe i skogen, men jag ville först skrifva till dig, ty jag var rädd att jag eljest skulle bli förhindrad, ty posten går härifrån vid middagstiden.
Ingången till predikan i söndags stod i 1 Mosebok o. utgjorde Lots ord till hans mågar: Gör er redo förgöra denna stad. Jag har ej någon bibel tillgänglig här jag nu sitter o. jag minnes ej i hvilket kap. det stod. Ämne: Huru nödigt (?nödvändigt) det är för en mska att ga ut från synd o. värld om hon skall undsätta sin själ o. få evigt lif.
Måste nu sluta. De hjärtligaste hälsningar till min älskade Alvar.

Din Elin
Ack, om jag ändå finge bref i morgon! 


Solberga d 4 Okt. 1904 [tisdag]
Min lilla älskade Elin!


Hjärtlig tack för ditt bref, som jag fick söndags morgon. Jag hoppas att din Tjöstelsrödsresa gatt lyckligt, att du mår väl och att du får trefnad af din lilla utflykt. Jag hoppas också att i qväll eller i morgon bittida få höra något från min hjärtevän.
I måndags gick jag till K. och säg på den dit ankomna spisen m. m. Spisen var nog bra, hoppas jag - men de hade utsatt den för regn sa att den hade blifvit rostig. Dock trodde man att denna rost lätt skulle tagas bort, eftersom den ej var gammal. I måndags hade jag åter en del körare, som körde plank, dref, papp, spik etc. för mig fr. Kungelf.
På e. m. samma dag var jag i sjukbesök långt borta i öster i Åsen, som ligger bortom Skälsdal. Der är rätt vackert. I dag har Ringius och familj varit på invigning af småskolehus i Jörlanda. Efteråt middag hos Enanders. Nu hör jag, att de äro hemkomna (kl. 7:20). Blott Sara och jag voro hemma till middag. Till kaffet hade jag sällskap med lärarinnan fröken Selma Jansson. Lill-Alma har rest till Torsby för att vara der ngra dagar och lär komma hem till lördag med frkn. Erika Ringius. I morgon far Ringius o Tante Alma till Backa och sedan till Gbg, för att gratulera kronofogden R. som i öfvermorgon fyller 70 år.
Jag har i morgon skriftermål och nattvg. i Jörlanda. Jag skulle så gerna vilja resa till Spekeröd denna vecka. Men om jag reser till Torsdag e. m. så är väl du icke hemma. Jag skulle då fara tillbaka fredag morgon så att jag kunde vara här vid expeditionstid. Du får icke resa hem för min skull, ty det är osäkert, om jag kan komma åstad denna vecka då R. är borta.

Jag skref en felaktig uppgift om Skåra-kalaset. Det är icke förr än nästa.måndag.
På lediga stunder läser jag ibland i Warnecks Millionshistoria, som jag !anat af R. Jag läste sist om Grönlands kristnande, som begynte på 1700-talet under många svårigheter. Lärandet af språket lade stora hinder i vägen. En kopp-epidemi utbröt bland de infödda. Till följd af bristande tillförsel frän Danmark uppstod en hungersnöd under hvilken eskimåerna visade sig mycket hårdhjärtade mot missionärerna. Om det budskap de förkunnade ville de intet veta. De hånade dem själfva, ja, de fruktade efter deras lif. Så förgingo 5 år af fruktlöst arbete, tills en missionär Joh. Beck fick erfara huru berättelsen om Jesu lidandes historia för första gången gjorde något intryck på de slöa sinnena. En eskimå ropade med rörd stämma: "Hur var det? Säg mig det en gäng till, ty jag ville också gärna blifva salig". Denne man, som hette Kajarnak blef förstlingen bland grönländarne och döptes efter en lang förberedelse med hela sitt hus. Mot dem utbröt förföljelse, men isen var dock bruten, kristnandet har fortgått etc.
Ringius tal vid Veibulls bröllopp var öfver 1 Mos.B. 2:18. Det skulle vara roligt att vid tillfälle få delgifva dig det.
Farväl, älskade Elin!
Din hjärtligt tillgifne Alvar.

Hjärtl. helsn. fr. Tante Alma D.S.

 


Tjöstelsröd den 6 okt. 1904. [torsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för ditt bref, som jag fick i går! Jag blef så glad öfver att åter få höra af dig. Undrar nu mycket om du reser hem i dag. Tänk så ledsamt att jag då ej skulle vara hemma, men i dag går ej nagon båt, eljest hade jag nog försökt komma hem. Men reser nu, som tänkt var, i morgon.
Här är mycket ruskigt väder i dag så man får väl hålla sig inne hela dagen. I går ef. m. voro Tant Fj., löjtnanten, Annie o. jag uppe o. rodde på en vacker insjö o. hade "gäddrag" med oss, men lyckades ej få någon.
Det skall bli roligt få höra eller läsa farbror Ringii tal vid pastor Weibulls bröllop. Jag hoppas mitt bref, som jag skref i tisdags kommit fram. Det kännes nu godt att äter få resa hem. Om det ändå ville hålla upp i morgon.
Jag kan undra huru långt det nu kommit på Kålleröd. Det är väl allt kallt nu att ha läsbarnen i kyrkan. Det är väl att det nu snart är slut. Hoppas att du ej förkylt dig.
Jag tycker att det är sä förfärligt tråkigt att jag ej är hemma i dag, ifall du nu kommer hem. Jag får väl nu se att jag får af brefvet i tid. Hjärtinnerliga hälsningar till min älskade Alvar!
Din dig innerligt tillgifna Elin.

 

 

Solberga d. 6 okt. 1904 [torsdag] 

Älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för ditt kära bref af d. 4:de! Att jag skickade dig Sjöholms bref, berodde blott på att jag tyckte det var roligt visa dig detta välvilliga och förståndiga bref, vilket gladde mig att få då jag var på det ödsliga Shetland.
Det skall nu bli roligt att veta dig vara närmare, sedan du i morgon återvändt till Spekeröd. Jag hoppas att du icke brydde dig om att jag sist skref, att jag tänkte på att resa till Spekeröd som i dag. Som jag träffade Pappa i går vid Jörlanda och fick tala om ett och annat, blef det ej tvunget för mig att resa. Jag längtar emellertid efter att få se och helsa på dig.
Jag reste från Jörlanda till Kålleröd för att se på och tala om ett och annat. Jag har ännu icke träffat någon öfverenskommelse med Larsson, ty i går gjorde Larsson ett förslag, att han äfven skulle sätta på ytterklädslen på huset i höst. Han påvisade sprickor i de gamla timmerstockarna och menade att om ej ytterklädslen komme på, sä skulle regn och snö vålla röta i timret. Vidare sade han, att det vore lämpligt att vid fult väder arbete inne med inredningen och vackra dagar ute med klädslen. Som jag ej vet hvad ytterklädslens påsättande kan vara värdt träffade jag ej någon öfverenskommelse. Jag vore tacksam om du nämnde nu detta för Pappa.
Jag såg på drifningen och pröfvade den, men fann tyvärr att det ej var väl gjordt, hvilket jag tillsade drifvaren och bad Larsson och Nicke genom Fina att se upp med dem. I går e. m. anmälde jag byggets brandförsäkring hos Östlund i Ödsmål. Jag begärde att få det försäkradt till 5200 kr.
Jag undrar hurdan din hemresa i dag varit. Du har nog fått vara ute i regn. Det käns väl roligt nu att få vara hemma.
Jag har alls icke något emot, att du tager den flicka du skref om. Jag frågade efter henne hos 0lle Petters, der jag i dag var inne och drack kaffe medan nattvbarnen hade rast. De trodde, att hon var stadig. Du kan gerna taga henne, om du ej tycker illa om henne. Ang. lön har jag alls ingen erfarenhet. Vi kunna kanske få vexla ett par ord derom, om vi träffas till onsdag.
Lilla Elin! Du har en fästman, som gifver sig mycket bryderi med mina bestyr. Förlåt mig detta slarfviga bref och tröttna ej på mig och mina bref.

Din tillgifne Alvar
Hjärtliga och vördsamma helsningar!

 

Spekeröd den 8. 1 0. 1 904. [lördag]

Innerligt älskade Alvar!

Hemkommen i går efter en treflig vistelse å Tjöstelsröd fann jag till min glädje ett bref från dig, för hvilket jag hjärtligt tackar! Du kunde gärna rest hit i torsdags. Jag tyckte blott att det var tråkigt att det skulle träffa sig så att jag då skulle vara borta. Men då det ej blef något af din hitresa i denna veckan, hoppas jag du kommer så mycket snarare. Jag talade med Pappa om husets ytterklädsel, och han sade att han ej kan säga något och förstår ej alls hvad det kan vara värdt, utan att det nog vore bättre att tala därom med några bönder, ty de förstå det nog bättre. Hoppas nu få träffa dig till onsdag. Huru kan du sätta något sådant ifråga att jag skulle tröttna på dina bref. De äro ju så efterlängtade och kärkomna. Pappa sade en gång att du borde ha reda på huru mycket tegelsten du tagit från Ucklum, ty man kan ej så säkert lita på deras ärlighet. Efter hvad Hilmer trodde, skulle där visst vara ungefär 2575 tegelsten. Jag sänder nu härmed kyrkoh. Sjöholms bref. Tack för att jag fick läsa det!

Hjärtligaste hälsningar från din Elin

 

Spekeröd den 11. 10. 04 [tisdag]

Älskade Alvar!

Några rader i hast sedan familjen Ysander rest härifrån, hvilken ej ville stanna här utan hellre ville tillbringa natten i Solberga. När Börta på bageriet härom dagen var här inne sade hon att Maria i Vallby sagt, att den där flickan, Gerda, alltid varit så sjuklig samt förr varit på sjukhus, men hon sade äfven att en som hette Ida Johannesdotter nu visst skulle bli ledig. Hon är nu hos en änkman, men skall ej stanna. Hon har förr tjänat hos farbror Ringius o. visst äfven hos p. Perslows Hon är visst en 36 eller 37 år. Mamma tycker allt att det är betänkligt med en som varit så sjuklig. Får se nu hvad du säger om det i morgon, när vi träffas, som jag hoppas. Vi ha i dag varit på husförhör, som hölls i skolhuset. Ingång till predikan i går var: Psalm: 50:14,15. Ämne: Ett för Gud välbehagligt tack- o. lofoffer. I: Hvem som kan frambära ett för Gud välbehagligt tack- o. lofoffer. II: Huru ett sådant offer skall frambäras inför Herren, om det skall vara välbehagligt för Honom. Hinner nu ej mer. Roligt vore om jag finge bref i morgon. Hjärtligaste hälsningar!

I största hast. din Elin.

 

Solberga den 11. 10. 04 [tisdag]
Älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för tre kära bref, som jag fått mottaga från dig. Nu har jag icke något vidare att skrifva i qväll. Vill blott sända dig en hjärtlig helsning.
Den der flickan fr. Winningstorp träffade jag häromdagen. Jag bad henne göra upp saken med dig eller rättare tala med dig i Jörlanda i morgon. Du kan ju höra efter hur pass villig och angelägen hon är att komma till oss. Du kan ju göra som du sjelf tycker. Lön tycker jag vi ej behöfva erbjuda så stor åtminstone första året om vi skulle taga den som varit sjuklig.
Pastor Malmgren har varit här öfver söndagen. Cyklade hit o. bort. Fröken Erika R. är här nu.
Blott i hast dessa rader. Farväl min lilla älskade Elin!

Din tillgifne Alvar.


Spekeröd d. 13. 10. 1904. [torsdag]
Innerligt käre älskade Alvar!


Hur roligt var det ej att i går få komma till Jörlanda kyrka samt att få träffa dig. Hur gärna skulle jag ej velat fortsätta till Solberga och stanna där öfver söndagen, men därpå var ju ej att tänka nu till när syskonen haft lof i förra veckan, när jag var på Tjöstelsröd. Det var ju så kort vi fingo träffas i går, men det blir väl den tid dä jag får träffa dig.
Angående den där Gerda blef det som du hörde ej något bestämdt. Hon tyckte ej att det var så brådt och vi kommo öfverens att ä ömse sidor tänka på saken. Hon såg allt mycket klen ut och jag känner mig mycket vankelmodig. Pappa och Mamma tycka att det är mycket betänkligt, då hon såg så klen ut. De tro att det skulle varit bra om vi kunde fått den där Ida, som jag förut nämnt. Hon lär flytta ifrån den där änkmannen, emedan han ej tycker om, att hon håller efter eller vill hålla efter barnen. Denna Gerda har visst ej tjänat förr än i sommar, då hon förr varit så sjuk o. klen. Om man nu bara visste hur man skulle göra. Ida känna de ju till i prästgården samt äfven Fina på Kålleröd.
Hur gick det med dig och din middag i går? Tänk så mycket du jämnt har att göra. Det vore godt om du orkade med det.
Så ovanligt vackert väder vi ha i dag. Det är ju godt för bygget. Jag tänker förstås på Kålleröd både under vackra o. kulna dagar.
Ack, det skall bli så roligt få se dig här igen. Men jag känner mig så ovärdig dig. Farväl nu älskade Alvar!

Hjärtinnerliga hälsningar från din Elin.

 

Solberga den 13 Okt. 1904 [torsdag]
Min innerligt älskade Elin!

Hjärtlig tack för samvaron i går. I dag äter som vanligt några knapphändiga rader. Vi fingo i går qväll nöjet och öfveraskningen att få besök af Gustaf, som nog redan låtit Er få veta sina äfventyr. I dag har här varit skriftermål och stor nattvardsgång. Ringius höll skr.mål öfver 2 Tim 2:13.
Jag var en stund hos Alfred i Hammar i går på färden till Kålleröd. Det är bra att ha honom till hjälp. Nu har jag fått en timmerläggare. Men ej någon målare. Det tegel, som stannade i Spekeröd kan jag nog komma att behöfva, när kakelugnarne skola uppsättas.
Det var rätt trefligt på Skåra-kalaset. Gossarne hade gjort en båt på hvilken fruntimren roddes i den förbiflytande ån.
Nästa vecka hoppas jag skall bli jemförelsevis en hvilovecka. Jag hoppas att du mär bra och ej anstränger dig för mycket. Hjertliga helsningar till min innerligt älskade Elin

från din Alvar.
Ett af mig ej läst kort fr. Tante Alma medföljer.

 


Spekeröd den 19 okt. 1904 [onsdag]
Innerligt älskade Alvar!


Ehuru posten ej går förr än i morgon, börjar jag åtminstone brefvet i dag, ty det är ändå någon tröst att kunna skrifva till dig, när jag ej kan träffa dig. Hur innerligt roligt var det ej att ha dig här, men tiden löpte tyvärr allt för fort undan. Emellertid var det ljufliga stunder, jag fick tillbringa tillsamman med dig, o. jag tackar dig hjärtligt därför. Det blir väl den tiden då jag slipper se dig resa härifrån utan att jag också får följa med. Jag vill ju helst vara där min älskade Alvar är, därför är det ibland svårt att finna sig i skilsmessan. Men om någon tid kommer du ju hit igen. Du kan nog ej tro hur väntad, efterlängtad o. välkommen du är när du kommer, ty det kanske kan tyckas, som om jag toge det tämligen lugnt, men skulle jag visa hvad jag känner, blefve jag dig nog besvärlig. Jag kan undra hvad du nu tycker om detta jag skrifvit - ogillar det kanske - men tankarna ville ej låta sig hållas. Säg bara till, är du snäll, när det är något som du ogillar hos mig eller tycker illa om. Jag skall allt söka rätta mig därefter, men om det lyckas är kanske tvifvelaktigt.
Här är nu ett ljufligt väder. Hade du nu varit här, hade vi kanske tillsamman tagit en tripp till Huldelund. Jag kan undra hur du fann de från Kungelf hämtade sakerna - om de hade tagit någon skada af regnet. Du färdades väl ej igår den där omöjliga genare vägen mellan Kålleröd o. prästgården? Det kunde snart gå omkull på den. 

Utgången på valen i Årstad o. i Örby har du väl sett i tidningen. Tidigt i dag cyklade Gustaf i väg till Göteborg. Vi veta ej, när han kommer tillbaka - möjligtvis i kväll.
Det är nu tid att tänka på lampan o. får jag väl nu sluta för i dag, får jag se om jag i morgon får något mer att skrifva om. Farväl därför så länge, älskade min Alvar! Ack om du ändå varit här. Nu ser jag ej längre ränderna på papperet. Inneslutande de hjärtligaste hälsningar slutar jag för i kväll.
Din Elin.


20/10. 04 [torsdag]
Fortsätter nu mitt bref i dag en stund, ehuru jag ej har något särskildt att skrifva. Pappa har i dag haft husförhör inne i Röd o. Mamma har varit med. Gustaf har ej hörts af ännu. Det har nog misslyckats för honom, tro vi, men det är ju ej godt att veta. Jag får nu gå med posten i eftermiddag o. jag tror jag passar på innan solen försvinner.
Hoppas i morgon få bref från dig. Du är väl kanske just nu på Kålleröd. Med de hjärtligaste o. innerligaste hälsningar slutar jag för i dag.

Din innerligt tillgifna Elin.

 


Solberga d. 20 Okt. 1904 [torsdag]
Innerligt älskade Elin!


Hjärtlig tack för senaste samvaron! Den är för mig ett kärt och ljufligt minne, såsom det alltid är en hjärteglädje att få träffa min lilla älskade Elin.
Jag tror, att det började skymma när jag kom till Kålleröd, men när jag reste derifrån var det mörkt. Dock lyste månen. Nickes broder Anders kom dit, medan jag var der. Han hade kört för mig från Kungelf det som icke kunde medtagas i måndags.
När jag kom hem framförde jag Pappas, Mammas, dina och Gustafs helsningar. Jag fick på qvällen bref från min mor med underrättelse att min broder John i London d. 11:te dennes fått en liten son, hvarom John bad min mor sända mig underrättelse. Undrar om den lille får lefva. Min mor helsar dig hjärtligt.
1 går e. m. efter en begrafning i Solberga gick jag på en del visiter i Tunge och tackade dem som på måndagen i det svåra vädret kört för mig från K:elf. De voro både våta och kalla, när de kommo fram. Hade dessutom hållit på att köra fast i dyn som järnvägsfolket kastat upp. (I förrgår hade de alldeles afskurit vågen så att man fick köra hvar man kunde på backen.) Fina hade emellertid eldat upp rummet och bjöd dem å mina vägnar på kaffe och smörgås.
1 dag har R. o. Tante Alma varit på husförhör långt borta i Ida. Varit pä middag hos en lärarinna eller ett bondfolk, vet ej riktigt hvilket. Lill-Alma har varit i Kungelf och mött  Lotten, som kommit hem under fönsterinrättnings-lasset.Jag har varit i Kålleröd, der jag sammanträffade med Alfred i Hammar. Larsson har nu spikat upp gafveln. Höll i dag på med ytterklädseln. Ena (vestra långa) sidan var uppsatt. 

Som du sett fick Vinde Örby. Han var nog den, som de borde välja. Men det gör mig ondt om Berg, min gamle klasskamrat. Att Friedlander skulle få rösterna i Ärstad kunde man ju vänta. Har du sett att Ivar Wallerius gifvit ut en liten broschyr, som heter: Nutid och Kristendom (tror jag)? Jag har läst den. Den kostar ej mer än 5 öre och är afsedd för konfirmander. Jag skall sända dig den, ner jag fått hem den. Den käre Sjöholm i Kungsbacka har ledsamt genom sin strid med församlingarne angående prestgårdsbyggnad. Nu har han gått till K. Maj.t och klagat öfver kammarkollegiiutslag, som fritog församlingarne från denna skyldighet. Undrar hvad tidningarne skola förmäla i qväll!

Farväl nu, älskade lilla Elin! Beder nu hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma samt om hjärtl:a helsningar till de unga.

Din Alvar.


Spekeröd den 22 okt. 04. [lördag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för senaste brefvet samt för hälsningarne med Gustaf, som anlände hit till middagen. Han var vid godt humör, trots hans resa ej haft åsyftadt resultat denna gången, men inom den närmaste framtiden kanske det lyckas. Mamma o. jag ha setat en god stund efter middagen o. sällskapat honom o. sytt. Men så skulle han skrifva bref, så jag tänkte att jag skulle få vara i ro en stund på mitt rum, men kommen dit finner jag honom just där sysselsatt med att skrifva bref o. röka, o. så tänkte jag att jag kunde skrifva några rader ock, då jag ej skrifvit mer än en gång förut i veckan.
Jag kan undra när du reser till Göteborg? Vill du hälsa tant Alma så vördsamt från mig o. säga henne att de trätaflor, hon genom mig beställt, har jag i dag erhållit från snickaren o. skall vid tillfälle ställa om att de komma till Solberga.
Gustaf cyklar väl snart till posten o. är mitt bref ej då färdigt kommer det ej med, så det är så godt jag slutar. Pappa & Mamma hälsa dig hjärtligt! Först o. sist många hjärtliga hälsningar
från din Elin

 

Spekeröd den 25 okt. 1904. [tisdag]
Älskade Alvar!


Blott några rader denna gång ty jag skall snart taga mig en längre promenad. Jag har nämligen tänkt att gå o. höra med en hemmadotter om hon möjligen skulle vara villig att taga tjänst hos oss o. om föräldrarne vilja vara af med henne, hvilket jag nästan tänker de kunna. Denna flickan har ej brukat vara ute om kvällarne, lär vara duktig o. går rätt flitigt i kyrkan. Pappa o. Mamma tycka att jag kan höra med henne. Gerda har ej ännu låtit höra af sig. Vår f. d. jungfru, Hilda, som jag häromdagen träffade, hade nyss varit där o. hjälpt henne med lak o. hon sade, "att hon var allt klen o. just ej van vid något vidare". Så jag tycker jag får allt se mig om på annat håll, dock har jag ej ännu sändt henne återbud, ty Mamma tycker att det ej är brådt.
I dag cyklade Gustaf till Göteborg igen. Han hade något hopp att få någon plats eller sysselsättning vid Qvillebäckens verkstad.
Det var märkligt med jordskakningen i söndags. Hela huset dallrade, så att vi gingo ut på gården, ty man kunde ju ej veta, hur starkt det blefve eller vad som komme att ske. Pappa hade ej märkt något annat än ett besynnerligt ljud. Han var just på väg från Ucklum. I Norums kyrka, berättas det, att folket rusade ut o. två kvinnor svimmade.
Ingången till söndagens predikan var: Nalkens Gudi, så nalkas han eder, Jak. 4:8. Ämne: Ett saligt möte mellan tron o. Jesus. I: Huru tron söker Jesus o. kommer till honom. II: Hur Jesus kommer tron till mötes med sin nåd o. hjälp. III: Huru saligt detta möte är.
När detta bref kommer till Solberga är du kanske i Göteborg. Signe väntar på mig nu. Hon går med mig. Hon hälsar dig. Pappa har i dag haft husförhörsskrifning o. "stämmor" i Ucklum. Till torsdag är här auktion på kyrkobyggnaden.
Nu farväl, älskade min Alvar!
Din Elin


Solberga d. 25 Okt. 1904. [tisdag]
Älskade Elin!


Hjärtlig tack för tvenne kära bref! Jag hoppas att du och alla i Spekeröd befinna er väl oaktadt jordstöten som i söndags vid 1/2 12 tiden såsom ej underligt var vållade så mycken förskräckelse och som kanske äfven på sina ställen åtföljts af olyckshändelser, hvarom vi dock här ännu icke veta något. Jag antager att den tidiga messan i Spekeröd eller Ucklum vid den tiden redan var slut, ty den börjar ju kl. 9. Men kanske det var nattvardsgång.
I Jörlanda höllo vi på med kungörelserna, då stötarna inträffade, då alla störtade ut, många under höga rop. En person slog sönder ett fönster för att komma ut derigenom. Det hördes också som om taket skulle störta in och ingen kunde veta hvad som stod på, förr än vi kommit ut på kyrkogården. Jag försökte, sedan vi gått in, att få folket att sätta sig och började att på nytt läsa upp kungörelserna, men antingen kom det då en ny stöt eller fruktade de en sådan (hvilketdera vet jag ej). Doktorn föreslog, att vi skulle sluta, hvarför jag afslutade läsningen af kungörelserna ute på kyrkogården för några och läste till slut ps. 7:4,5. Detvar väl att qvinnorna hade gått ut, innan kung:na började. Derför blef det ingen trängsel.
I Hålta blef det värre, ehuru ingen så vidt man vet, blef allvarsamt skadad. Der inträffade stötarna då R. skulle börja läsningen af episteln. Hela församlingen störtade ut och flera lära ha kastat sig ned från läktaren, Fönster vägen ut o. s. v. Emellertid fortsattes Gudstjänsten omsider. Vid husandakten hemma på qvällen gjorde R. en allvarlig erinran med anledning af hvad som inträffat. Det skall nu bli märkvärdigt att i morgon få höra hvad som inträffat på andra orter.
I går f. m. var jag på sjukbesök i Vulseröd i Jörlanda. Det regnade mycket. Derifrån reste jag till Kålleröd. De hålla nu på att drifva invändigt. Klädseln är påsatt på vestra långsidan, norra gafveln och ungefär hälften af östra långsidan. Bitarna af den gamle verandan äro hopletade och skola uppsättas. Jag tycker de äro rätt bra. Äfven skafferiets delar ha hopsamlats. Ett afloppsrör har lagts från hushållskällaren så att den är nu torr.
Från Kålleröd gick jag hem till Solberga. Hit hade kommit ett gammalt folk från Backa, neml. prosten Ahlbergs broder o. dennes hustru som rest i regn. I dag har R. haft husförhör i JIda, men jag har varit hemma. Till torsdag har jag tänkt försöka komma till sista.
Jag skref i lördags till mamsell Ryberg, som bor på Backen i Onsala och frågade om hon skulle vilja hushålla för mig ifall jag flyttar till Kålleröd i vinter. Jag har tänkt, att jag skulle kunna få torrt och sundt i gafvelrummet på vinden, om jag nu småningom börjar elda i spisen, så att muren torkar, hvilken går inne i det rummet. Dessutom vetta fönstren åt söder. Jag har tänkt, att om jag icke flyttar till Kålleröd före jul, så kan jag nog icke flytta dit förr än kanske tidigast i slutet af april eller början af maj, ty det torde kanske vara ännu större risk att flytta dit i vårbrytningen, sedan huset stått oeldadt hela vintern. Men om jag lefver och är frisk - tycker jag, att jag under april och maj, ja kanske äfven under mars skulle kunna ordna med ett och annat, som annars icke skulle bli af, ty åtminstone med min ringa förmåga blir så litet ordnadt och uträttadt då jag endast 3 eller 4 ggr. i veckan kan vara i Kålleröd på sin höjd ett par timmar. Jag hade tänkt, att fröken Ryberg skulle bo hos Nicke o. Fina och att Finas syster, som skall tjäna hos dem i vinter också skulle passa upp mig, hvilket Fina för sin del medgifvit.
Angående Gerda fr. Winningstorp har jag kanske gifvit dig större föreställningar om hennes duglighet än som äro med verkligheten öfverensstämmande. Det har berott derpå att Fina, med hvilken jag talat om henne, tagit fel på person. Gerda kan nog ingenting och har väl aldrig tjänat någonstädes.
Nu farväl, lilla älskade Elin! Blif ej ledsen på mig för mitt tråkiga bref! Jag undrar, hur du mår under dessa mulna dagar. Tack för de vänliga orden i brefvet af d. 19:de! Mitt hjärta drages ständigt till dig och jag tackar Gud för den kärlek hvarmed du möter mig, ty det är en gåfva af Honom. Våra hjärtan få dock aldrig stanna vid hvarandra, utan må glädjen att vi funnit hvarandra, alltid vända våra hjärtan till Honom, som är det högsta goda. Jag har nog svårt för att förstå att jag kan vara eller blifva något för dig, men jag är viss, att Gud i sin omvårdnad om dig kan ersätta rikligen hvad som brister hos mig och derför är jag i denna sak frimodig.
Än en gång, farväl! Många hjärtliga helsningar!

Din Alvar.

P.S. Om det till Spekeröd körda teglet fortskaffades till Kålleröd vore jag tacksam. Dock är det ingen brådska. Helsn:ne till Tante Alma ang. trätaflorna äro framförda. Hastl. D.S. Vördsamma helsningar till Pappa och Mamma!

 

 

Spekeröd den 27. okt. 04. [torsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för ditt länga, kärkomna bref i går! Som jag skref till dig sist var jag i tisdags o. hörde efter en jungfru. Jag tror allt att jag får henne, ty hon föreföll som om hon gärna skulle vilja antaga platsen. För föräldrarne får hon göra som hon vill. Hon har ej förr tjänat, men har skött allt i hemmet, men som en syster nu vuxit upp, kan hon undvaras. Hon är 21 år, lär vara duktig, ser snäll o. treflig ut. Hon drog sig ej alls för något, o. jag tror att det skulle blifva bra om jag finge henne. Flera ha frågat efter henne, men hon ha ej velat taga plats hvar som helst. Hon skulle komma hit ned o. gifva besked o. då skulle vi ock komma öfverens om lönen. Mamma tycker ej att man kan bjuda mindre än 7 kr. i månaden, men att man kanske knappt behöfde gifva 5 kr. i städja för ett halft år. Man kan nog få denna när som helst. Var snäll och skrif omgående dina tankar om lönen. Vi blefvo bjudna på kaffe när vi voro där o. de voro så vänliga. Jag var så glad när jag gick därifrån, ty jag tyckte det såg ut som om jag skulle få henne. Jag har i dag skrifvit återbud till Gerda från Vinningstorp. Du sade, när du var här, att jag finge göra som jag ville, så jag hoppas du ej misstycker detta.
Hilmer kör i dag teglet till Kålleröd. Det skulle varit roligt om man kunnat komma till Jörlanda i dag. I går ef. m. voro vi hos Tidholms. I dag ha vi haft middag för komitterade samt en byggmästare med son. Någon mer spekulant har i dag ej infunnit sig, men en kommer sedan, som i dag var förhindrad. Auktionen försiggick nere i salen, o. nu skulle komitterade talas vid om saken. Utgången känner jag ej. De skola väl ha kaffe snart, så jag får kanske sluta.
Skrif snart om lönen är du snäll. I granngården här har jungfrun 100 kr. utom städjan o. Pappa tyckte att vi bjudit Gerda litet. De hjärtligaste hälsningar frän din Elin
Solberga den 27 Okt. 1904 [torsdag]
Min älskade Elin!
Hjärtlig tack för ditt bref! Blott några rader i qväll, sedan Bergfelts, som varit här på besök, rest hem. Undrar hur det gick med ditt försök hos den omskrifna hemmadottern. Derom får jag kanske höra i qväll.
Icke mycket har händt sedan jag sist skref. I går var jag uppe på berget ofvanför prestgården och såg då mycket tydligt vårt hem i dess nya brädbeklädnad, som lyser länga vägar. I går e. m. voro vi bjudna till arrendatorn Fredrikssons här. Madame Fr. fyllde sina år.
I dag har jag varit med R. i Jörlanda på husförhör både f. m. och e. m, hvarvid bibelförklaringar höllos öfver Apg. 1 kap. sista hälften. Det var roligt att vara der. Vi åto middag hos jungfru Börta. Jag är rädd att min Göteborgsresa torkar in tills vidare. Nästa vecka får jag nog börja med mina husförhör.
Farväl, älskade lilla Elin! Många hjärtliga helsningar från

din tillgifne Alvar.

 

Ett "Brefkort", poststämplat i Jäger 27/10 1904 och adresserat: Fröken Elin Nyblom Spekeröds prestgård Jörlanda finns bevarat. På baksidan står:
Tack för brefvet! Du kan gerna bjuda det du skref Din A. G. L-n Solberga d. 27. Okt 1904.

 


Solberga d. 31 Okt. 1904 [måndag]
Älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för ditt bref! Jag har tänkt att i morgon resa till Göteborg för att hemta penningar till mina arbetare m.fl. smärreärenden. Skrifver derför blott några rader i qväll. Jag har nu haft sjukbesök tre dagar i rad. I lördags i Knafverstad, i söndags efter messan i Hålta och i dag ute på Löfön, på hvilken jag ej förr varit.
Denna vecka har jag husförhör torsdag i Skälldal och fredag på Brattön. Det ser knappt ut som jag skulle få hetsa på dig denna vecka, fastän jag gerna ville det. Onsdag tänkte jag komma tillbaka från Göteborg.
Undrar hur det har gått för dig ifråga om den flickan du tänkte att vi skulle få till tjena rinna.
Jag sänder dig Walerii lilla broschyr, af hvilken jag tagit hem en del exemplar.
Farväl, min älskade lilla Elin! Jag beder nu om min hjärtliga helsning till alla och särskildt om att du framför min tacksamhet till Pappa för teglet körande till Kålleröd.

Din hjärtligt tillgifne Alvar.

Spekeröd den 1 nov. 1904. [tisdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för bref o. kort. Den flickan jag skref om var här just i dag. Men hon ville ha 8 kr. i månaden o. jag sade att det kunde jag ej göra utan får höra hvad du säger därom. Hon sade att 8 kr. o. högre är det vanliga åt konfirmerade flickor. Hon förekom som hon så gärna ville ha platsen o. jag tyckte hon säg nedslagen ut för att det ej kunde bli något bestämdt. Mamma tyckte att hon säg sä snäll o. treflig ut.
Kommer du ej hit någon gäng i denna veckan så att vi få talas vid om saken. Jag hoppas du kommer. Har väntat både i går o. i dag. I middags blef jag så glad, ty en kärra svängde upp frän vägen o. jag tänkte det var du, men det var en byggmästare. Budet som den i torsdags gaf var 22 000, nu beror det väl på om denne vill sänka sitt bud. Gustaf har ej ännu återvändt från sin Göteborgsresa.
Det var sant du skulle ju nu börja med husförhören. Då kanske du ej kan komma. Det var ledsamt. I lördags var det ju Sias födelsedag. Hoppas mitt kort kommit fram som jag sände.
I söndags var jag med i Ucklum. Där var nattvardsförhör. Ingången till predikan stod i Mattei 6:14,15. Ämne: Det oskiljaktiga sammanhang som där är emellan att ha förlåtelse hos Gud o. för Herrens skull förlåta nästan. I: Att ha förlåtelse hos Gud är en hufvudsak i den sanna kristendomen, ty endast därigenom kommer en mska därtill att bli en sann kristen. Il: Att för Herrens skull förlåta är ock en hufvudsak i den sanna kristendomen, ty därigenom visar det sig att mskan är en sann kristen.
Får väl sluta nu för i dag. Får väl bref i morgon, hoppas jag. Ack, om du ända komme hit i denna veckan, det blir så långt att vänta till nästa. Hjärtinnerligt välkommen till
din Elin.


Spekeröd den 2 nov. 1904. [onsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för brefvet samt för det lilla häftet, du sände, hvilket var roligt att få. Ledsamt att du ej kunde komma hit i denna veckan, men jag ser ju så väl att det ej låter sig göra så jämt upptagen som du är.
Nu ville jag ock gärna träffat dig angående den där flickan, som vill taga platsen hos oss men vill ha 8 kr i månaden. Efter nutidens sätt är det väl det mera vanliga kan jag tro. Jag har hört att Fina hade hos fru Viborg 100 kr. o. Ida hade äfven 100 hos pastor Perslows. Det är kanske ovisst om man kanske kan få någon för mindre lön o. då är det nog skada att låta denna flickan gå från sig. Hon har ej förr tjänat men kan allt, som förekomma i ett bondhem. Föräldrarne ha en liten gårddel o. ha i år fått så liten afkastning att dottern tänkt taga tjänst. Jag skulle så gärna vilja ha henne. Det är ju ock bra att man kan få henne när man vill. Hon sade först, när jag frågade henne om lönen, att jag får bestämma det, men när jag då sade 7 kr. sade hon att de tänkt 8 kr. 3 kr. i städja för detta halfva året brydde jag mig då ej om att nämna ty nu strandade det ju på lönen. Jag kan undra hvad du nu säger om detta. Du ville väl ej vara snäll skrifva härom till lördag, ty om du ej vill tänka på så stor lön, får jag gifva henne besked, hvilket jag lofvade göra så snart som möjligt, ty hon kanske då vill se sig om efter en annan plats, samt om du möjligen tänker dig hit i nästa vecka, så att vi kunde få talas vid. Jag tycker det blir svårt afsäga sig henne. 

Jag skrifver nu i kväll, ty i morgon får jag visst lof från skolan o. skall vara med vid strykning o. hinner o. hinner nog ej då att skrifva. Klockan är öfver 10. Tant Alma hade skrifvit hälsningar utanpå ditt bref att Sia & Alma tänkt sig hit, men fått förhinder. Hälsa Tant Alma vördsamt o. tacka henne för hälsningarne samt hälsa Sia & Alma att de äro hjärtligt välkomna, när de kunna o. vilja komma.
Du har väl då i dag kommit från Göteborg o. har haft vackert väder på resan. Drängarne skola nu börja att slagtröska rågen, så att de äro upptagna, eljest skulle jag nog försökt att komma ut till Solberga. Men nu får jag lämna den tanken ock. Det är ju äfven ovisst om jag finge träffa dig, ty när du har husförhör kanske du ock passa på med sjukbesök, så att du blir upptagen hela dagen.
Nej, nu får jag allt tänka på att sluta. Signe sofver nu. Hon bad hälsa dig. Hoppas du ej ansträngt dig för mycket på din resa. Godnatt nu älskade lille Alvar, o. välkommen snart till din Elin.
d. 3/11 04.
Då jag i dag nämnde det för Pappa, att jag skrifvit angående denna flickan, lät det som Pappa tyckte att det ej var mycket att svara på, enär vi ej alls veta någon annan än möjligen den där Ida ute i Solberga o. ovisst är ju ock om hon ginge för mindre lön. När Hilmer körde ut teglet från Kålleröd hade han hälsningar med sig från Fina att Charlotte o. Ida skulle vilja ha platsen, men den förra har jag ingen lust till, ty hon är ju äldre o. sjuklig o. den senare har ju tjänst. Du kanske kommer ihåg att jag en gång nämnde en syster till en af våra jungfrur från Orust. Men det är högst osäkert om hon vill taga tjänst, systern här tror det knappt. Dessutom hade hon så stor lön i den tjänsten hon nu lämnade. Hade 10 kr. i månaden o. var bjuden 12 kr. om hon velat stanna. Undrar nu mycket hvad du skall säga om detta. Skall nu snart ned o. stryka.

De hjärtligaste hälsningar från din Elin.

 

Solberga 3. 11. 1904 [torsdag]
Älskade min lilla Elin!


Hjärtlig tack för ditt kära bref! Du får väl gifva den omskr. jungfrun 8 kr. i månaden.
Kom lyckligt hem från Gbg. Helsade der icke på någon mer än min mor. Hon tackar för dina heisningar och helsar dig så hjärtligt. Jag bodde hos Jonsson. I går qväll var jag i Kålleröd der jag också varit i qväll efter att i dag hafva hållit tvenne husförhör i Skålldal. Fröken Jansson bjöd klockaren och mig m. fl. på middag. I qväll är jag trött. I morgon: husförhör på Brattön.
Frkn. Ryberg vill ej komma och hushålla för mig. Nu underhandlar jag med en annan, en gammal jungfru fr. Orust, som tjenat i Gbg.
Förlåt, lilla Elin, att du får sådana ömkliga bref från mig. Jag längtar hjärtligt efter dig. Hoppas du mår bra.
Din hjärtligt tillgifne Alvar.

 


Spekeröd den 5 nov. 1904. [lördag]
Älskade Alvar!

Hjärtligt tack för ditt bref i går samt för att jag fick taga den omskrifna flickan till jungfru. Jag var hos henne i går o. gjorde upp med henne samt gaf henne 3 kr. i städja. Mamma tyckte att det var bäst att jag gick dit i går. Jag kan ju ej veta hurudan hon blir, men jag hoppas det blir bra.
Jag väntar nu ej något bref från dig i morgon, hvilket jag bad om, ty jag fick ju besked i går på det jag ville veta. Tack för hälsningarne från din Mor!
Byggnadsarbetet här på kyrkan öfverläts till den senare byggmästaren för 22,300 kr, ehuru hans bud var något högre, emedan han ansågs mera erfaren m. m.
Ledsamt höra att du var trött, men du har ju haft så mycket att göra under den gångna veckan. Hälsa Tant Alma vördsamt o. tacka henne för kortet! Hoppas du kommer någon gång i nästa vecka. Signe & Harry hälsa dig! Först o. sist många hjärtliga hälsningar

från din Elin. 

Spekeröd den 8 nov. 1904. [tisdag]
Älskade Alvar!

I dag är det väl 3 veckor sedan du sist var här. Jag tycker det är så förfärligt länge sedan, o. jag kanske får vänta ännu innan du kommer. Jag har väntat så både i dag o. i går, men hvar dag jag ser att "det går om inte", hoppas jag på morgondagen.
I nästa vecka (på måndag) resa troligen Far & Mor till Göteborg o. kanske äfven jag. Mamma har till och med förslagsvis talat om att hon o. jag skulle resa nu till fredag. Dock vet jag ej om det blir af, ty vi kommo att tänka på det först i ef. m. då vi i almanackan sågo att man alltmer närmar sig julen. Men vi veta ej hvad Pappa tycker om saken. Man får ju passa in resan, så att den ej kommer i vägen för häradskrifvaren, slakt m. m. Men vill du nämna det för Sia o. Alma, ifall de tänka sig hit att vi möjligen till fredag eller kanske i nästa vecka resa till Göteborg. Hälsa dem ock så hjärtligt. Får jag nu ej se dig heller på denna sidan Göteborgsresan? Jag har ju ändå några dagar i denna veckan att hoppas på.
Ingång till predikan i söndags var: De höllo mer af mskans pris än af Guds pris. Ämne: De mskor äro o. blifva saliga hvilka Jesus prisar saliga. Hvilka Jesus prisar saliga. Il: Att de äro o. blifva saliga.
Här mörknar nu så fort att jag måste sluta, ty jag får nog gå med posten i dag. Hoppas nu få bref från dig i morgon, hvilket ju är någon tröst. Många hjärtliga hälsningar till min älskade Alvar
från din

innerligt tillgifna Elin.

 


Solberga d. 8 Nov. 1904 [tisdag]
Älskade lilla Elin!

Hjärtligaste tack för tvenne kära bref från min älskade Elin! Det var ju bra, att du nu har gjort upp med den omskrifna flickan. Dina helsningar till Tante Alma samt Sia & lill-Alma har jag framfört. De äro visst nu hindrade att komma någon tid. Sia skulle i dag ha rest till Gbg. men den ogynnsamma väderleken gjorde den planen om intet.
Det hade varit bra roligt om du hade kommit hit till Solberga. Men jag får nöja mig med hoppet att få helsa på dig någon gång i denna vecka. I går hade jag tänkt att resa till Spekeröd, men jag frågade för sent efter skjuts och fick derför ingen och jag var också tveksam, om jag icke borde vänta till en annan dag, ty jag hade husförhör att bereda mig på. Nu får jag tänka efter om det händt något, sedan jag sist skref till dig.
I fredags var jag ute på Brattön. Vädret var så vackert, så att det var en riktigt rolig färd. Jag blef så vänligt mottagen af skepparen Samuel Börjessons hus, der åtskilliga menniskor finnas, som det är roligt att träffa. De hade dagen förut vant ute och fiskat för att få något att bjuda mig på och hade fått mycket god torsk, som jag fick stekt. När jag reste hem, hade jag fisk till Tante Alma och äpplen till mig sjelf.

I söndags var gudstjensten i Solb:a kl. 12.30, hvarför jag ej var hemma mellan messorna, utan vi åto först efter hemkomsten från Solberga, hvilket dröjde rätt länge, emedan R. efter gudstjensten hade förhör med ungdomen mellan 15-20 år. Hans tal vid detta tillfälle blir nog tryckt och då skall du få det.
I går f. m., då det var så vackert väder, gick jag till Kålleröd och önskade, att jag hade dig med mig. Jag har tyckt, att det gått så långsamt med snickringen på sista tiden. Derför hade jag talat vid en hederlig man från Hålta om han kunde skaffa mig någon bra arbetare. När jag kom fram stod där en gubbe från Karreby. Han sade att hans son var villig att komma till fredag med kanske en till. Jag talade också med Larsson, som var villig att antaga dem. När jag i dag träffade Alfred i Hammar, berömde han mycket den arbetare jag fått från Karreby. Gubben från Karreby hade i söndags varit både i Hålta och Solberga kyrkor, hvilket gladde mig. Han önskade att få R:ii tal tryckt. Om Kålleröd vore mig mycket att skrifva, men det blefve för vidlyftigt.
I dag har jag haft husförhör i Tunge skolhus och har så också i morgon. Till torsdag är det nattvardsgång i Jörlanda. Prosten Wannbergs död var en närgående händelse. Från min vistelse på Orust och äfven från samman-träffande på andra orter har jag åtskilliga minnen af honom. På mig gjorde han ett godt intryck.
Farväl nu min lilla Elin! Kära Elin, sitt ej för mycket uppe om nätterna! Då får jag hellre nöja mig att vänta på bref. Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma! Helsa Signe och Harry så mycket.

Din tillgifne Alvar.


Göteborg den 12 nov. 1904. [lördag]
Älskade älskelige Alvar!

Som du ser befinner jag mig nu i Göteborg i det stora vimlet. Det skall bli skönt få komma till det lugna landet igen. För Far & Mor får jag lof resa härifrån till Solberga o. då kommer jag ju så gärna. Alltså kommer jag till Rörtången på onsdag, om du vill vara snäll ställa om så att jag kan komma upp därifrån. Mamma vill nödvändigt att jag skall be dig taga en filt med att ha om benen, om du möter mig. Du får väl tala om för Tant att jag kommer. 
I går kväll var Axel här. I f.m. ämna vi gå upp till din Mor. 
Jag hinner ej skrifva något ordentligt bref, ty jag får väl nu gå ut med Mamma. Hjärtligaste tack, älskade Alvar, för att du kom i torsdags o. för de ljufliga stunder du då skänkte mig. Nu hoppas jag alltså träffa dig på onsdag. Mamma hälsar dig hjärtligt. Får sluta nu med många hjärtliga hälsningar
från din Elin.
Vill du framföra vördsamma hälsningar till Farbror & Tant Ringius o. hjärtliga till de unga! - D.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Axel Nyblom

 

Solberga den 12 Nov. 1904 [lördag]                             
Lilla, innerligt älskade Elin!

Hjärtlig tack för samvaron i torsdags. Jag undrar nu hurdan din resa hittills varit och om du vill komma hit från Gbg. För mig vore detta mycket roligt, om du blott ej funne dig illa deraf. Onsdag kl. 12 går Tjörn från Gbg. till Rörtången.
Du har väl nu fått gå så mycket och tänka på så mångahanda, att du kan behöfva hvila dig. Det är då godt att veta, att du i morgon får en stilla hvilodag i den annars så bullrande staden och att du får äfven der stora och dyrbara nådetillfällen. Antingen du kommer hit eller reser direkt till Sp-d, hoppas jag, att vi snart åter skola få råkas.
Min hemresa gick lyckligt och väl. Det var en vacker och stjärnklar afton. I går e. m. gick jag till K-d. Der har jag nu 5 snickare. Köket är nu färdigt. Muraren med sin handtlangare har kommit tillbaka. Drifvarne hafva snart slutat sitt arbete. I dag har här varit en målarepojke, hvilken jag på rekommendation af Alfred i Hammar hade tillfrågat om han ville börja att måla för mig något. Jag kom icke öfverens med honom om mer än mitt rum och bjöd honom 25 öre i timmen, då han skall hålla sig sjelf med mat. Eftersom han strax blef nöjd med mitt anbud, undrar jag om jag bjöd honom för mycket.
I morgon skall jag predika i Hålta kl. 9 och har dessutom lofvat att hjelpa R. med att predika i JIda, der R. skall hafva s. k. ungdomsförhör. Drängen och jag skola derför äta ett slags middag hos Britta Maria, som bor i fru Wiborgs hus. Till måndag skall jag åter låta hemta varor fr Gbg. via Kungelf bl. a. 75 säckar sågspån till vinden.
Är du snäll att icke glömma R:ii födelsedag. Kan du få någodt med en sinnrik mekanism, så är det nog mycket i hans smak. Annars är det bra med hvilken liten skrifbordssak som helst. Du kan ju sträcka dig till 2 kr. Om du icke sjelf har något måttband eller tumstock, vore jag då tacksam om du ville köpa mig en dylik med meter på ena sidan och fot på andra. Nej, nu ger jag dig för mycket att uträtta, min lilla Elin! Bry dig ej om det, om du skall hafva brådtom för dessa saker!
Farväl nu, innerligt älskade Elin! Beder om vördsamma helsningar till Mamma, tante Anna, herrskapet Lindbergs, tante Amalia samt om hjärtliga helsningar till dina syskon och kusiner.

Din tillgifne
Alvar.

Göteborg den 15 nov. 04. [tisdag]
Älskade Alvar!

Hjärtligaste tack för ditt bref! Det var så roligt att få ty jag hade ej väntat att du skref i lördags. Jag har gjort hvad du bad mig utom metermåttet, det skall jag skaffa i dag.
Igår kväll voro Tant Helena Norborg, Anna Wallerius, Moster Mia, Orvar o. Gertrud här till kväll. 1 ef. m. skall jag gå till Fru Leffner där din Mor då är. 1 går voro Mamma o. jag ute o. vankade omkring i staden hela dagen.
Jag har köpt för dig en brefvåg för 2 kr. Detta kanske var dumt, men den får ombytas. Eljest hade jag endast kunnat få en glasbit.
Jag kommer alltså på onsdag, hvilket skall bli roligt. Hoppas du fått mitt bref. Vi vänta Pappa hit i dag, men det är osäkert om han kommer.
Hinner nu ej skrifva mer. Vi skola äta frukost.

Hjärtligaste hälsningar från din Elin.
Förlåt mitt slarfviga bref!

 


Solberga d. 15. Nov 1904 [tisdag]
Älskade min Elin!

Hjärtlig tack för ditt kära bref! Jag skrifver några rader i qväll, ifall de möjligen kunna hinna dig i Gbg. Jag möter dig vid Rörtången i morgon. Hasteligen Din Alvar.

 

 

Solberga den 22 Nov. 1904 [tisdag]
Älskade lilla Elin!


Hjärtligaste tack för senaste samvaron, för deltagandet i mina byggnadsbestyr, för äpplen, päron m. m.
På hemresan hemtade jag papp och spik m. m. i Kyrkeby, hvarpå jag hade ett rätt tungt lass, så att jag fick köra långsamt till Kålleröd, dit jag beslöt mig för att köra och der jag aflämnade drefvet och det inköpta. Jag bad Fina om mat, ty jag såg, att jag skulle komma sent hem. Hon kokade ägg åt mig, hvarjemte jag fick smörgås, mjölk och pannkaka, hvilket blef min middag den dagen.
I söndags predikade jag i Jörlanda och Solberga. I går fick jag hem 23 säckar sågspån och de bräder, som jag telefonerade efter då vi voro i Anrås.
Mig ovetande hade i går en välvillig hemmansegare i Hålta sändt tvenne drängar till K. för att taga vara på bränsle, röja undan stielkar o. d. Fader Andreas i Skåra var hos mig i går och erbjöd mig hjälp att köra upp lister och läkt, som skola komma i morgon. Läkten tänker jag att sätta under verandan och skafferiet. Under skafferiet tänka jag att låta spika tunna panelbräder bakom läkten.
I dag hade jag sällskap af Ringius och Tante Alma till K. R. hade ej varit der sedan arbetet påbörjades. De tyckte bra om det. Fina bjöd på kaffe.
Kanske du vill veta, hvad jag predikade om i söndags. Mina egna arbeten äro icke mycket att tala om, men jag tänker att något ifrån kyrkorna är bättre än intet. Ing.språket: Apg. 17:31 Han hafver satt en dag före etc. Ämne: Sedan Gud under nådedagarne gifvit alla tron före, så blir på den yttersta dagen allt beroende på hur det är ställdt med en m:as tro. 1 Delen: Huru Gud.... före 1:o Gud gifver alla tron före, då Han i sitt ord framställer sin Son ss. en Frälsare till hvilken man kan sätta fullt förtroende. 2:o då Han låter visa m:orna att allt för dem beror derpå, om de hafva en rätt tro på sin Frälsare. 3:o ... då han gifver nådetillfällen hvarigenom tron skulle kunna bli upptänd och då han gifver en kraftig uppfordran till tro åt alla, som låtit göra sig botfärdiga.
2 delen: Att på den yttersta dagen allt blir beroende af hur det är ställdt med en m:as tro. 1:o En m:as frimodighet eller förtviflan, då hon på den yttersta dagen får se sin Frälsare, kommer att bero deraf huruvida hon haft tron eller icke. 2:o Hvarthän en m. sk. komma vid den stora skilsmessan, s. skall ega rum på den yttersta dagen kommer att bero huruvida hon haft tron eller icke. 3:o De saligas olika nådelön som då blir dem tilldömd, blir beroende af det olika mått af tro, till hvilket de här låtit förhjälpa sig.
Farväl, älskade min Elin! Vördsamma helsningar till Pappa och Mamma! Hjertl. till S. o. G.

Din Alvar.


Spekeröd den 24 nov. 04. [torsdag]
Älskade Alvar!

Hjärtligaste tack för ditt kärkomna bref och för hvad du där uppskrifvit från söndagen. Det var så roligt att få.
Till lördag är det ju Farbror Ringii födelsedag, vi skicka därför kort nu i ditt bref, ty eljest komma de för tidigt, om du ville vara snäll lämna fram dem. Då nu födelsedagen inträffar på lördag, väntar du väl ej att vi komma till Solberga. Mamma och jag hade nog talat om att resa en liten stund, men det låter sig ej göra.
Här är så brådt med tröskningen, för att få den gjord före nästa vecka, ty då skall här slaktas. I går ef. m. voro Pappa, Mamma o. jag hos riksdagsman Larssons. Vi hade hjuldon, men hade nog kunnat begagna släde. Jag kan undra om arbetarve fortsätter på Kålleröd, när det blir så här kallt. Jag hoppas att det blir så, att du ej flyttar till Kålleröd i vinter, ty det är nog ohälsosamt att bo i det nya huset. Här är så vackert väder i dag. Jag skall nu snart gå med Mamma till posten.
I morgon kanske jag får bref från dig igen. Det är så roligt att ha dem att vänta på o. få höra lite från dig. Far & Mor hälsa dig hjärtligt. Först o. sist hälsas du hjärtligt af din innerligt tillgifna
Elin.
Solberga d. 24 okt. [felskrivet, ska vara nov.] 1904 [torsdag]
Älskade min Elin!
Hjärtlig tack för ditt bref! Blott några få rader i qväll, ty jag har en del bref jag skulle vilja skrifva, men har blifvit hindrad.
Jag har icke mycket att tala om. Jag var i går f. m. i sjukbesök i Wallby och derefter på 2 tacksamhetsvisiter. I dag har jag varit i K., som nu har lemnats af snickarne, med hvilka jag gjort upp. Dock vore ännu åtskilligt att göra. Så t. ex. har slaskbacken, locklister, sågspån m. m. kommit i dag. Men det får väl uppskjutas tills vidare. En målare gör i ordning rummet på gafveln, der äfven kakelugn uppsättes. Om jag vill flytta in i vinter så har jag fått en jungfru, som hushållar för mig öfver vintern. Ja, nu önskar jag att springandet mellan Solberga och Kålleröd snart vore slut. Ringius påstår att jag ännu icke kommit ifrån Renneslöf.
Farväl, älskade lilla Elin. Förlåt mina slarfviga och innehållslösa bref! Jag har i dag skickat vårt porträtt till min morbror i Stockholm. Det är hans födelsedag till söndag. Än en gång: farväl!
Säcken har jag tagit vara på.
Din Alvar

Spekeröd den 28 nov. 1904. [måndag] 

Innerligt älskade Alvar!
Hjärtligt tack för ditt bref! Jag är så orolig för att du i vinter skall flytta till Kålleröd och jag hoppas att du ej måtte göra det. Både Pappa o. Mamma tro att det är ohälsosamt att bo där. Muraren har väl ej kunnat fortsätta, när det nu blef så kallt, o. då förbjuder det sig ju själft. Nu i vinter afstannar ju arbetena där ändå, så att du ej behöfver ha någon tillsyn där o. dessutom är det väl bättre att det blir försenadt än att du kanske skall både frysa o. ha otrefligt. Du stannar väl i Solberga, hoppas jag. Ack, det kan du väl göra!
Jag undrar, när du härnäst ämnar dig hit. Jag längtar efter dig men får trösta mig med att läsa dina kära bref o. se på ditt porträtt till dess du vill glädja mig med ett besök. Älskade, älsklige Alvar, mitt hjärtas älskade! Hur skall jag kunna blifva eller vara något för dig?
I kväll är väl häradskrifvaren i Solberga, kan jag tro, ty i morgon lär han komma hit. I går hade Pappa släde till Ucklum. Harry var med dit o. han var så förtjust öfver att få åka på före. Här var tidig tjänst o. skriftermål, till hvilket senare var till ingång: Ap.G. 10:43. Honom bära alla profetema vitnesbörd etc. Predikans ingång var: Din Gud hafver upprättat ditt rike, det stärk, Gud, i oss, ty det är ditt verk. Ps. 68:29. Ämne: Endast den som är en rätt undersåte i konungens Jesu nåderike på jorden, har att vänta att till slut blifva upptagen i härlighetsriket i himmelen. I söndags hörde vi så tydligt kyrkklockorna ringa i Jörlanda.
Måste nu sluta. Många hälsningar från din dig älskande Elin.

 


Solberga den 29 Nov. 1904 [tisdag]
Älskade min lilla Elin!


Hjärtlig tack för ditt bref af d. 24:de. De inneliggande gratulationerna framlämnades till födelsedagen, som förflöt i stilla lugn på lördagen. R. fick många gratulationer från när och fjärran. Eftersom det var R:s födelsedag reste jag bort till ett par bröllopp, s. han annars skulle rest till.
I söndags var R. i Solberga och Jörlanda och jag i Hålta. Jag hade till ing.språk: Tillkomme dirr rike och till ämne: Hvad Kristi rikes ankomst medför till menniskorna. I: Till Jesu fiender 1:0 Nådetillfällena och nådesanbud 2:o Svåra domar om de fortfara i sin obotfärdighet Il: Till Jesu trogna 1:o En öfversvinnelig nåderikedom för deras invärtes menniska 2:o Kors och bedröfvelse för deras utvärtes menniska 3:o En slutlig förlossning från allt ondt i en salig död.

 I går kom häradskrifvaren hit. På qvällen hjälpte jag något litet till. Annars hade Tante Alma det mesta görat med läsning af längderna. I dag har jag på f. m. varit på tacksamhetsvisiter i ödsmål, neml. hos Backmans och hos en gammal hedervärd bonde, som heter Sven Andersson. I dag firas R:ii födelsedag och gästabudet pågår nu, medan jag sprungit upp och skrifver några få rader till min Elin. Här äro Skåra's, Johannes i Restad, Carl Alfred i Pölen, Nicke och Fina, Fredrikssons, Emil och Svea i boden m. fl. Här snöar nu ute, så att vi få kanske snart före. Jag tänker allt på att helsa på min lilla Elin denna veckan men frågan är om och när jag kan komma åstad. Det skall bli så roligt att få några rader ifrån dig i qväll eller i morgon. Nu farväl för denna gång. Jag beder om hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma samt om en vänlig helsning till Signe och Gunnar. Ni håller väl nu på med längdläsning. Snickarne äro nu borte fr. K-d, men muraren har i dag ännu arbetat på en kakelugn. Än en gång: farväl! Din af hjärtat tillgifne Alvar.

 

Spekeröd den 1 dec. 1904. [torsdag] Älskade Alvar!

Hjärtligt tack för ditt bref, som jag fick i går! Det är så roligt att ha dig att vänta, men i dag har jag förgäfves sett utåt vägen hvarje gång någon körande kört förbi. Pappa och Signe ha i dag varit i norra Ucklum på skolexamen, så att jag har haft lof från läsningen i dag o. har i stället varit med vid slaktet, som nu är till största delen undanstökadt. Men som jag kan hjälpa till mera, har jag ej tid att skrifva mer än några rader. Signe och Harry körde ensamma i går och hämtade Pappa på Smedseröd, efter mantalsskrifningen. Detta var så roligt då de ju ock fingo åka på före. Hinner nu ej mer. Hoppas att du kommer i denna veckan. Innerligt välkommen till

din Elin.

 

Spekeröd den 6 dec. 1904. [tisdag] 

Älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för senaste samvaron! Signe kom och mötte mig på hemvägen, sedan jag skilts från dig. Klockan blef nog något öfver elfva, innan vi kommo hem, men det gjorde ju ingenting.
I söndags var det väl din tur i Jörlanda. Här var sen tjänst. Pappa hade till ingång: Uppb. 16:15. Ämne: Den viktiga angelägenheten för en människa att vara redo till Jesu emottagande, när Han kommer.
I morgon få vi åter post, och då hoppas jag ock få ett bref från min älskade Alvar. Här har ej händt något sedan du reste som jag kan få att skrifva om.
Hoppas din resa gick bra med den gamla hästen. Signe hade bjudit honom vatten o. utom hvad drängarne gifvit honom, hade både Signe o. Harry varit i stallet o. lagt till honom foder, så att det kanske var för att han ätit mycket, som han var något trög att springa.
Farväl för denna gång, älskade Alvar. De hjärtligaste hälsningar

från din Elin.


Solberga 6. 12. 04 [tisdag]
Älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för senast! Jag undrar om du sträfvade dina tre timmar på lördagen eller om du slapp barnen. Hoppas det senare.
I söndags kom pastor Malmgren hit. Han kom till Hålta kyrka och hörde Ringius. Sedan följde han med till Solberga och var här till måndag middag. I går var jag lat. I dag har jag varit på sjukbesök hos en liten gosse som är 14 år och har svårt hjärtfel. Han dör nog snart. Derefter har jag varit på examen i Jörlanda folkskola för 3 småskolor. Sedan på barndop hos en jernvägsarbetare. I morgon skulle jag på sjukbesök hela dagen. Reser först till Kålleröd på morgonen. Derifrån skjutsar Nicke mig.
Farväl älskade min Elin! Hjärtl. och vördsamma helsningar!

Hastel. Din Alvar

 

Spekeröd den 8 dec. 1904. [torsdag]
Älskade Alvar!


Mycken tack för ditt bref af den 6:te. Jag läste allt mina timmar i lördags, ehuru de blefvo knappa, ty jag kom något sent hem. I går hade du vackert väder på din färd. 
Helt oväntadt kom Gustaf hit i går o. stannar väl nu hemma, någon tid åtminstone. Han är nedslagen och fåordig, så man får ej veta mycket om, huru han haft det, medan han varit borta. 
Nästa tisdag är det ett halfår sedan du var här första gången med farbror Ringius. När jag tänker tillbaka tycker jag att tiden gått fort undan, ehuru jag tycker att det är långt mellan hvar gång du kommer hit. 
Med anledning af "stjärnan" fick Pappa i onsdags kort från farbror Ringius, kyrkh. Bergfelt o. prosten Johnson, men något direkt meddelande om utmärkelsen har ännu ej kommit.
Jag kan undra om jag får vänta dig hit i nästa vecka. Hoppas det. Nu är det snart slut med denna vackra dagen. Jag ser knappt att skrifva. Det blir ett lika dumt bref som vanligt, som du äfven denna gången får, men jag kan ej göra något därvid. Ack, om du hade varit här en stund nu; det skulle varit mycket roligt, men det får ju gå ändå. Signe sitter nu hos mig och syr på en julklapp. Hon ber hälsa dig. Nu farväl, älskade Alvar. En hjärtlig hälsning från
din Elin.

                                                                                   
Solberga, Jäger d. 8. 12. 1904 [torsdag]
Älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för ditt lilla kära bref! I går var jag ute hela dagen på sjukbesök på fyra ställen bortåt Skålldal och Nohlby och kom icke hem förr än sent på qvällen. När jag kom hem fick jag höra, att den lille gossen, som jag var hos i förrgår, var död. Han var ej från ett godt hem. Det är mera ovanligt, att en sådan gosse af sig själf kommer på tanken att vilja tala med en lärare. Han låg mig om hjärtat.
Johan Sundbeck är nu här. Han skulle i jul predika i Säfve pastorat. I dag har Ringius varit på examen i Skålldal.
Nyss har jag haft besök på mitt rum af ett par bönder: en af dem min granne i Klåfränna. Denne granne och möjl. en till samt jag ha tillsamman ett f. d. soldattorp, som nu innehafves af Martin, som vill köpa huset, hvarom jag redan talat med Pappa. Men nu föreslog Klåfvännebonden, att vi skulle skrifva gemensamt kontrakt - han och jag - med Martin och utarrendera torpet på fem år. Jag sade, att Martin skall få vara qvar om han är nykter och att jag skall tänka på, huruvida vi skola skrifva ett gemensamt kontrakt med Martin eller huruvida vi skola med honom upprätta hvar sitt kontrakt. Om du vill nämna detta för Pappa, så kunde ju Pappa kanske tänka på det och jag kunde få veta Pappas mening antingen genom dig eller när jag kommer till Eder och sedan jag hört mig något för om förhållandena.
Farväl kära lilla Elin! Hjärtliga och vördsamma helsningar!

Din Alvar.
Jag sänder R:i tal. Förlåt att det ej är så ordentligt.

 


Spekeröd den 12 dec. 1904. [måndag]
Älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för brefvet, som jag fick i fredags, samt för talet, du skrifvit af åt mig. Det var mycket roligt att få.
Angående om hvad du skref om Martin talade jag med Pappa, som bad hälsa dig "att det är en svår sak, som tål att tänka på, men det är nog inget annat att göra än skrifva gemensamt kontrakt med den där bonden. Men han (väl Martin?) skall ställa borgen".
Idag ha Nicke & Fina varit här till middag. De voro på väg till Finas moster i Tveten. Fina talade om att hon skulle tvätta o. ville hänga kläderna till tork i den nya byggningen, men ville först ha din tillåtelse, men trodde ej att hon komme träffa dig så snart. Men när Pappa hörde, hvarom fråga var, sade han, att han lofvar dem att hänga på vinden o. att jag skulle nämna detta för dig, när jag skref.
Gustaf har i dag begifvit sig till doktor Tidholms. Han ämnar visst resa till Göteborg i morgon igen.
Här är nu rätt bra före. Jag tänkte, att det kanske möjligen lockat ut dig, så att du kommit hit i dag, men därutaf vardt ingenting. Hoppas dock att du kommer någon gång snart.
Ingången till predikan i går stod i Luc. 10:41,42. Ämne: Det orätta och det rätta förhållandet i salighetssaken. I: Det orätta förhållandet. Il: Det rätta förhållandet i salighetssaken.
Slutar nu för i kväll med att skrifva till min lille älskade Alvar, får jag se om jag får något mer att skrifva i morgon, för så vidt ej brefvets afsändande blifver förhindradt genom din ankomst, hvilket ju skulle vara mycket roligt. Alltså farväl för i dag.
13/12. Får nu afsluta brefvet i dag. 1 dag ha vi druckit kaffe på sängen, emedan det var Luciadagen o. så ha vi haft en timmas !of, emedan det är Signes födelsedag. Pappa är på skolexamen i Ucklum. Gustaf kom hem mycket sent i går o. reste till Göteborg i dag. Äfven i dag har jag förgäfves sett utåt vägen, men den väntade kom ej. Välkommen snart till din Elin.

 

Solberga den 13 December 1904 [tisdag] 

Min älskade Elin!


Hjärtlig tack för ditt bref! Ja, i dag är det - som du skrifver - ett halfår sedan jag första gången var i Spekeröd. Undrar hur vi skola ha det, när ännu ett halfår är bakom oss. 0, låtom oss fatta den uträckta Fadershanden, som vill föra oss fram under skedena i pröfvo -och stridstiden, att vi, när den ligger bakom oss, måtte vara lyckligt framme och se att allt hvad Gud tillskickat oss, varit godt och nyttigt och ej minst vår förening med hvarandra. -Jag tänker nu på Osea 14:10.
Jag hade förleden torsdag också bref fr. Gustaf Wetterberg. Han uttryckte sin glädje öfver Pappas utmärkelse, och när man tänker på den smälek som Pappa lidit i de där Flodénska rättegångarne, så var ju denna "stjärna" också ett glädjande erkännande. Det var ju också roligt att Pappa fick gratulationer fr. Ringius, Bergfeldt och Johnsson.
W-g och hans fru både om sina hjärtliga helsningar till dig. W skrifver: "det skulle vara bra roligt att få se dig och din blifvande fru hos oss till sommaren".
Denna vecka är jag så upptagen hvarenda dag, att jag icke kan komma från Solberga pastorat. M. sjukbesök. I dag: examen. Onsd: sjukb. Torsdag: Nattvardsg. Fredag: Begrafning. Nu farväl, älskade, innerligt älskade Elin! Många hjertliga och vördsamma helsningar till Spekerödshemmets invånare!
Din Alvar.


Spekeröd den 15 dec. 1904. [torsdag]
Älskade Alvar!


Innerligt tacksam för ditt kärkomna bref, tackar jag dig ock särskildt för de uppmanande och uppmuntrande ord, som du däri sände mig, och vilka jag så gärna vill åtlyda, då jag ju äfven vet, huru viktigt ock af nöden detta är och huru godt det är att ha ett säkert fäste under detta vanskliga lifvet. Det är så roligt att få dina bref, då du ej själf kan komma hit - nog bli de lästa mer än en gång.
Tack äfven för hälsningarne från pastor Wetterbergs. Jag tycker att det skulle vara roligt få resa dit tillsamman med dig. Om du tycker att det går an, så framför min obekanta hälsning till dem, när du skrifver. Helt obekanta räknar jag dem ej, då de ju äro dina vänner och jag hört dig tala om dem.
Undrar nu mycket, om du ämnar dig hit i nästa vecka. Det är märkvärdigt, att det ständigt kan vara så mycket att göra i Solberga.
Hugos hand är nu bra, som väl är. Han får 3 veckors ledighet, hvilket han väl kan behöfva, o. han kommer hem i midten af nästa vecka. I går ef. m. körde Signe, Harry o. jag med släde till posten ett ärende för Pappa.
I dag är du ju i Jörlanda, o. det hade varit roligt, om man kunnat komma dit, men här manglas i dag o. skall ock strykas något, o. så har jag ju ock min läsning.
Signe hälsar och tackar för kortet. Hon blef så glad öfver det. Harry ber ock hälsa. Pappa hade nyligen bref från Ernst Rhedin, som skref, att brodern var något bättre o. var med sin fru i Örby. E. R. bad ock hälsa dig, hvilket Pappa bad mig framföra.
Jag skall gå med brefvet till posten på rasten, ty annars är jag rädd, att jag ej får af det i dag. Farväl nu, älskade Alvar! Hjärtliga hälsningar från

din Elin.


Solberga den 15 Dec. 1904 [torsdag]
Min älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för brefvet! Det hade varit så roligt, om jag hade kunnat få helsa på dig i denna vecka, men jag måste låta bli.
När jag kom hem i går från ett sjukbesök i Skålldal, hade Ringius fått veta att Lotten insjuknat i blindtarmsinflammation. Fru Wiberg var här till middagen. Tante Alma reste strax efter middagen till Gbg. Vi fingo i dag för en kort stund sedan telefonmeddelande att Lotten är svårt sjuk och skall opereras i e. m. på d:r Carlssons klinik. Alla här tänka vi med deltagande både på den sjuka och på hennes kära föräldrar.
I dag ha R. och jag varit i Jörlanda, der jag hade skriftermål öfver 2 Cor. 6:17,18. Efteråt följde jag R. i ett sjukbesök, därvid R. höll skriftermål öfver Ps. 23:3-5. Han förer mig in fullt för mig. För att brefvet ej skall bli för innehållslöst och för att på samma gång påminna mig själf hvad jag hörde skrifver jag ned hvad jag kommer i håg: Rätta vägen är bättringens, trons och helgelsens väg. När en m:a vill komma in på den vägen, så är det trösteligt att Herren vill föra henne in på den vägen. Detta vill Herren göra för sitt namns skull d. v. s. för sina egenskapers skull, sin barmhertigh. o. s. v. sin Sons återlösnings skull och sina löftens skull. Fastän den m:an s. söker att bli salig, icke visat den flit, trohet och skyndsamhet, som hon bort, då blifver hon dock icke öfvergifven af den helige Ande (om hon icke fortfarande försummar Guds nåd) utan för sitt namns skull uträttar Herren, att hon icke stannar vid att vilja ursäkta sina synder, utan kommer till syndaerkänsla, icke stannar vid egenrättfärdighet, utan kommer till tro på Jesus och att hon icke kommer att draga nåden till lösaktighet, utan kommer till helgelse. Men förer Herren henne blott in på rätta vägen? Nej, han vill ock föra henne fram. Gud som all nåd, kommer af... styrker, stöder och stadfäster.... Icke heller i döden öfvergifver Herren den troende m:an. Om jag än vandrade i en mörk dal, eg:n dödsskuggans dal etc. Det skulle vara farligt att gifva sig i döden, om icke Herren vore med menniskan. Men genom Herrens närvarelse kan en m:a i döden vara frimodig. Äfven om menniskans mod förtvinade så att hon vid dödens annalkande skulle blifva ängslig, så sviker Herren henne icke för det. Hans käpp och staf - hans löften - trösta henne. Om hon blott har ett enda löfte, så uppehåller det henne. ... Den heliga nattvarden är ett bord emot den troende m:ans fiender, både de osynliga fienderna (så att de icke kunna öfvervinna henne) och att hon på en gång kan visa både kärlek och frimodighet mot de synliga fienderna. Att Herren smörjer m:ans hufvud med olja, syftar på förståndets upplysning. Men äfven öfriga nådegåfvor skänkas henne ty Herren inskänker fullt för henne. Om hon ock icke skulle känna sig full af nåd (utan tom) så kan hon dock veta, att är hon i nattvarden fått Jesus, hans lekamen och hans blod, så har han fått allt.
Farväl, älskade Elin! Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa (med tack för yttrandet angående Martin) & Mamma samt hjärtl. till syskonen. Din Alvar.


Solberga d. 17 Dec 1904 [lördag]
Älskade min Elin!


Hjärtlig tack för ditt kära bref af d. 15:de!
Jag skrifver blott för att tala om att Lottens operation gått lyckligt, men hon har ännu stark feber. Dock har den minskats något. Läkarne tro, att hon får ligga åtm. sex veckor. Vi ha varit i mycken spänning.
Roligt att Hugos hand blifvit bra och att han nu får komma hem och hvila sig.
Tack för helsningarne från Ernst Rhedin, från Signe och Harry. Roligt att Fredrik Rhedin är något bättre! Beder om vördsamma helsningar till Pappa o. Mamma! Farväl, älskade Elin! Hjärtliga hälsningar från

din Alvar.
P.S. Vi vänta i qväll pastorerna Malmgren och Hangsten, men först nu kl. 6:50 e. m. hördes båten blåsa. D. S.

 

 Spekeröd den 20 dec. 04. [tisdag]

Innerligt älskade Alvar!

Det är i dag ett halfår sedan du kom hit och det var beslutadt, att vi skulle tillsamman vandra genom lifvet. Jag kände mig nog då både lycklig och tacksam, men har gjort det och gör det ännu mera nu, allteftersom jag mera lärt känna dig. Men det är nu så längesedan du var här och jag fick se min älskade Alvar, och jag tviflar nu på att du hinner komma före jul. Och jag får väl då försöka vara nöjd ändå. Hjärtligt tack för tvenne kära bref samt för anteckningarne i det förra. Det var en sorglig underrättelse du bragte oss om Lottens sjukdom, men det var mycket roligt att du i Lördags skref, så att vi fingo veta, att operationen lyckats, ty nu kan man väl hoppas att hon går igenom det. Vi blefvo riktigt bestörta när vi fingo underrättelsen o. tänkte med deltagande både på henne och hennes anhöriga. Det var ju sorgligt att deta skulle blifva nu till jul också, och att hon måste ligga så länge borta från hemmet. Stackars föräldrar och syskon! Sådan oro de måste ha haft de nu närmast gångna dagarne. Hälsa Sia o. Alma från mig. Jag har tänkt på dem, ty jag har ock fått erfara, hvad de nu måste hafva känt. I lördags kom Gustaf hem igen, och igår kom lille Gunnar hem. På torsdag komma Hugo o. Moster Anna - men när kommer Alvar? I morgon kommer väl ett bref kanske, och det är ju så roligt. I söndags hade Pappa till ingång: Människan kan intet taga, utan det varder henne gifvet af himmelen. Joh.3:27. Ämne: Ehuru en mska icke kan frälsa sig själf, blir hon dock till salighet förhulpen, om hon tager emot o. använder den nåd till omvändelse o. frälsning, som varder henne gifven af himmelen. Nu farväl, älskelige Alvar! Brefvet skulle ej rymma så många hälsningar, jag ville sända dig, utan dem får jag sända med tankarne till Solberga.

Din Elin.

 

Solberga den 20 Dec. 1904 [tisdag]

Älskade min lilla Elin!

Nu undrar du väl hvad jag tar mig till, som icke helsar på min Elin, utan låter dagarne gå. Jag spanar emellertid efter en ledig förmiddag att få gifva mig åstad till Spekeröd. I går hade jag examen i Hålta. I dag hade jag tänkt att resa till Spekeröd efter en begrafning som jag haft i JIda, men så fick jag ett sjukbesök efteråt. I qväll är jag tröttkörd. I morgon får jag nog hålla mig hemma. Torsdag: nattvardsgång. Nu skall det bli roligt att få bref från dig i qväll. Det är godt att ha att göra. Kroppen blir nog trött ibland. Men jag tycker att sinnet blir muntrare, när jag får vara i rörelse i sådant, som hör till ämbetet.

Tante Alma kommer icke hem förr än julafton. Lotten blir bättre, enligt hvad vi höra genom telefonbud. Nu får du öfverse med mig och mitt knapphändiga bref. Hjärtligaste helsningar

Din Alvar.


Spekeröd den 22 dec. 1904. [torsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för brefvet! Jag har väntat mycket på att du skulle komma och får väl vänta än. Hinner nu blott skrifva några rader. Hugo har hämtats i Kungelf i dag. Han kom hit vid ett-tiden, frisk o. kry, men med ett brännsår på foten. Moster har nu ändtligen kommit. Vi ha väntat så länge på henne o. ha därför i dag ej spisat middag förrän öfver half fyra. Axel kommer ej förrän julafton.
Jag passar nu på och skrifver dessa rader medan de andra dricka kaffe. Roligt höra att Lotten bättras. I denna veckan ha vi ej läst något, men här har ju varit åtskilligt annat att göra. Signe ligger nu inne hos mig, ty Hugo & Gunnar ha hennes rum. Nu farväl, älskade!

Hasteligen din Elin.

 


Spekeröd den 24. 12. 1904.
Älskade Alvar!


Då jag nu får en ledig stund passar jag på och skrifver några rader för att här-med bringa dig min varmaste julhälsning och tillönskan om en i allo God Jul! Så roligt det hade varit om du hade kunnat vara här i dag, men det var ju ej tänkbart. Skulle du ej tycka om klockkedjan, jag sände, får den bytas om, men får då ej begagnas.
Tack för samvaron i går! I går ef. m. satte jag upp julbordet för sista gången och i dag skall jag kläda granen när den kommer in. Signe & Harry ha nu gått med till torpen med lite till julen. Här är brådska i dag, hvart man kommer, för att allt skall vara i ordning till eftermiddagen.
Nej, nu måste jag gå med, ty granen är visst inkommen. Nästa jul får jag vara hos dig, hoppas jag. De hjärtligaste julhälsningar sändas dig härmed från

din Elin.

 

Solberga den 24 December 1904
Min älskade lilla Elin!


Hur skall jag kunna tacka dig för alla de kära minnen jag i qväll fått af dig! Hvad du haft mycket arbete med den vackra, stämningsfulla taflan, med den vackra duken och med den lilla nätta brefhållaren! Tack också för klockkedjan, som helt visst tar sig bättre ut än min gamla hvita.
När jag nu fått så många vackra saker af dig borde jag också i skick och fasoner förhålla mig på ett motsvarande sätt, så att de icke måtte vara för litet passande för mig, oordentliga person. Men i den kärlek, hvarmed du förfärdigat och gifvit mig dessa gåfvor vill du helt visst öfverse med mig. Tack, min älskade Elin!
Jag hoppas nu, att du i qväll i det kära hemmet fått fira en glad och lycklig julhögtid. Jag beder dig till våra kära och vördade föräldrar framföra min hjärtliga tacksamhet för den nyttiga gåfva jag fått af dem. Jag skrifver sedan själf.
Här har i qväll varit mycken glädje bland de små, men för de äldre har nog glädjen mycket blandats genom tanken på Lotten. Nu ha vi kallats till qvällsmaten. Derför får jag sluta med många hjärtliga helsningar. Din af hjärtat tillgifne Alvar.


Spekeröd den 27. 12. 04. [tisdag]
Innerligt älskade Alvar!


Mottag många, många hjärtliga tack för den mycket välkomna goda boken samt för den utmärkt vackra kandelabern. Jag har svårt för att uttrycka mig i bref o. muntligt går det ej heller bättre för mig, ty jag kan ej som jag ville uttrycka min tacksamhet, hvarken nu då det gäller dessa välkomna julklappar, eller eljest för allt godt du gjort o. gör mig. Ja, tack för allt älskade Alvar!
Mycken tack för brefvet, som jag fick på juldagen. Jag blef gladt öfverraskad, ty jag hade ej väntat att så snart få höra af dig. Ack, Alvar, hvarför skrifver du så om julklapparne. När jag arbetade på dem, tyckte jag att jag fick dem ej alls som jag ville ha dem, de blefvo ej vackra nog åt dig, men det var hvad jag kunde åstadkomma.
Af din Mor fick jag en vacker sykorg o. en liten duk, o. jag blyges när jag tänker på min ringa gåfva till henne. Jag har i dag skrifvit o. tackat henne för dem.
Äfven i år fingo vi tillsamman tillbringa en stilla o. lycklig jul o. alla voro nöjda o. glada, dock ville mina tankar ständigt gå till Solberga till min älskade Alvar. De flesta reste till julafton i Ucklum. Endast Moster, Gustaf o. jag stannade hemma. Det var ej heller plats för alla att åka.

På juldagen hade Pappa till ingång: Ebr. 1:3. Ämne: Huru Guds nådeshärlig-het i Guds Sons mandomsanammelse uppenbarades är fördoldt för världen, men blir uppenbart för dem som tro. I: I Gud Sons mandomsanammelse blifver Guds nådeshärlighet uppenbarad. Il: Likväl är Guds nådeshärlighet fördold för världen men blir uppenbar för den som tro. Ingången på annandagen var: Hörer du oss eller våra fiender till. Josua. 5.1. Ämne: Ett visst o. tillförlitligt svar på den viktiga evighetsfrågan: Hörer du Kristus eller hans fiender till? I: Denna frågans vikt o. allvar. Det vissa o. tillförlitliga svaret på denna frågan. 1 morse fick Axel redan vända tillbaka till Göteborg. Hugo var förkyld i går, så att han fick hålla sig inne, men är i dag kry igen, men hans brännsår på foten är ej bra, så att han behöfver vara stilla. Nu till torsdag är vi bjudne till Järnklätt på middag, o. i morgon skall Pappa bort o. viga ett par. Syskonen voro så förtjusta öfver julklapparne de fingo från dig, men hafva ej ännu blifvit färdiga med att framföra sitt tack för dem antingen de nu vilja göra det själfva eller genom mig. Om du har kvar några mina visitkort sedan i somras kan du gärna sända några till fredag, ty du har väl ändå ingen användning för dem. De ha nu vänt o. frågat efter min post, så jag måste sluta. Undrar nu när jag får träffa dig härnäst. I år blir det nog ej, men 1905 går ju snart in.

Hjärtliga hälsningar från din tillgifna

tacksamma Elin.

 

Solberga den 27 December 1904 [tisdag]

Min lilla älskade Elin!

Hjärtlig tack för ditt på julafton skrifna lilla bref och än en gång hjärtlig tack för alla de kära gåfvor, du gifvit mig, älskade min Elin! Klockkedjan var intet annat fel med, än att den är allt för vacker för mig. Emellertid pryder jag mig nu med den och den beundras både af mig och andra. Den kära taflan drager ofta ögonen till sig, der den hänger öfver soffan i stället för ordinations-kamraterna, som nu hänga öfver dörren. Ja, älskade Elin, nu har du således för sista gången klädt julbordet och prydt granen i det kära föräldrahemmet, der du varit alla till glädje och till mycken hjälp i många år. Att mångalunda känslor dervid trängt in på ditt hjärta, kan jag förstå. Jag hoppas att eder jul förflutit i stillhet och trefnad såsom här. Roligt skall det bli att i morgon få läsa om eder jul. Nu något om vår. Ringius och jag reste till Jörlanda efter middagen, enär, som du vet. R. där hade aftonbön. När vi kommo hem, hade Tante Alma hemkommit från Gbg. Hon hade ju goda underrättelser, men en vemodig stämning ville ju dock göra sig gällande. Här utdelades rätt många julklappar. Jag fick utom Spekerödsjulklapparna: en soffdyna af Tante Alma och ett prenumerationsqvitto, på 2:ne tidningar af min kyrkoherde, af min Mor: en tidningshållare, några nysilfverteskedar af min Faster i Sthlm., en engelsk bok af min bror John, ett porträtt af min svägerska m. fl. smärre saker såsom en lackstång af Sara och en almanacka af Magdalena. Barnen voro så glada öfver sina julgåfvor. 

Din julklapp till Fina inlemnade jag på hemresan till Britta Maria och har Fina bedt mig tacka så mycket.
På juldagen var här som du vet ottesång kl. 7, hvarefter högmessan följde omedelbart, hvarigenom jag fick förmånen höra min k. kyrkoherdes juldags-predikan. Kl. 11 hade jag högmessa i Hålta. Annandag jul var jag först i Jlda. där jag hade jordfästning både utom & inom kyrkan, barndop, kyrkotagning, högmessa och kungörelser i långa banor. Detta gjorde, att jag kom så sent till Solberga, at jag icke hann resa hem för att äta middag, utan gick direkt in i kyrkan, för att vänta en halftimme före gudstjänstens början. Men det hade sports inne hos fru Wiborg. Derför kom Britta Maria och bjöd mig dit och blef jag där trakterad med smörgåsar och varm chokolad.
idag ha kyrkoherden, Tante Alma och Alma d. y. rest till Gbg. De reste, medan jag ännu låg och sof. Vi vänta i morgon R. och Alma d. y. Roligt att det ingår lugnande underrättelser ang. Lotten.
Om du ej tycker om den där ljusstaken jag gaf dig sä kan du få byta om den. Farväl nu. älskade min Elin. Vördsamma helsningar till Tante Anna! Hjtl:a till syskonen!

Din Alvar.
Om utslaget med anledn. af Högbergska klagomålen har jag skrifvit till Pappa.

 


Spekeröd den 29. 12. 04. [torsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för brefvet, som jag fick i går! Far & Mor hälsa dig och tacka för brefvet samt för julklapparna du sände syskonen.
I går kom kand. Rehnberg hit. Jag vet ej hur länge han stannar. Vi andre - utom gossarne -skola nu om en stund resa till Järnklätt. Troligen äro Francks där ock.
Jag längtar till Solberga. men jag vet ej, när någon resa kan blifva af, nu är ju Tante Alma ej heller hemma, eljest tror jag att det var något tänkt att vi alla skulle rest på nyåret. Men detta var dock obestämdt. Undrar när du ämnar dig hit?
Hinner nu ej att skrifva mer, ty jag får väl göra mig i ordning. Har ej heller något att tala om. Harry hälsar och tackar för julklappen. Han blef mycket glad öfver sin fina färglåda. Nu farväl, älskade Alvar.
Din Elin.

 

Solberga d. 29 Dec. 1904 [torsdag]
Älskade Elin!


Hjärtlig tack för ditt k. bref! Jag tror icke att jag har några af dina visitkort. Jag undrar i stället om du icke har några som äro mina. Jag fick i går hem 200 med mitt namn, men der stod galet: G. A. L. i st. f. A. G. L., hvems felet var.
I qväll har jag varit borta och vigt ett par i Ödsmål. I går var jag på stämma och Sjukbesök i Jörlanda.
I dag för 10 år sedan reste jag på qvällen med fru Sjöblom öfver sjön Lygnern till Sätila, der G. Wetterberg då var vice pastor efter fadrens död och der modern ännu bodde. Vi voro der öfver natten. Jag kommer så väl i håg när G. W. läste betraktelsen den qvällen. Vid 7 tiden på morgonen reste vi tillbaka till Fjärås i svår storm och blefvo grufligen sjösjuka, men kommo lyckligt hem.
Nu önskar jag dig af hjärtat ett godt slut på detta året och ett godt nytt år. Vördsamma och hjärtliga helaningar! Din
Alvar.


Spekeröd den 30. 12. 1904 [fredag]
Älskade Alvar!


Nyss uppkommen på mitt rum från middagsbordet är det bäst passa på tillfälle, medan jag får vara ensam, att skrifva några rader för att sända dig, älskade, en hjärtlig tillönskan om ett godt nytt år.
I morgon ha vi sista dagen af detta år, under hvilket så mycken lycka blifvit mig beskärd,
och hoppfull motser jag det nya, som nu snart ingår. Det snöiga vädret i dag gör väl vägarne ofarbara, så att nu kanske det dröjer längre innan vi få träffas, än det eljest hade gjort.
I dag ha vi ej kunnat vara ute, men det är godt att få vara inne, när det är sådant väder. Jag har tändt min brasa och har det nu så trefligt. Om blott du varit här hos mig, hade jag ej något mer att önska. Det är så godt att veta, när det är ruskigt väder, att du är kvar i Solberga, ty på Kålleröd hade nog blifvit kallt, när blott ett rum skulle eldas.
Hjärtligt tack för brefvet i dag! Alla de andra ha redan gjort i ordning sin post, o. därför tänkte jag att det var bäst att jag gjorde det ock, eljest kanske det ej komme med.
Jag undrar om det i morgon hålles nyårsbön i Solberga. I så fall blir det väl endast få som kunna komma till kyrkan, om detta svåra väder fortfar. Snön yr o. stormen hviner omknutarne så att det låter riktigt kusligt ute. I går voro vi på Järnklätt, som du hörde, men Francks komma ej, ty kyrkh. blef hindrad af en förrättning. I dag ha vi i tidningen sett att hof predikanten Simonsson är död. Vi ha i dag fått nyarskort från din Mor. I morgon - nyårsaftonen - brukar Pappa läsa högt på ef. m. o. spelas då före o. efter. På julaftonen läser Pappa ock högt före julklappsutdelningen. Här utdelas rätt många julklappar. Utom hvad jag fick af dig o. din Mor begafvades jag med en kaffekanna af koppar, ett litet kryddskåp, en hushållsvåg, en puddingform med nickelställ. bricka, brickduk, morgonkapp, pennknif m. m. Hoppas att Lotten fortfarande bättras. Tack för allt, älskade Alvar, under det nu snart gångna året och haf fortfarande öfverseende med din hjärtligt tillgifna,

tacksamma Elin.

 

Solberga d. 3. 1. 1905 [tisdag]
Innerligt älskade lilla Elin!


Hjärtlig tack för den glädje du gjorde mig i dag med det lilla besöket! Tack också för det så kära brefvet af d. 30:de December. Det gläder mig mycket, att du skrifver, att du hoppfull motser det nya året. Så gör också jag. Jag önskar dig hjärtligt ett godt nytt år. Ja, då jag vet hur litet eller rättare alls intet jag själf kan göra för din lycka, som jag dock af hjärtat önskar, så får jag gripa till det som är mer än blott önskan och beder all välsignelses källa och gifvare att Han måtte sända dig allt som är godt och nyttigt.
Den gångna julhögtiden och årsskiftet ha varit så fridfulla och högtidliga här, tycker jag. För mig som länge varit van vid att ensam tjänstgöra, der jag varit, har det varit godt och roligt att ej mindre än fyra gånger få vara åhörare.
Jag sänder dig tvenne små utdrag af Ringii aftonböner på julafton och nyårsafton. Jag hoppas att Eder hemresa har gått lyckligt och längtar att höra derom. I qväll äro vi nog alla hågade att sitta och vänta på posten, men jag har intet att vänta från min lilla kära Elin. Måtte jag snart få ett bref som omtalar att ni kommit lyckliga hem.
Nu många, hjärtliga helsningar från

din Alvar.


Spekeröd den 5. 1. 1905. [torsdag]
Älskade älsklige Alvar!


Ett innerligt tack för ditt så kärkomna och oväntade bref samt för allt hvad du däri skrifver. Det gick mig så till hjärtat och gladde mig mycket, och när de andra gladdes öfver underrättelsen om Port Arthurs fall, hade jag blott tanke på mitt bref och den älskade, som skrifvit det. Ack, Alvar jag kan ej vara dig nog tacksam för all din godhet mot mig. Men jag kan älska dig, hvilket jag ock gör innerligt o. af hjärtat. Hjärtligt tack för hvad du uppskrifvit o. sändt mig. Det var så roligt att få komma till Solberga o. hälsa på dig, men det var ju kort vi fingo vara tillsamman. Jag hoppas nu att du snart kommer hit, men kan du ej då stanna öfver natten?
Enligt gammalt löfte skrifver jag nu upp från nyårsdagen. Ingång var: Jag hafver bönhört dig. etc. 2 Korint. 6:2. Ämne: Hur detta nya året för en mska kan o. skall blifva en behaglig tid o. salighetens dag. I: Jesu namn är grunden därtill att det nya året för en mska kan blifva en behaglig tid o. salighetens dag. Il: Genom bön i Jesu namn blir det nya året för en mska en behaglig tid o. salighetens dag.
Här är i dag ett ovanligt vackert väder, o. de andra ha visst redan gått ut, ehuru kl. är blott tio på f.m.
Fatet till din förolyckade morgonkopp kan du gärna taga vara på, ty det kan jag använda till kakfat o. grepa till ett sådant har jag fått af Gunnar.

Pappa fick i går bjudningskort till hofpredikantens begrafning, men jag tar för afgjordt att han ej reser dit.
Vår hemresa i tisdags gick så bra. Vädret var vackert o. stjärnklart, men väglaget hade blifvit tungt, så vi voro rätt länge på väg.
Det är roligt att i morgon åter hafva helgdag. Det är väl din tur i Solberga o. J-da. Denna kväll bruka vi lotta bort konfekten i granen, så Harry har mycket väntat härpå.
Nu farväl, älskade! Många hjärtliga hälsningar från

din Elin.


Solberga den 5 Januari 1905 [torsdag]
Älskade lilla Elin!


Innan jag afsänder några nyårskort, skrifver jag först några rader till min Elin, som nog i qväll låter mig få några kärkomna rader.
Imorgon vid 6-tiden på e.m. är det 12 år sedan jag prestvigdes och i dag är det samma tid sedan jag aflade prestexamen. Af dem som då förhörde oss, äro två döda, neml:n Domprosten och prosten Åkermark. Sedan denna tid har jag varit på 11 platser och 3 kyrkoherdar äro döda af dem jag tjänat hos, nemligen farbröderna Nordblom, Ekberg och Sjöblom. Under hela denna tid har jag ej haft någon sjukdomsdag.
Synnerligen gärna dröjer tanken vid de förtroligare vänskapsband jag under den gångna tiden fått knyta. I Fjärås dels med den Sjöblomska familjen, dels med G. Wetterberg, som kom dit på besök. I Tranemo med Carl Block, som kom dit för att hjälpa mig ett par ggr. med predikan. Under denna tid hade jag också som ett hem i Svenljunga hos fröknarne Pehrsson, pastor Ljungs systrar. Sedan jag kom till Onsala, blef jag närmare bekant med Sjöholm i Kbka.
Till slut knöts det ömmaste och viktigaste bandet d. 20:de sistl. Juni, och härvid tänker jag på några ord jag nyss läste: "Den som är i äkta ståndet och har funnit en maka, som håller det han eller hon inför Guds ansikte lofvat, så att den är som den bör vara, den bästa vän på jorden, är icke den lycklig?"
Idag har det varit så vackert här. R. och jag togo oss i f. m. en rätt lång promenad. I morse for Johan S. till Gbg. för att i qväll resa till Säfve och i morgon predika i Björlanda.
Tänk att Port Artur fallit! Vi fingo nyheten kl. 1 f. m. i går då vi sutto uppe och väntade på posten. Jag tänkte på hvad intryck underrättelsen skulle göra i Spekeröds prestgård. Emellertid ha vi fått vänta på ytterligare underrättelser ty det sista numret af Gbgs. Aftonblad kom icke i går morse.
Nu farväl, min älskade Elin!

Många hjärtliga helsningar!

Din Alvar.

 

Spekeröd den 9. 1. 1905. [måndag]
Innerligt älskade Alvar!


Då nu hvar och en gått till sitt i kväll, känner jag mig manad att skrifva några rader till dig, innan jag begifver mig till ro. Tack, käraste Alvar, för att du kom hit i dag! Du gjorde dig blott allt för mycken möda därför - först stod upp så tidigt och så gick den långa vägen. Så ogärna jag annars skulle vilja försaka nöjet af ditt besök, som ju för mig innebär så stor fägnad, så hade jag velat gjort det i dag, hellre än att veta dig blifva så ansträngd. Och så sedan efter middag fick jag ju så snart se dig afresa härifrån i stark storm. Det lilla missödet med hatten hoppas jag ej medförde något obehag för dig - att den ej blef våt, så att du förkylde dig om hufvudet. Och så sedan i kväll skulle du ensam vandra i mörkret till prästgården. Ack, det var så ledsamt att tänka därpå, så jag riktigt kände mig gråtmild. Men jag hoppas, att du är lyckligt hemkommen och nu äfven i morgon får hvila dig efter dagens mödor.
Jag har känt mig så vemodig och längtande i eftermiddag. Du klandrar mig kanske härför? Jag försökte dock lägga band pa mig och bland syskonen glömma skilsmässans smärta. Det var ju sista ef. m.. som Hugo på en längre tid tillbragte i hemmet. Klockan råder mig nu att för i kväll afsluta brefvet. Godnatt därför, älskade Alvar! I morgon fortsätter jag väl en stund.
den 5/1. [felskrivet. skall vara 10/1] Först i dag afreste Hugo till Stenungsund för att fortsätta till Göteborg och sedan reste Pappa till Ucklum i sjukbesök, så att vi äro nu rätt få hemma. Roligt att det blef så vackert väder. I dag hade vädret lämpat sig bättre för langpromenad än i går. Bra ledsamt, att du ej kunde stanna öfver natten.
Ingången på trettondedagen stod i Efes. 4:17. Ämne: Olika vandringsmän o. deras olika vandring genom tiden mot evigheten. I: Olika vandringsmän. Il: Deras olika vandring. III: Det olika mål, hvartill deras vandring leder. Ingång i söndags var: Mathei 24:4,5,11. Ämne: En redlig lydnad för Guds vilja sasom den enda, men ock säkra utvägen att undfly den öfverhandtagande förförelsen o. därmed komma till sanningens kunskap o. vinna själens salighet.
Jag gläder mig åt brefvet, som jag hoppas få från dig i morgon. Roligt skulle ock vara få veta litet frän något af dina föredrag. Nästa söndag är här nattvardsgång, men Pappa orkade i söndags ej hålla något nattv.förhör. Gunnar ordnar i dag Pappas "Allmänna kungörelser" o. får nog en god stunds arbete därmed.
Om en stund skola vi väl promenera till handelsboden med posten. Jag undrar hur länge det dröjer innan vi härnäst få träffas. Jag tycker du är så långt borta. Det är dock en välgärning att ha post så att man kan få bref. Får väl sluta nu. Harry ber hälsa dig så mycket.

Nu många hjärtliga hälsningar till min innerligt älskade Alvar.

Din Elin.

 

Solberga den 10 Januari 1905 [tisdag]
Älskade Elin!


Hjärtlig tack för senast! Det var så roligt att vara hos dig den lilla stunden. Jag skulle önska att snart kunna göra om besöket. Jag fick tvenne sjukbesök i stället för ett i går e. m. och fick gå rätt långt i bergen. Kom hem kl. 7:20. En stund derefter kommo Tante Alma och Johan S. medförande till mig nya och riktigare visitkort samt en meterbok, bådadera beställda af mig.
Lotten är klen och nervös af allt liggande och af dieten, men doktorn är nöjd med sårets beskaffenhet. i dag reste Sia med Tjörn. R. reste ej i dag till Löfön på grund af stormen. Reser i stället i morgon.
Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma! Var god helsa och tacka Pappa så mycket för skjutsen. Hoppas Sven kom lyckligt tillbaka. Nu har ju Hugo rest. Roligt om det komme goda underrättelser från honom!
Blott dessa få rader i qväll! Farväl, lilla älskade Elin! Många hjärtliga helsningar från din tacksamme
Alvar.


Spekeröd den 12. 1. 1905. [torsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för ditt bref, som jag i går fick. Roligt höra att du kom lyckligt hem. Från Hugo ha vi ej ännu hört något, men kanske få bref från honom i morgon.
Det är ännu ej bestämdt om Gunnar skall resa i morgon eller ej, hvilket kommer att bero på vädret. Reser han i morgon, skola Mamma o. jag följa med till Stenungsund för att träffa en skomakare o. resa kanske sedan en stund till prostinnan Höglund. Men reser han ej förrän till måndag om Kungelf, vilket han helst vill, skulle vi gärna vilja följa med till Bergfelts. Tänk om du då ock hade kunnat komma dit! Det hade varit väldigt roligt. Men troligen reser Gunnar i morgon, ty vi äro något rädda att det skall vara besvärligt vid färjorna. Här ser nu ock ut att blifva godt väder, fast det blåser.
Det blir allt tomt efter lille Gunnar, när han blir rest. Från Gustaf ha vi ej hört något, sedan han reste.
Hoppas du nu är riktigt uthvilad efter din långpromenad. Missionären Hellden med Mor o. syster har julat hos Elisabeth Asklund i Skepplanda. De reste till Bollebygd om Trettonde. Hoppas få några rader från dig i morgon. Nu farväl, älskade Alvar!

Din Elin.

 

Solberga den 12 Januari 1905 [torsdag]
Innerligt älskade lilla Elin!


Hjärtligaste tack för ditt kära bref! Jag har alls icke haft något ondt af min promenad och resa i måndags, utan "har hälsan och mår bra". Jag hoppas också att du mår bra och ej anstränger dig för mycket. Tack, lilla Elin, för hvad du är snäll och skrifver upp till mig från Pappas predikn:r. Det är roligt att få. Ja, nu ären I snart åter helt få i Spekeröds prestgård såsom det också blir här, sedan Johan S. och Josef A. lemnat oss.
Jag gläder mig nu, att vi skrifva 1905 och att - såsom jag hoppas - det icke skall dröja så länge, till dess jag får flytta till Kålleröd. Jag vill icke fästa mitt hjärta vid denna plats, ty "det är dåraktigt att förälska sig i någon plats på jorden", men nog tycker jag det är roligt att jag fått ett eget hem.
I går var Alfred i Hammar hos mig. Han rådde mig att sätta mig i förbindelse med Cornelius Olsson i Berg angående mina vägar. I går var jag i sjukbesök hos Nickes moder. I dag har jag fått vara hemma, men i morgon skall jag till Jörlanda för en jordfästning och sedan på sjukbesök i Solberga. I går voro R. och Josef A. på Löfön. De hade en frisk vind på hemvägen, så att de kommo på 20 minuter fr. Löfön till Rörtången. I qväll tänkte jag försöka skrifva en del bref till flera håll.
Tack, älskade Elin, för ramen, som du gjort åt mig! Farväl för denna gång!

Många hjärtliga och vördsamma helsningar
Din Alvar.


Spekeröd den 14. 1. 1905. [lördag]
Älskade Alvar!


Mycken tack för ditt bref! Jag skulle ju egentligen ej skrifva i dag, då jag skrifvit två gånger förut i denna veckan, men det gör väl ingenting o. så ville jag tala om att någon resa till Kungelf blir ej af, ty Gunnar reste i går o. dessutom är här ju nu ett alldeles omöjligt väglag. Mamma o. jag följde Gunnar o. voro sedan en stund hos Höglunds.
Till måndag skola vi börja läsningen. Mamma sade till Signe o. Harry i dag att de skulle läsa öfver läxor, hvilket var mycket påkostande för dem, då de hoppats få ha äfven denna dag helt o. hållet ledig.
I dag firar väl lill-Alma sin födelsedag. Jag skickar henne ett kort. Kommer du ej hit i nästa vecka. När du är i Jörlanda kan du då ej passa på o. kvista hit en stund. Men eljest om du kommer kan du väl ställa dig så att du kan stanna öfver natten. Nu har jag ej bref att vänta förrän till onsdag. Det är så långt mellan fredag o. onsdag. Slutar nu för denna gång. Hjärtligaste hälsningar!


Din Elin.

Spekeröd den 17. 1. 1905. [tisdag] 

Älskade Alvar!


Så roligt det skall blifva i morgon att få bref från dig igen, ty det hoppas jag att jag får. Nu äro vi ensamma igen som före jul och allt går sin jämna gång, men jag längtar efter dig. Här har något varit påtänkt att resa till Kungelf, o. vi ha undrat på huru vi skulle kunna få dig med, men det svåra väglaget har gjort allt om inte, och så är Pappa ock kallad i sjukbesök i morgon.
Har måst afbryta en stund, emedan Gustaf just nu kommit o. kom upp till mig, men har nu gått ned för att få sig mat. Jag känner mig så beklämd o. orolig, ty här blir väl ledsamheter, om Pappa säger till Gustaf för hans oordentligheter m. m. Gustaf kommer nog snart upp igen så jag får skynda mig att få brefvet färdigt.
Skriftermålet i söndags var öfver 1Joh. 2:17. Predikans ingång var Jerom. 2:13. Ämne: Jesus och Jesus allena kan stilla själens tröst o. trängtan. I: Själens tröst o. trängtan, som Jesus kan stilla. Il: Att Jesus allena kan stilla den botfärdiga mskans tröst o. trängtan. III: Hur en mska skall få sin själs törst o. trängtan hos Jesus tillfredsställd.
Jag kan ej skrifva något mer i dag. Om du ej kommer i denna veckan, kommer du väl i nästa? Harry hälsar. Hjärtinnerliga hälsningar från

din Elin.


Solberga den 17. Jan. 1905. [tisdag]
Min älskade, snälla Elin!


Hjärtlig tack för tvenne kära bref! Jag undrar hur du finner det nu, sedan Hugo och Gunnar rest och läsningen åter börjat. Måtte du, min kära Elin, få inre och yttre krafter att sträfva igenom denna termin!
I fredags var jag ute som jag visst sist skref. I lördags e. m. då jag tänkte att få sitta i ro, blef jag hämtad i sjukbesök långt bort i Hålta. R. hade 2 sjukb. och jag 5 förra veckan = S:a 7.
I söndags var jag i Solberga och Jörlanda. I Solberga hade jag till ing.språk 1 Mos 21:19 Och Gud öppnade hennes (Hagars) ögon, att hon fick se en vattubrunn. Ämnet var: Att den som tager emot nåd till en rätt syndakännedom, får nåd till att rätt lära känna Jesus och får i den kännedomen evinnerligt lif.
I Jörlanda hade R. missionspredikan vid ljus, sedan högmessogudstjensten var slutad. Der var ofantligt mycket folk. Vi foro dit och hem tillsammans. I söndags tog Joh. S. upp offer i Björlanda. Genom telefoner ha vi hört att han fått c:a. 120 kr.
Angående Lotten erhålla vi alltjämnt goda underrättelser. Dagligen går någon - mest lill-Alma - härifrån till Ödsmål för att gen. telefonen mottaga underrättelser fr. Gbg, der Sia ännu är.
I går kommo skollärare Jansson och Anders Jansson marscherande hit från Jörlanda, dit de åkt från Ucklum. Fru Wiberg var här i går till middag och qväll.
Nu, farväl, älskade min Elin! Jag tänker allt på att helsa på min Elin, Hjärtligaste helsningar från din
Alvar.


Spekeröd den 23. 1. 05. [måndag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för senaste samvaron, för att du stannade här något o. för de ljufva stunder jag fick vara med dig, innerligt älskade. Det blir alltid så tomt, när du reser men mina tankar o. mitt hjärta följa dig alltjämt. Pappa uttalade ock sin fägnad öfver att du kommit särskildt nu sista gången, ty det lättade så på det tryck som låg på sinnena. Jag kan ej förgäta, att du ej sofvit godt sista natten. Hoppas dock, att mitt förhållande föregående dag ej oroat dig - att du tyckte kanske att jag hade stora anspråk o. ej ville vara nöjd med att ha det enkelt. Jag kom att tänka på detta sedan o. kände det ledsamt. Men förlåt mig! Jag är nöjd med huru du gör - blott jag får vara med dig.
Jag vill nu ock nämna att till sängar o. något mer räcka mina pengar. Jag har ej ännu skaffat allt, som jag behöfver, men jag har i dag tänkt ut ungefär hvad det skall gå till.
När du var rest, läste vi våra 3 timmar o. jag ville sedan i 3 dagar läsa 4 timmar, för då hade jag ju läst in lofdagen, men detta ville ej Pappa. Klockan är nu så mycket att jag får sluta för i kväll. Godnatt alltså, älskade min Alvar!
24/1. Fortsätter nu i största hast, ty det har bestämts att vi kl. half elfva skola resa till Francks o. skola ju dessförinnan läsa en timma. Jag minnes ej riktigt huru du sade om din Göteborgsresa. Vill du så följer jag gärna med, när du skall resa, ty jag har ärende dit o. måste ändå resa.
Hinner ej nu skrifva upp från sönd. Måste sluta nu. Hoppas få höra af dig i morgon. Hjärtevarma hälsningar till min älskade Alvar.

Din Elin.

Signe hälsar!

 

 

Solberga d. 24. 1. 1905 [tisdag] 

Hjärtligt älskade lilla Elin!


Hjärtligaste tack för senaste samvaron! Tack för den vackra ramen, som nu omsluter biskop Björcks porträtt, hvilket hänger emellan Åkermarks och Granfeldts. Jag ser på dessa porträtt med mycket nöje. Jag undrar om du någonsin sett biskop Björck. Under mina första skolår höll han ännu sina goda afslutningstal för läroverksungdomen. Dessutom har jag ett litet minne af honom från mitt sista skolår, då Lindhardt, Lindblad och jag voro uppe hos honom på föranstaltande af dåv. lektor Ullman för att begära tillåtelse att få predika för prosten Skog i Torsby, som behöfde hjälp och icke kunde få någon annan än skolpojkshjälp. Vi fingo då några förmaningsord af den gamle biskopen, som då var nära grafvens bädd.
I e. m. har jag skrifvit till fröken Martina v. H. ang. lärarinna.
Jag sänder härmed den bok hvarom vi talade i fredags vid middagsbordet och som Pappa önskade läsa. Den har ju sitt intresse.
Någon Kungelfs-resa har väl icke blifvit af för Eder. För mig är en resa till Kungelf kanske icke så nödvändig. Deremot ser jag mig om efter tillfälle att få göra besök hos prosten Grundell.
I går voro Torbjörn i Vallby med hustru samt Skåra-flickorna här till qvällen. I dag på morgonen reste tante Alma till Gbg. I morgon väntas Sia hem.
Undrar hur det går för min lilla Elin att sträfva med syskonen och annat under dessa mulna dagar. Nu ringer det till qvällmat och jag får väl derför sluta mitt innehållslösa bref. Roligt om det komme gode underrättelser från Hugo och Gunnar.
Var god framför de hjärtligaste och vördsammaste helsningar till Pappa och Mamma med mycken tack för all trefnad och vänlighet vid sista besöket. Detta besök är ett så kärt minne! Hjärtl. helsn:r till Gustaf, Signe o. Harry.

Din Alvar.
Sara helsar och tackar så mycket för dina båda kort!


Spekeröd den 26. 1. 05. [torsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för brefvet! Resebeskrifningen lämnade jag till Pappa.
I tisdags kommo vi ej längre än till Stenungsund, enär vi där fingo veta att kyrkoh. Franck var på begrafning i Norum. I dag är du ju i Jörlanda o. Pappa har rest dit. Den som hade fått följa med! Ingången i söndags stod i Ebr. 10:9,10. Ämne: Guds o. vår Herres Jesu Kristi nådiga vilja om syndares frälsning.
Från Hugo ha vi ej hört något sedan du var här, men Gunnar o. Axel äro krya. Från den senare hade vi bref i tisdags o. han bad hälsa dig. Du hälsar din Mor väl så hjärtligt från mig, när du skrifver.
Här är så vackert väder i dag, så det skall bli roligt att gå ut ett slag. I går var jag ej ute, ty det regnade på förmiddagen. Det kännes allt godt att veta det vara sista terminen jag läser. Det är så roligt, när det är vackert väder, ty då går allt lättare. Har ej något att skrifva om o. måste sluta.

Farväl därför, älskade lille Alvar!

Din Elin.
Signe & Harry hälsa! Tänk om du hade följt med hit från Jörlanda, men det har jag dock ej något hopp om.


Solberga d. 26 Januari 1905 [torsdag]
Älskade lilla Elin!


Hjärtligaste tack för ditt kära, vänliga bref af d. 23! Då jag i dag träffade Pappa vid Jörlanda, hörde jag - enligt hvad jag fattade - att Ni hade otur med Er Ödsmålsresa.
Vi ha i dag haft en klar och vacker dag. Roligt att se hur dagarna förlängas. Jag var i dag rätt långt uppe i bergen på sjukbesök efter skriftermålet i Jörlanda. Vägen var mycket brant, ja halsbrytande samt knagglig. Hals-brytande var kanske dock ett öfverdrifvet uttryck.
I morgon reser Joh. S. till stor sorg för Magdalena och Sara, som icke veta något roligare än Johan. Ringius har i e. m. varit borta i Hålta. Är nu hemkommen. Det var roligt, att du slapp läsa igen de timmar jag hindrade dig.
Jag har fått bref från Cornelius Olsson, som skref synnerligen artigt och tillmötesgående. Skall söka träffa honom i Jörlanda n. måndag i sammanhang med sjukbesöksresa den dagen.
Tänk hvilka hemska händelser om hvilka vi lära från Ryssland. Vi som sitta i frid och ro frestas lätt att lägga för mycken vikt vid våra små intressen.
Här i Solberga går det lätt för en prest att bli bortskämd, ty många äro så hjälpsamma. Det får jag röna alltemellan. Jag kan förstå att somliga tänka gifva mig något. (-Oss emellan-). Har nästan svårt att taga emot så mycket.
Nej, nu tänkte jag söka skrifva något för söndagen. Farväl derför, älskade min Elin! Tacka Signe för helsn:a! Hjärtligaste heisningar!

Din Alvar. Hvad tyckte Pappa om "resan genom Sverige 1586"?

Spekeröd den 30. 1. 1905. [måndag]

Innerligt älskade Alvar!

Hjärtligaste tack för ditt bref af den 26:te! Hade något tänkt det som en möjlighet att få se dig här i dag, ty jag visste ju att du var i Jörlanda, men jag hoppas att du kommer snart. Den första veckan efter du varit här kan jag lugna mig rätt bra, ty då har jag ej något hopp att få se dig, men så fort den följande går in, börjar jag vänta o. se utåt vägen, om jag ej skall få se min älskade Alvar komma. Signe ber hälsa dig, att du snart skall komma, ty hon väntar på lof. I torsdags en stund innan Papa kom från Jörlanda, kommo kyrkh. o. Elisabeth Franck samt de tre äldsta barnen hit. Kyrkoh. bad hälsa dig. I fredags begaf sig Gustaf till Uddevalla o. vi ha sedan dess ej hört af honom. Från Hugo hade vi nyligen bref, han är kry o. hans fot är nu bra. i går fick jag följa med till Ucklum, där det var nattvardsförhör. Ingång till predikan var: I Kristo Jesu är intet besändt etc. Gal. 5:6. Ämne: Det som är omöjligt för otron är möjligt för den sanna tron. När du kommer, så kan du väl stanna öfver någon natt. Om vi finge veta om det förut, så skulle vi ha gästrummet eldadt, o. så kanske jag kunde möta dig. Här var så ledsamt i förra veckan med G-f. Mamma var så orolig o. ledsen, men det är nu bättre. Någon Kungelfsresa tyckes ej blifva af o. väglaget är ju nu så dåligt. Jag hör nu ock att det regnar i kväll. Tänk om du komme i morgon! Men något så glädjande inträffar nog ej. Till onsdag hoppas jag ju få bref o. då kanske jag däraf kan förstå, när du möjligen ämnar dig hit. För hvarige körande o. gående som syskonen i dag fått se på vägen, ha de sett efter om det ej kunde vara du. Tänk icke att du hindrar läsningen, ty det kan ju ej så mycket göra om de få lof. Harry är ju ej så stor än o. Signe tycker nog att hon är "fullärd". Godnatt nu, innerligt älskade! Kom snart till din väntade, längtande, innerligt

tillgifna Elin.

Pappa tyckte att den där resebeskrifningen var intressant men kort. 

 

Solberga d. 31 Januari 1905 [tisdag]

Min älskade kära Elin!

Hjärtlig tack för ditt bref! Förlåt att jag i mitt sista bref icke svarade dig på hvad du skref om vårt hems förseende med husgeråd o. d. samt om Gbgs.-resa. Jag är ledsen om du kanske väntat på detta svar af mig. För egen del har jag alls icke oroats af vårt samtal om nämnda sak vid sista kära besöket i Spekeröd. Jag hoppas att vi nog i denna lilla sak skola bli nöjda å ömse sidor. När Mamma får tillfälle att resa till Gbg. kunna ju du och jag också resa med, och Mamma vill vara snäll att bistå oss med råd. Men jag tycker och önskar att vi icke skola vara fler vid den lilla affärens uppgörande. Du kan ju kanske emellertid vänta att tala härom, till dess jag kommer till Spekeröd, ifall saken icke ändå kommer på tal. Jag längtar nu efter min lilla älskade Elin och hade redan helsat på dig om tid och väderlek medgifvit. Förra veckan var här 7 sjukbesök. R. hade 3 och jag 4. I söndags var R. i Hålta och jag i Solbega och Jörlanda. Det var och är grufligt dåliga vägar och skarp blåst. I e. m. har det dock frusit till. I går sammanträffade jag med Cornelius Olson hos Börta i bageriet, der vi bjödos på kaffe med mycket småbröd. Äfven C. 0:ns broder Alfred kom tillstädes. Tack för helsn:na från Axel! Det skall bli roligt få höra hur Hugo mår. I söndags prof predikade Rexius som du vet. Jag undrar hvad som nu tillventas i Gbg. Du hör väl något derom ibland. Farväl, älskade Elin! Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma! Helsa ock syskonen hjärtligt,

Din Alvar.

Spekeröd den 2.2. 1905 [torsdag]

Älskade Alvar!

Hjärtligt tack för brefvet, som jag fick i går. Jag skrifver nu i största hast på en rast, ty en af jungfrurna skulle gå ett ärende o. ha posten med sig. Mamma fick i går underrättelse från A. Stiberg att prostinnan Höglund dog i söndags samt att hon troligen skall jordfästas den 9:de. Mamma hjälper oss nog gärna med att köpa om du vill, men jag har ej nämnt något därom. Det är nu torsdag, o. kommer du ej i dag, kommer du väl knappast i denna veckan, men jag hoppas att du då åtminstone kommer i nästa. Jag längtar efter dig, men i morgon får jag väl ett bref igen, hvaråt jag gläder mig. Pappa o. Mamma blifva nog bjudna på prost. Höglunds begrafning - kanske du ock har Mamma tänkt. Hinner nu ej mer. Signe o. Harry hälsa! Hjärtligaste hälsningar till min älskade Alvar! Din Elin.

Solberga d. 4. 2. 1905. [lördag]

Min älskade Elin!

Hjärtligaste tack för senast! Jag kom hem utan alla äfventyr. De hade nyss slutat sin middag, när jag kom. Om jag skulle bli bjuden till begrafningen i Ödsmål, så kan jag dock ej komma, ty den dagen är här begrafning både i Jörlanda och Hålta så att R. och jag måste resa åt hvart sitt håll. Detta fick jag veta, när jag kom hem. Tack för ditt lilla bref, som jag då ock fick. Vill du vara snäll och säga mig, hvilka pris Pappa och Mamma nämnde på köksbord, soffa och köksstolar. Jag kommer ej så noga ihåg det, eftersom jag ej skref upp det. I qväll har Tante Alma väntats. Det tycks som Tante A. nu vore hemkommen, så låter det att döma af ljuden från nedre våningen. I går läste jag med mycket intresse Pappas likpredikan öfver Olof Larsson i Jernklätt. Farväl nu, älskade lilla Elin! Förlåt detta korta och slarfviga bref! Jag beder dig framföra mina vördsamma och hjärtliga helsn:r till Pappa och Mamma! Hjtl. helsn:r till syskonen. Din Alvar.

Spekeröd den 7. 2. 1905. [tisdag]

Älskade Alvar!

Hjärtligt tack för brefvet! Så tråkigt att du skall vara upptagen på torsdag, ty jag antar att du blifvit bjuden till prost. H-s begrafning. Både Pappa, Mamma o. jag äro bjudna, o. Amanda S. har skrifvit o. bedt Pappa jordfästa. Kyrkh. Franck skall hålla liktal. Men det blir nu ingen annan råd än finna sig vid att du ej kan komma. Det blef väl ock kanske lite man fick vara tillsamman. Du kommer väl då i stället i nästa vecka hoppas jag, ty något före tycks det ej blifva o. då blir det väl ej någon Göteborgsresa. Mamma säger nu att det slagbordet vi köpt här kanske kostade 8 kr. men det är mycket starkt o. väl gjordt med en låda på mitten, men man kan köpa i staden billigare, men de äro vanligen ej så starka. För en liggsoffa (trä-) trodde hon en 9 kr. o. för köksstolar högst 1,50, men de borde då vara målade, starkt o. väl hopfogade o. ej hoplimmade. Här har något varit påtänkt att resa till Kungelf. Pappa har varit ute o. sett på väglaget, men det blir visst ej något af. Men jag har därför nu brådt med att skrifva, ifall det skulle så blifva. Ingången till predikan i söndags stod i Rom. 5:20. Ämne: Nådens öfverflödande till botfärdiga syndares eviga frälsning o. salighet. Hoppas att Lotten fortfarande bättras. Någon resa till Kungelf blef ej af, o. Mamma tyckte allt att detta var ledsamt, när det nu var så vackert väder. Harry ber hälsa dig att du skall gå en annan gång du kommer hit, ty han tycker du stannar längre då. Du kan väl stanna längre en anna gång du kommer, än du gjorde sist. Hade du nu ej haft begrafning, hade du väl kommit hit i morgon, ty man är bjuden till Stenung half 11. Farväl nu, innerligt älskade! Hjärtevarma hälsningar från din Elin. Signe hälsar!

Lars-Johan, Signe, Hulda, Elin, Alvar, Gunnar och Harry .

 

Spekeröd den 11. 2. 1905. [lördag]

Innerligt kära, älskade Alvar!

Så roligt det var, att du kom hit i onsdags och ännu mer, att du ville stanna öfver natten, ehuru jag var så otacksam, att jag följande dag lämnade dig. Mer än påkostande var det dock att nödgas resa härifrån, då du var här, men det blef ju ej någon annan råd. Men på onsdags eftermiddag fick jag ju en god stund vara hos dig, och det var en ljuflig promenad vi hade borta i bergen och ensamheten fjärran från allt buller, och roligt skulle vara få göra en sådan någon annan gång, när min älskade Alvar kommer. Hjärtligt tack för hälsningarne genom Signe! Ack, jag vill ej tänka på, att du var här hela förmiddagen och jag kunde fått vara hos dig, om jag varit hemma. För min del får jag allt låta tanken på någon Onsalaresa i vinter fara, ty Pappa tycker det ej. Men om vi tåla oss något, får jag ju sedan följa med dig, hvart du än vill. Vi äro nu snart i mitten af februari, och jag gläder mig åt, att tiden löper undan, ty då kommer ju snart den dagen, då jag får komma till dig för att icke mer skiljas, så länge vi lefva. Nu något om begrafningen. De flesta gästerna voro komna före oss. Mycket folk. Inga fler prester än Pappa och kyrkh. Franck, hvilken bad hälsa dig. Först smörgåsbord, sedan fin middag - kaffe - vin o. konfekt. Sedan begaf man sig på vägen till kyrkan. Ett särskildt åkdon med kransar. Först åkte båda prästerna, så två herrar, så kom likvagnen o. blommorna, sedan minst 21 vagnar och kärror. Pappa jordfästade, kyrkh. F. höll från predikstolen en betraktelse öfver ämnet: De trognas hugneliga visshet att förlåten är remnad och ingången öppnad till himmelen. I kyrkan var mycket vackert klädt. Sedan skildes man vid grafven o. vi komma hem vid 7-tiden, men funna tyvärr ingen Alvar där. I eftermiddag har det varit vackert väder, ehuru ej den lugna stillheten i natur-en som i onsdags. Ack, om du snart komme igen! Men det är väl ej värdt att tänka, hvilket jag dock ej kan låta bli att göra. Nu får jag ju ock vänta ända till onsdag, innan jag får höra af dig. Men jag vill ej vara otålig - jag har ju så mycket att vara tacksam för och tycker mig vara lyckligare än någon annan. Jag tyckte det var bäst skrifva i kväll, ty ibland skickas posten så tidigt att jag knappt hinner skrifva, men nu får jag sluta. Godnatt, älskade min Alvar! Många hälsningar, en famn o. en kyss från

din Elin. 

Signe hälsar!

 

Solberga d. 11 Febr. 1905 [lördag]
Min innerligt älskade Elin!


Hjärtligaste tack för senaste samvaron med dess kära minnen. Nu i qväll blott några rader eftersom det är lördag.
Hoppas att allt gick lyckligt under Eder färd till och från Norum. Det skall blifva roligt att af dig få höra något om begrafningen. Till frkn. Heideman skref jag när jag var i Spekeröd och afsände brefvet härifrån jte. andra bref som jag medförde från Spekeröd.
I denna vecka har här varit 7 sjukbesök. R. har haft 4 och jag 3. Dessutom 3 begrafda, en i hvar församling.
I qväll skrifver jag till Bergfelt och frågar, om han vill hjälpa mig i Halta sönd. Sexagesima, ifall jag veckan förut skulle ha mina flyttningsbestyr.
I söndags hann jag från Halta, så att jag kom till Solberga kyrka när texten upplästes från predikstolen. R. hade till ämne ungefär detta: Huru sanna X:na skola förhålla sig, eftersom de icke äro under lagen utan under nåden. I: Hvad det innebär, att de icke äro under lagen utan under nåden. 1:o. Att de icke behöfva frukta lagens förbannelse. 2:o. Att tillgång till allt hvad de behöfva till frälsning och salighet står öppen för dem. 3:o. Att alla händelser som träffa dem bestyras af Guds faderliga kärlek. Il: Huru de skola förhålla sig eftersom etc. 1:o. Icke draga nåden till lösaktighet utan tvärtom. 2:o. Handla förtroligt med Gud och vara glada eller åtminstone vid godt mod. 3:o. Tacka Gud äfven för alla lidandesomständigheter, hvilka de än må vara.
I morgon har jag min tur i Solberga och Jörlanda. Här i prestgården vistas en gosse, släkting till Tante Alma. Han har blifvit utan plats. Lärarinna Selma Jansson är här också några dagar.
Farväl, älskade lilla Elin! Beder nu vördsamma och hjärtliga heisningar till Pappa och Mamma med tack för senast. Helsa Signe och Harry så mycket!

Din Alvar.


Spekeröd den 15. 2. 1905. [onsdag]
Innerligt älskade Alvar!


Mycken tack för att jag fick åka med dig i går - gärna hade jag gjort det längre, men det blef ju ej någon annan råd än att skiljas från dig. Ännu i morse var längtan mig så svår efter dig. Det är väl att vara så sysselsatt om dagarne, eljest vet jag ej huru det skulle gå.
Undrar nu huru du bestämt om din Göteborgsresa. Mamma reser allt med på tisdag. Jag har tänkt höra efter om Tjörn går från Kåkenäs då, i annat fall få vi resa om Stenungsund, hvilket Mamma kanske i alla händelser vill göra. Mamma tänkte att hon skulle kunna resa hem igen följande lördag, men jag finge stanna något längre.
Skall du icke nu ock bestämma dig för tapeter? Då borde man ju ha reda på rummens storlek samt på fönsternas storlek om rullgardiner skall skaffas. Jag glömde se efter i sängkammaren huru stora de båda små väggarne i sängkammaren äro mellan dörren o. kakelugnen. Det behöfde man veta för kommodens eller kommodernas skull. 

Igår kommo vi hem ungefär 9,45, tror jag. Signe o. Harry voro ännu uppe men Gustaf, som tillbringat föregående natten hos Tidholms, hade redan begifvit sig till ro. Det har visst ej ännu kommit till något afgörande, men han skall ner till lördag igen för denna saks skull, säger han. Han är nedstämd för sin pekuniera ställnings skull o. vi ha ondt af honom. Här är sorgtyngda dagar nu. I synnerhet lägger Mamma det ju vid sig. Han ser ej heller riktigt stark ut o. har länge hostat.
Till fredag hoppas jag få höra af dig. Mamma tror att möblerna äro billigare vid denna tiden än sedan. Jag har god lust att resa till Göteborg, ty det dröjer så länge eljest innan jag får träffa dig. Men om du nu skulle skrifva att vi ej behöfva resa, så få vi väl stanna hemma, så vidt du ej skulle byta håg, o. då kan du väl skrifva ett par rader på lördag.
Hoppas att du kom välbehållen hem i går o. att den stackars hästen ej störtade på den vägbiten han hade kvar, sedan vi skilts. Jag mår så bra efter resan, men jag undrar huru du känner det efter omskakningen, ty den blef då grundlig. Hoppas att vi snart träffas i Göteborg, ty annars dröjer det väl så länge så länge.
Jag väntar på att få se hur det skall se ut på Kålleröd, när där blir måladt o. tapetseradt. Dock väntar jag mer på den dagen då jag får komma dit o. till dig, och då skall jag tjäna o. passa upp min innerligt älskade Alvar. Godnatt nu, älskade! Du sofver kanske redan. Många hälsningar från din innerligt tillgifna, tacksamma,

men ringa Elin.


Solberga den 16 Febr. 1905 [torsdag]
Innerligt älskade Elin!


Hjärtlig tack för senaste samvaron samt för att du ville begagna dig af min skrale häst och mitt skröpliga åkdon, då du kunde fått åka bra. Hoppas att I kommen lyckligt hem och att du ej mått illa af den skrala skjuts du fick från Kungelf till Brehed.
Dagen efter var jag i sockenbud i Knafverstad och begagnade dervid första gången Kålleröds sockenbudssaker: en "liten kalck och disk forbedret med 3 lod solf 1669" således ganska gammal. Till dessa sockenbudssaker har en snickare i Wallby förfärdigat en temligen prydlig liten trälåda, som jag likaledes då första gången använde.
I går e. m. kom Hellden fr K:elf med Bergfeldts skjuts och stannar kanske någon tid här. I dag ha R. och han varit på sjukbesök i Elgön, således ute på sjön.
Från den där jungfrun Matilda, som jag tänkte fått till hushållerska någon tid, har jag hört, att hon skaffat sig sysselsättning på annat håll. Jag 4r således tänka på någon annan.
Jag har tänkt, att nästa tisdag resa till Gbg samt att någon af de första dagarne i följande vecka skicka mina saker till Kungelf f. v. b. till Kålleröd. Möjligtvis reser jag på torsdag till Onsala. Angående köpandet af en del saker är jag tacksam och nöjd, när Mamma och du kunna och vilja hjälpa mig. Viljen I göra det denna gång, så kan det ju kanske vara fördelaktigt, om man kunde få möblerne billigare nu än framdeles. Viljen I åter uppskjuta dermed till efter påsk, så kan ju äfven det gå för sig. Kanske vi i alla fall träffas i Gbg. nästa vecka. 

Af Helldén hör jag att den unge p. Bergendahl som var adj. i Länghem är i Uppsala på vårdandanstalt för sinnessjuka. Helldén  har rätt mycket att omtala från sina långa resor. Det är ju roligt att han är så pass återställd. Jag har prenumererat på en engelsk minimitidning, som har mycket vackra illustrationer men på innehållet kände jag mig mycket besviken.
Farväl för denna gång älskade lilla Elin! Mina tankar äro ofta hos dig och med hjärtat är jag alltid hos min Elin. Din af hjärtat tillgifne

Alvar.


Spekeröd den 17. 2. 05. [fredag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligt tack för ditt kärkomna bref!
Alltså resa Mamma o. jag till Göteborg på tisdag, men måste resa om Stenungsund, enär Tjörn den dagen ej går från Kåkenäs. Vi komma väl till Göteborg mellan kl. 1 o. 1 /2 2. Pappa o. Mamma tyckte att det var lämpligast att resa nu, ty efter påsk blir det brådt med hästarne här för vårarbetet samt körslor för kyrkan. Det skall blifva roligt få träffa dig igen.
Hur skall det nu gå för dig att få någon hushållerska, när den där Mathilda är upptagen? Vi ha tänkt på Hilda Nilsdotter i Aröd, som tjänat här i flera år, men nu sköter sin gamla mor. Hennes systerdotter tjänar här nu o. hon trodde ej att det vore omöjligt för någon kortare tid, tills du hunnit få någon annan. Hon (Hilda) kunde nog sköta om det o. är fullkomligt pålitlig. Jag nämner nu detta blott förslagsvis, o. vet ju ej alls om hon skulle vilja. Men jag tror nog det skulle vara bra om du finge henne.
I dag begaf Gustaf sig till Göteborg. Vi undra hur det är med hans hälsa ty han förekommer ej så stark som förr. Alla hans svårigheter tära nog på hans krafter.
Jag gläder mig åt att snart få träffa dig, men får nu sluta brefvet för i kväll. Godnatt alltså innerligt älskade!
18/2. Vi undra när du kommer till Göteborg. Mamma tyckte att det varit bra, om vi kunnat träffas hos Moster Anna vid 1/2 5-tiden på tisdag. Jag kan undra om du kan komma dit då, men jag hoppas det. Roligt skulle vara om vi finge vackert väder.
Mamma hälsar hjärtligt! Signe & Harry äro mycket belåtna med att få lof. De bedja hälsa dig! Farväl för denna gång, innerligt älskade Alvar!

Din Elin.

 

Solberga d. 17:de Febr. 1905. [fredag]
Min lilla kära, älskliga Elin!


Hjärtligaste tack för ditt bref! Det var mycket snällt, att Mamma och du resa med till Göteborg till n. tisdag. Från Kåkenäs går ingen båt den dagen och icke heller från Källsnäs. När vi resa till Gbg. så blir det ju också kärt att på samma gång bestämma sig för tapeter. Till måndag skall jag begifva mig till Kålleröd och taga reda på rummens storlek m. m., som du skref i ditt bref.
Det är ledsamt att det tynger på Edra sinnen, det du skref om. Måtte det ske en förändring till det bättre! Roligt att du mår bra efter din resa, oaktadt den grundliga omskakningen. Nu få vi snart träffas i Gbg. hoppas jag.
Tack, älskade min Elin, för att du vill komma till mig på Kålleröd. Huru mycken tacksamhet är och blir jag dig icke skyldig för att du vill dela med mig både det glada och det bekymrande och tryckande, som Herrens hand tillskickar! Måtte vi kunna se Herrens styrelse i allt, som händer oss och få erfara, att en delad glädje är dubbel glädje, men en delad sorg blott en half sorg!
Nu ha vi Mammas namnsdag till måndag.Vill du vara snäll att lemna fram detta kort, fastän det är mycket tarfligt. Men jag har icke något annat och kan icke heller få något i prestgården. Hoppas att goda underrättelser komma från Hugo och Gunnar.
1 e. m. har jag varit på sjukb. i Tunge ej långt härifrån. Tante Alma har ensam gått till Ödsmål för att telefonera till kliniken.
Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma! Helsa ock syskonen så mycket! Din tacksamme, af hjärtat tillgifne Alvar. Hvar skola vi träffas i staden? Kunna vi icke träffas utanför Tante Amalias och Tante Annas bostad vid 1-tiden? Förr kanske jag icke kan vara i Gbg. Jag tycker icke, att jag vill bullra och ringa på under pågående skoltid, såvida icke barnen ha rast, när jag kommer. D. S.


Göteborg den 28. 2. 05. [tisdag]
Innerligt älskade Alvar!


Här är så tomt o. tråkigt i staden, sedan jag vet att du ej längre är där. Jag tackade dig ej för pengarna du gaf mig till tanddoktorn o. jag får ej heller någon användning för dem denna gången. Eftersom du ville det gick jag ju upp, men eftersom jag skulle resa i morgon sade han att det ej hinnes med denna gången.
Det kännes roligt att få lämna Göteborg i morgon, men jag skulle allt snart vilja ut till Kålleröd o. så fort jag får ger jag mig nog dit. Jag kan undra hur det gick för dig med alla sakerna o. om min byrå, spegel o. skrifbord voro med.
Jag sitter nu uppe hos Moster Mia o. skrifver i största hast dessa rader. I går ef. m. voro Moster Anna o. jag en stund hos Moster Betty Wallerius, som bad hälsa dig. 

Älskade Alvar! Mina tankar äro jämnt med dig, o. det är ju ej något annat på jorden, som jag nu egentligen bryr mig om, sedan jag har dig, o. jag borde ju varit med dig o. hjälpt dig i Kålleröd, men det lät sig ej göra denna gång.
Jag är allt något trött i dag, men får sluta nu o. gifva mig ut att vandra igen. Många hälsningar, en famn o. en kyss från din innerligt tillgifna tacksamma

Elin.


Spekeröd den 2 mars 1905. [torsdag]
Innerligt älskade Alvar!


Jag är så orolig för att du skall flytta för snart till Kålleröd o. förkyla dig. Vår Hedvig som var på Kålleröd tyckte att du lät förkyld i måndags, men jag har sedan hört att någon sett dig i Jörlanda kyrka, som tyckte du var dig lik. Jag skulle så gärna velat resa ut till Kålleröd, men då det är din födelsedag till lördag åtta dagar o. jag ju då får resa ut, kan jag ej få resa nu ock. Du saknar ju både knif, gaffel o. täcke o. jag vet ej något bud förrän möjligen i nästa vecka, då passionspredikningarna börjar här.
I tisdags kväll var jag uppe en liten stund hos din Mor. Hon var dålig den dagen, så hon hade ej vågat sig ut, men tänkte allt gå ut följande dag. Hon bad hälsa dig. Herr Ullman kom upp för att höra huru det var med henne, medan jag var där. Gustaf kom med hem igår. Jag mår bra efter resan, men jag tycker allt att det är godt att få ha kommit till landet igen. Jag undrar så mycket hur du mår men jag hoppas få höra af dig i morgon.
Nästa gång du skrifver kan du väl skrifva huru högt det är från golfvet till öfversta kanten på fönsterkarmen i det rum där du skall bo, ty du borde ju ha hvita gardiner o. jag ångrar att jag ej köpte, medan jag var i Göteborg, men det kan ju hända att här kunde finnas i handelsboden.
Det hade väl varit bäst, om kakelugnarne blifvit uppsatta, innan det blir tapetseradt o. måladt? Undrar nu hur det är med lilla Lotten efter resan, ty hon skulle ju komma hem igår.
Kyrkobyggmästaren har varit till middag i dag o. stannar väl öfver natten.
Du har väl så mycket att styra om nu, så det är väl ej värdt att börja vänta på att få se dig här. Jag tycker allt att det är svårt att ej få resa ut, om jag kunde hjälpt dig med något, men det låter sig ej göra, så jag måste gifva mig tillfreds.
Farväl för denna gång, innerligt älskade! Mamma hälsar dig hjärtligt.

Din Elin.
Din mor var orolig för att du skulle begagna några andra sängkläder än dem som voro i den stora packen, ty de andra hade jungfrurna begagnat.

Solberga d. 2 Mars 1905 [torsdag]
Min lilla kära, älskade Elin!


Hjärtligt tack för ditt kära bref! Skrifver i qväll blott helt kortfattadt.
Allt gick så bra med hemresan. Väglaget gynnsamt. Tio vagnar stodo tillreds vid Kungelfs brygga. Jag hade skjuts hvarmed jag kom något i förväg till Kålleröd. Det kändes nästan högtidligt, när de kommo fram till K. o. sakerna inburos. Jag blef öfverraskad af att det var så väl i ordning till vårt mottagande. Framför en hjärtlig och vördsam hetsning med tack till Mamma som sände Hedvig och gardiner. Vi fingo god mat af Hilda. Jag har icke kunnat förstå att något blifvit skadadt under resan.
När jag kom hem till Solberga på qvällen jubilerade vi öfver domprostvalet. Dagen derefter reste R. till Gbg. för att hemta Lotten, som nu är kry och frisk hemma. Jag hade i tisdags sjukb. i Hålta och i går i Jörlanda efter skriftermålet och nattvardsgången der som höllos af Helldén. Jag reste sedan till Kålleröd, der jag åt middag för första gången på mitt rum och hade Hult i Kållekärr till sällskap. (Han som en gång körde mig gratis till Spekeröd.) Hilda sköter allt så väl.
I morgon reser Helldén och jag flyttar till K. R. har i dag besett Kålleröd vid sjukbesök i Ingetorp. Han berömde allt utom matsalsgolfvet. I dag ha vi haft skriftermål och nattvardsgång i Solberga som förrättats af Helldén.
Tack min lilla kära Elin för hjälp och samvaro i Gbg.! Många hjärtliga helsningar från din gamle
Alvar.  


Jag har allt hvad jag behöfver. Ett täcke, knif, gaffel och sked får jag nog låna. Från Fasters vind hemtades 52 kollin.

 


Spekeröd den 4 mars 1905. [lördag]

Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för ditt kärkomna bref! Eftersom du skref, skulle du nu befinna dig på Kålleröd o. jag hoppas att allt blifvit väl uppvärmdt, så att du ej förkylt dig. Jag gladde mig i går åt att det var så vackert väder o. det kändes nästan svårt att jag ej kunde komma ut till Kålleröd, men det dröjer ju ej så länge nu, innan jag får resa dit. Jag undrar mycket hur du finner det. Det blir väl ensligt, fruktar jag.
Men nu äro vi redan inne i mars, o. jag gläder mig åt hvarje månad som går - icke för att jag hyser den tanken, att jag skulle kunna fylla min blifvande plats, ty det anser jag mig minst af alla kunna, men jag vill ju så innerligt gärna göra det lilla, jag kan.
Här är vårlikt väder i eftermiddag o. nu kommer snart våren o. efter den sommaren, då jag får komma till min älskade. Jag undrar hur du nu får din post? Skrifver blott Jäger på utanskriften, i händelse du ännu skulle vara kvar hos Ringius. Gustaf har begifvit sig till Österbergs o. kommer visst ej hem på ett par dagar. Till onsdag börjar Pappa med sina passionspredikningar. Det skall blifva roligt få komma i kyrkan äfven under veckan. När börja passionspred. i Solberga? Får sluta nu ty posten skall snart gå. Farväl för denna gång, innerligt älskade. Roligt skall blifva få höra, hur du tycker om det på Kålleröd. Hjärtinnerliga hälsningar från din tillgifna, tacksamma,

ringa Elin.

 

 

Kålleröd d. 4. 3. 1905 [lördag]

Innerligt älskade lilla Elin!

Hjärtligaste tack för all vänlig omtanke om mig och mitt kaos här i Kålleröd. Mycket roligt är det att ha utsikt att få se min älskade här nästa vecka. Som du ser af ofvanstående, har jag nu flyttat till mitt boställe. Jag trifs så utmärkt väl här, fastän ännu allt är så mycket i oordning och ehuru ju den gångna tiden hos min käre kyrkoherde har varit en synnerligen lycklig och angenäm tid. Hilda är en utmärkt tjänarinna med ett vänligt och godt lynne. Jag tycker nästan blott att jag mår för godt för att vara komminister, ty för närv. har jag mycken och god mat. Också har jag fått mjölk, ost, ägg m. m. fr. Hammar, Wallby m. m. Jag märker också, att jag fått mer än jag först visste från Mamma. Helsa och tacka Mamma hjärtligt och vördsamt. Jag tänker nu att snart få upp bakugnarne. Muraren Anders var just nu hos mig och talade om att resa till Göteborg för mig i detta ärende. De gardiner jag har, äro ju så bra, så att jag tycker icke att det är skäl att tänka på några andra ännu så länge. De små nattduksborden ha blifvit något litet skafda vid flyttningen. Dock tror jag ej att det kommer att märkas om en duk lägges på. Tante Alma hjälpte mig med flyttningen från Solberga hit, hvilket beredde mig mycken lättnad. Nicke och Fredrikssons voro snälla och körde för mig. Hellden reste i går morse och jag vandrade af i går på eftermiddagen. R. och Tante Alma följde mig till Jäger samt Magdalena och gossen Rickard Beausang ända fram, ty Magdalena var nyfiken att se K. Jag bjöd dem på kaffe, hvarefter de återvände. Nu beder jag dig förlåta mig om jag blir slarfvig i brefskrifning, ty det blir nog icke alltid så lätt att få bud till posten. Farväl för denna gång, min älskade Elin. Hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma. Helsa ock Gustaf, Signe och Harry så mycket. Undrar hur lille Gunnar mår. Helsa honom hjärtligt när du skrifver.

Din tillgifne Alvar. 

 

Spekeröd den 7 mars 05. [tisdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för ditt bref! Det var oväntadt, men roligt att så snart få höra af dig. Så roligt ock att du trifves så bra. Hilda gör nog hvad hon kan, men jag undrar, huru länge du får behålla henne? Blir det nu snöigt o. vintrigt så kanske hon blir orolig för sin gamla mor. Jag är nöjd, när jag får dina bref, o. skulle det ock dröja, kan jag ju lugnt vänta - de blifva blott kanske ännu kärkomnare, om jag får vänta på dem.
I söndags hade Pappa till ingång: Såsom Kristi lidande mycket är kommet öfver oss, etc. 2 Kor. 1:5. Ämne: Domen öfver världen och dess furste genom Kristi lidande. I: Huru domen gick öfver världen o. dess furste genom Kristi eget lidande, som Han själf led till försoning för världens synder. II: Huru domen fortfarande går öfver världen o. dess furste genom det Kristi lidande, som Han lider i sina lemmar, då de tjäna och efterfölja honom.
I morgon få vi väl se huru det gått i Forshälla på frågodagen. Troligen har Adolf Wallerius blifvit kallad. Jag gläder mig åt att lördagen närmar sig då jag får komma ut till Kålleröd.I morgon är här tidig tjänst o. sedan få vi väl läsa ett par timmar i skolan.
Ditt bref i söndags var så synnerligen kärkommet, ty det kom så oväntadt o. så var det ju så roligt få höra hur du hade det på Kålleröd. Får sluta nu ty de vänta på mitt bref. Hjärtinnerliga hälsningar till min älskade Alvar!

Din Elin.

Hälsa Hilda!


Spekeröd den 9 mars 1905. [torsdag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för samvaron i går, ehuru den blef så kort. Ledsamt att du ej kunde stana längre. Här är i dag så ruskigt väder - hoppas att det blir bättre till lördag, men jag får nog resa ändå tänker jag, då jag redan fått löfte. Reser troligen härifrån vid 11-tiden. Skrifver därför ej nu några lyckönskningar då jag ju kommer själf.
I morgon reser stackars Gustaf till Göteborg igen. Pappa & Mamma tycka att 6 kr kunde räcka för eldningen. Vi tycka att det är besynnerligt med väfven till taken, o. Pappa tror att det blir dyrare.
Det skall blifva så roligt att få komma ut till Kålleröd och till min älskade Alvar. Nu har jag bara en dag till att vänta. Jag har alldeles mistat lusten att läsa i skolan. Det går så trögt o. dåligt, så jag vet ej hvad det skall blifva af.
Jag är rädd att du skall finna det långsamt på Kålleröd, när det du till blir så kulet väder. Du är väl bara försiktig, så att du ej förkyler dig. Farväl för denna gång, älskade! Många hälsningar en famn o. en kyss från din
Elin.


Spekeröd den 13 mars 1905. [måndag]
Innerligt käre, älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för senast! Det var så roligt att få komma till dig på Kålleröd, men det var icke roligt att resa därifrån, men därvid var ju ej något annat att göra. Det blir ju den gång, då jag kommer dit, då jag slipper att vända tillbaka, utan får stanna hos min älskade Alvar.
Jag tyckte, att du hade trefligt på ditt rum, men det var svårt att soffan är kort. Du kanske ej kan sofva godt i den. Undrar, huru länge farbror & Tante Ringius stannade, och om du fick något bref skickadt med dem.
När jag kom till posten i Jörlanda i lördags fick jag vänta något på den tidning, som Pappa äfven ville jag skulle hämta. Jag fick då ock ett vykort från Jerusalem, poststämpladt där, o. hvarpå endast stod: "Hälsning från Palestina". Jag vet alls icke från hvem det kan vara.
I går var här tidig tjänst, men detta hade klockaren glömt, så han infann sig ej, o. sedan man förgäfves väntat en stund gick Pappa inför altaret o. anförde sången o. fick ensam sköta det hela före predikan. Kyrkvaktaren hade skickats efter klockaren, o. denne senare kom under predikan.
Till ingång hade Pappa: Käre, hålt dock stilla, o. löp icke så ofärvägen. Jerem. 2:25. Ämne: Vägen till fördärfvet så väl för den enskilde makan som för hela folket. I: Några steg på vägen till fördärfvet. Il: Fördärfvet, hvartill denna vägen leder. III: Huru en mska skall kunna undfly detta fördärf.
Till torsdag skulle jag gärna vilja gå till Jörlanda, men det kanske blir ruskigt väder o. jag vet ej heller, om jag kan komma ut, ty här skall lakas. Det är väl ej värdt att hoppas få se dig här i denna veckan - men det skulle ju vara så roligt. Nu har snart halfva mars flytt undan, o. regnet, som i kväll sakta slår på rutan, låter så vårlikt.
Som du vet, blef det ej närmare tal om insamlingen till den där kyrkan sedan. En krona lofvade jag ju, men vill ej gärna skrifva ut de där brefven, utan att ha talat med Pappa. Jag tycker allt, att det är något underligt, men förstår det dock ej alls. Har förut icke kunnat med sådana där "snöbollar", hvilket väl detta är. Om alla mottagare af sådana där bref, som du fick, utföra det begärda värfvet, så att insamlingen på alla leder skulle hinna till nummer 15, skulle den inbringa öfver 60,000 kr, efter min beräkning, men jag vet ej om jag förstått det rätt.
Du sade ju att arbetarna skulle börja arbeta redan i denna veckan. Skola garderoberna i sängkammaren målas, hvilket väl är varaktigast, böra de väl målas grönaktiga likt bottenfärgen i tapeten. Älskade min Alvar, som bor så ensam på ett vindsrum, o. som snart blir så störd af arbetare. För mig var det rummet dock det vackraste jag någonsin sett, emedan det var ditt rum o. du fanns där o. jag fick vara hos dig, som jag älskar mer än något annat på jorden.
Om jag kunnat, skulle jag velat skrifva ett långt, innehållsrikt bref - men i stället blir det som vanligt mycket enfaldigt o. jag föreställer mig alltid att du ler i mjugg åt mina dåliga bref, hvilka jag ändå ej vill försumma afsända i händelse du skulle sakna dem. Måste sluta nu. Troligen sofver du redan eller kanske tyvärr plågas i den för korta soffan. Godnatt nu, älskade! Ack, om jag snart finge resa till Kålleröd igen! Hjärtinnerliga hälsningar från din för alltid
din egen Elin. 

 

Kålleröd d. 14 Mars 1905 [tisdag]
Älskade min lilla Elin!


Hjärtligaste tack för det kära besöket på min födelsedag och för allt hvad du medförde. Det var så roligt att få ha dig här, fastän det blef kort. Jag gläder mig åt att tiden går och att jag har utsikt att snart få ha min älskade lilla Elin alltid hos mig under den tid Gud beskär oss att vandra tillsamman. Jag längtar nu att höra hur du mått efter din resa. Ledsamt att du ej kände dig alldeles kry när du var här.
Du tyckte väl att här såg grufligt ut på Kålleröd. Du skulle nog ej trifvas om det såge så ut här alltid. Jag hat tyvärr icke så mycket sinne för ordning i sådana saker som önskligt vore. Derför trifs jag utmärkt redan nu, ehuru jag med glad väntan motser den tid då min lilla ordnande Elin kommer hit.
I dag var Selma Janssons gamla Christina här och gaf mig en vägglampa och dig en duk, som jag skall ha med mig när jag kommer.
I går var jag på e. m. uppe i Kålleröds skog samt på torparen Karls torp och besåg der och tog reda på dess gränser tillsamman med den förre arrendatorn här samt Alfr. i Hammar. I går fick jag också hit färger spännväf och en takrosett, men målaren ej komma förr än till måndag. Jag hemtade också bräder till en bokhylla men papp och papper är ännu i Kungelf. Budet kunde icke taga allt.
Jag fick i går ett kort från Hugo. Hur mår lille Gunnar? Jag fick också ett bref från min mor, som varit krasslig och derför icke ännu kunnat köpa några mattor åt mig.
I söndags åt jag middag i prestgården mellan messorna. Nicke och Fina ha nu en liten flicka, som skall döpas fredag e. m. På fredag f. m. har jag sjukbesök i Berg i Norra JIda. Jag hade tänkt att efteråt helsa på min Elin, men barndopet gör att jag får komma en annan dag. Kanske jag kommer på torsdagen sedan jag haft min tjänst i JIda.
Farväl nu, kära lilla Elin! Hjärtliga och vördsamma helsn:r till Pappa och Mamma. Många helsningar till Signe och Harry. Måste nu skynda på att få brefvet med,

Din tillgifne Alvar.

 

Spekeröd den 18 mars 05. [lördag]
Älskade Alvar!


Hjärtligt tack för ditt kärkomna bref, som jag fick i går! Det har väl hvilat sig något på vägen, ty jag ser att det var skrifvet den 14:de. Tack äfven för kakorna du sände. Den ena lådan innehöll ett mycket hoplappadt fat, som jag ju ej vet hvart det hör hän o. kan därför ej sända det härifrån förrän jag får reda på det. Så ledsen jag blef först för att du ej ville följa med hit, blef jag dock nöjd sedan, när jag tänkte närmare på saken, ty det hade ju blifvit kort o. jag hoppas att du tar lite längre tid på dig härnäst du kommer. Herr Hellberg reste på fredag morgon. Han bad om sin vördsamma hälsning till dig.
Jag visade Pappa kartan öfver Kålleröd o. han sade att det var svårt att säga något när man ej är på platsen. Tyckte först att man kunde taga det som förut var inhägnadt till "kraken", men sade sedan att det nog blef ful fason, så man finge väl gå fram till vägarna i norr o. öster o. heller korta af i vester, men finge väl utvidga i söder ock. Det är ej så lätt att skrifva om sådant här, men jag hoppas att du snart kommer hit. Jag sade att Nicke var skyldig att lämna lika mycket som den förra trädgården o. det tyckte Pappa att man ej borde knappa af på. Om inkörsporten glömde jag att nämna för Pappa, men Mamma o. jag tycka allt att midt för. Jag sänder nu kartan. Har ritat af den åt mig.
Vill du hälsa fröken Jansson så mycket från mig o. tacka. Jag kanske får skrifva ett kort o. tacka henne men får väl vänta tills jag sett duken. Det var ju mycket vänligt af henne.
Till ingång i onsdags var: Han kämpade med ängslan o. vann, ty han gret o. bad honom. Obad. 12:4. Ämne: Huru Herren Jesus o. hans rätta lärjungar kämpat o. segrat i bedröfvelsens o. ångestens Getsemane. I: Huru Herren Jesus har för de sina kämpat o. vunnit seger. Il: Huru hans rätta lärjungar därför kunna kämpa o. vinna seger i sitt Getsemane. Nästa vecka är här ej någon passionspred. Nu har körslorna för kyrkan börjat. 90,000 tegel skall hämtas vid Kåkenäs af församl.
Ack, Alvar, jag är rädd att du misstager dig om du tror att jag är ordningsfull, ty det vet jag ej att jag är. Jag trifdes nog på Kålleröd om där än ej blefve annorlunda än där nu är, ty jag kommer alltid att trifvas, där min älskade Alvar är. Jag är blott orolig för att du nu ej är riktigt kry.
Du kan väl snart komma hit o. tag ej så kort tid på dig. Du är ju nu så ensam därborta. Ack stanna här öfver två nätter, som du gjorde en gång, eller längre. Harry väntar på att du skall komma. Han o. Signe bedja hälsa. De blefvo mycket belåtna öfver kakorna i torsdags, men Harry var ej belåten med att du ej kom med. Kom snart, innerligt älskade Alvar,

till din Elin.

Vill du vara god hälsa Hilda o. lämna henne inneliggande beskrifning.Kålleröd d. 18. 3. 05 [lördag]

Hjärtligt älskade min Elin!

Blott några rader i qväll innan jag rider till Solberga för att lemna posten och uträtta några små ärenden. Tack för samvaron hos Börta! Jag undrar om du fått det bref jag sist skref, ty du tycktes ej hafva reda på barndopet hos Nicke, hvarom jag der skref. Du har kanske redan fått veta af Hilmer att den lilla heter Anna Judit. Från Alfred i Jernklätt fick jag ett vänligt bref med redogörelse för auktionen angående den der vagnen m. m. I går var jag så nära Spekeröd och det var en försakelse att ej få styra färden dit. Jag kunde ju se öfver gränsen. Från prostinnan Ekberg har jag haft bref. Hon beder helsa dig. Tack, innerligt älskade Elin för hvad du skrifver till mig! Det går mig alltid till hjärtat! Förlåt att du får ett så slarfvigt bref, d:a gång. Får jag besvära dig med detta kort.

Din tillg. Alvar.

Spekeröd den 21 mars 05. [tisdag]

Älskade Alvar!

Hjärtligt tack för ditt bref som jag fick i söndags! Hinner nu ej att skrifva mer än några rader. Jag har väntat dig hela dagen, och har därför uppskjutit att skrifva men måste nu göra det om jag skall få det med posten. I dag på rasten gingo syskonen o. jag söderut för att, som vi sade, möta dig - men någon Alvar syntes ej till. Men dagen är ju ej slut än, o. dessutom ha vi ju fler dagar i denna veckan, så jag kan ju alltid hoppas så länge. Jag kan undra om arbetarne börjat på Kålleröd ännu? Här är ju nu ett gynnsamt väder - ovanligt vackert o. vårlikt. Här köres så mycket tegel oafbrutet. För en stund sedan for en automobil förbi nere på vägen. Ingång i söndags var: Allt det min Fader gifver mig, etc. Joh. 6:37. Ämne: Den stora barmhärtighet, som Jesus bevisar mot syndare, som i sann botfärdighet vända sig till Honom. I: Huru en mska i sann botfärdighet vänder sig till Jesus. Il: Den stora barmhärtighet, som Jesus bevisar mot en sådan mska. Jag kan undra på hvad sätt du kommer, om o. när du kommer. Jag skulle gärna gå o. möta dig, om du ginge, ty någon häst kan jag nog ej få nu för teglets skull, men det (teglet) kanske tar slut i dag. Ack, hvad jag skulle blifva glad, om jag snart finge se dig här. Hinner nu ej mer. Signe & Harry bedja hälsa. Harry ber att du snart skall komma. Farväl för denna gång, innerligt älskade! Många hälsningar, en famn o. en kyss från din Elin. 

Kålleröd den 21 Mars 1905 [tisdag]
Min älskade Elin!


Medan jag väntar på att en skjuts skall komma och hemta mig i sjukbesök i e. m. till Åseby, skrifver jag några rader till min älskade Elin. Hjärtligt tack för ditt bref af d. 18:de. Det fatet, som af misstag blef medskickadt till Spekeröd, tillhöt Tante Alma. Jag skall taga det med mig när jag reser från Spekeröd härnäst.
Tack för besväret att fråga och skrifva om trädgården. Vi få väl talas vid derom. Den duken som jag skref om var icke från frkn. Jansson utan från hennes jungfru. Den kanske icke är så vacker eller värdefull, men den är nog dess mera välment. Det är så snällt af dig, att du skrifver upp Pappas ingång och ämnen och nu senast för 2:dra akten.
Denna vecka kommer jag nog ej till Spekeröd. Hoppas att få komma nästa vecka i stället till min älskade Elin. Nu har jag målare här sedan i går. Han håller nu på med att spika fast väfven i förmaket.
Nu har min skjuts kommit. Farväl derför för denna gång! Många hjärtliga helsningar din af hjärtat

tillgifne Alvar.


Spekeröd den 22 mars 1905. [onsdag]
Innerligt älskade Alvar!


Mycken tack för ditt bref, som jag i dag erhållit, ehuru underrättelsen däri att du ej kommer hit i denna veckan, gjorde mig mycket ledsen. Du kanske vill gifva mig öfning i att tåla mig, och det var ju ej någon annan råd än söka lugna sig, och så får jag nu hoppas på nästa vecka i stället. Måtte det bara ej komma något förhinder i vägen! Syskonen kände sig visst ock något besvikna - men det kanske var för att de hoppats på lof. När det nu dröjer så länge, länge, innan du kommer, så stanna ej allt för kort.
Här är nu ett så ljufligt väder. Harry och jag voro i dag uppe i bergen o. sökte efter blåsippor, men funno ej några blommor, endast blad, men vi fingo i stället höra vacker fågelsång - trast eller något sådant där tror jag. Stararna äro visst ock komna. Fåglarne komma, innan man hinner vänta dem, men den, som väntas så mycket, dröjer. Det var så vackert i naturen i dag, och det låg en sådan vacker dager öfver landskapet - allt var så vårlikt o. hoppfullt. Jag önskade att du hade varit med oss, o. jag undrade, om det ser lika vårlikt ut på Kålleröd hos min älskade.
Tiden löper nu rätt fort undan, vi ha nu åkt rätt långt in på mars - o godt är det - snart kommer sommaren o. med den kommer ju Alvar o. tager mig till sig, o. så får jag sedan vara hos min älskade o. tjäna honom o. kanske i någon ringa mån visa den tacksamhet o. kärlek, som jag känner. Du ogillar kanske att jag längtar efter dig, men jag försöker lugna mig, o. du kanske tycker illa om brefvet ock - men förlåt! Jag är något sömnig nu ock, men den ursäkten gäller nog icke, men jag hoppas att du fortfarande har öfverseende med din ack, så ringa Elin.
Gläder mig nu åt att äfven till lördag få komma till kyrkan. Det är visst då din tur i Jörlanda. Pappa har haft bref från fröken Swenson, den påtänkta guvernanten. Hon har fått plats vid någon skola i Jönköping.
Får väl sluta nu. Godnatt älskade! Kom snart eller dröj - hvilket som helst - du är mig lika kär. Får nu se om jag törs afsända detta bref, men jag tror allt jag vågar. Hjärtligaste hälsningar till min älskade Alvar. Ack, dröj ej allt för länge med att komma utan kom o. kom snart till din
Elin.


Kålleröd den 24 Mars 1905 [fredag]
Innerligt älskade Elin!


Hjärtligt tack för ditt bref af den 21:te och förlåt att jag varit försumlig med dess besvarande. Tack för att du bryr dig om att önska att jag skall komma och helsa på dig. Jag tänker att komma i nästa vecka och helsa på min Elin, som alltid är så snäll och nöjer sig med sin gamle Alvars sällskap.
Jag undrar hur I haft det denna vecka. Signe och Harry ha väl haft att se på de många tegellassen. Du, min lilla Elin, anstränger dig väl ej för mycket med läsning och sömnad. Roligt om du kunde känna dig frisk och kry.
Här på Kålleröd förflyta dagarna så stilla och fridfullt i mitt tycke, fastän här hamras och knackas af målare. Järnvägsarbetet utanför är nu tills vidare slut. Endast på afstånd höras skott då och då. Vägarne häromkring äro det värsta. I söndags red jag till och från Hålta och tog vägen öfeer bergen så gent jag kunde.
I går kommo Tante Alma och Sia och helsade på mig på f. m. De voro nämligen på väg till en snickare i Karreby. Jag fick först då höra om utgången af de fyra valen i söndags. Utgången i Mjöbäck gladde mig. Det var ju också rättvist, att Rylander fick rösterna i Forshälla. I Fässberg hade man ju kunnat önska det både åt Levén och Hangsten. Det var ju rätt egendomligt att de valde Rolfing i Örgryte, men det är nog bra, att det blef som det blef. Jag skrifver och gratulerar Perslow och Levén.
Det skall nu bli roligt att få snart komma till Spekeröd igen. Tack för beskrifningen som jag lämnat till Hilda! Undrar hur Gustaf, Hugo och Gunnar må. Hälsa hjärtligt Signe och Harry! Jag får också bedja dig framföra hjärtliga och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma.
Hilda och jag gå nu och flytta sakerna från det ena rummet till det andra för att målaren ej skall bli hindrad. Farväl, älskade, hjärtligt älskade min Elin! Din skröplige, men uppriktigt tillgifne Alvar.

Spekeröd den 30 mars 1905. [torsdag]

Innerligt älskade älskelige Alvar!

Nyss uppkommen från middagsbordet är det väl bäst att jag först skrifver till dig, om jag skall få det med posten. Hjärtligaste tack för ditt länge väntade kära besök o. samvaron i går o. i förrgår! Ljufliga stunder, då jag får vara hos min älskade Alvar - men det blir så mycket mera tomt, när du lämnar mig. I dag på rasten kom det regn, så jag fick strax gå in igen o. läste då det där kapitlet i Meurers "Luthers lefnad". Jag gläder mig i hoppet att snart få se dig här igen, ty du lät bestämd att komma ominget hinder möter. Pappa & Mamma ha i dag varit i Jörlanda kyrka. Jag hade nog gärna velat följa med, men kunde ej nu bedja om lof, när jag så nyss haft. Hoppas du kom lyckligt hem i går. En annan gång - om det än dröjer något ännu - får jag följa med dig, när du reser o. du lämnar mig ej ensam. Måste sluta nu med att skrifva, men mina tankar dragas ständigt till Kålleröd till Alvar, ägaren af detta namn, som för mig innefattar allt på jorden. Signe & Harry bedja hälsa. Men först o. sist hälsas du af din för alltid din tacksamma Elin.

 

Kålleröd d. 30 Mars 1905 [torsdag]

Älskade min Elin!

Hjärtligaste tack för senast och för att du följde mig den långa vägen i regn och rusk. Det var en intressant promenad. Jag glömde att tala med Mamma om en sak, när jag var i Sp. och om jag ej nu skrifver derom, så kanske jag glömmer det nästa gång också. I stället för att nu skrifva om alltsamman beder jag att få sända närslutna bref fr. Tante Dina Ekberg. Jag har redan skrifvit till henne att jag ej tror, att Mamma vill ha någon dylik inackordering, men att jag skall underrätta strax, om så skulle vara. När jag i går kom hem, - ensam, ty Hilda fick gå till sin mor och vara der öfver natten - såg det bra ruskigt ut efter målarne. Muraren hade väntat på mig och lofvade att komma och börja till måndag. Nu tycks Hilda vara hemkommen från Jörlanda. Hon har nog blifvit duktigt våt. Undrar om någon ifrån Spekeröds prestgård i dag varit i Jörlanda. Pappa tänkte något derpå i går. Om en stund reser jag till Solberga. I dag har jag till Christina framfört din tacksamhet för duken, hvilket gjorde henne så glad. Det är en gammal sjuk och skröplig menniska - mycket tillgifven mig. Jag kommer nu med en liten föreställning och du tager nog ej illa upp. Du skall icke se t. ex. på en tjänarinna och icke heller gerna på någon annan person om du vill skratta åt mig, när jag t. ex. glömmer något. När vi äro ensamma gör det mindre skröpligheter. Vi ha nu ruskiga dagar. Men under sådana beredes ju rum för de min lilla älskade Elin! Hoppas att snart få råkas. Vördsamma och hjärtliga helsningar, hvilkas fördelande öfverlemnas åt dig.

Din gamle tillgifne Alvar.

Spekeröd den 31 mars 1905. [fredag]

Innerligt älskade!

Hjärtligaste tack för ditt kärkomna bref, som jag i dag mottagit! Roligt att så snart få höra af dig och jag gläder mig hvarje dag åt att du snart kommer igen. Tack äfven för föreställningen! Förlåt mig, Alvar, och säg till allt framgent, när det är något, som behöfver rättas, om det än vore aldrig så ofta. Mamma hälsar så mycket men någon inackordering vill hon ej hafva. Jag sänder nu ock tillbaka prost. Ekbergs bref. I morgon går april in. Jag är glad för hvar dag, som svinner, o. de gå ju rätt fort, när man är sysselsatt, men de dagar, du är här, gå allt för fort. Dem skulle jag gärna vilja tänja ut på. Undrar hur du hade det i onsdags när du kom fram o. var ensam. Du hade väl icke kallt på ditt rum, o. Thilda kom väl o. hjälpte dig. Får väl sluta nu, ty klockan är rätt mycket. Signe bad hälsa dig, innan hon lade sig att sofva. Än en gång tack för hvad du skref o. förlåt mig, älskade, käre, rare (men icke gamle) Alvar. Ack, du kanske snart kommer! Så roligt! Men jag gör mig också beredd på att du kan få förhinder eller äfven eljest kanske stannar hemma, då du ju skall tjänstgöra följande dag. Nej det var ledsamt att tänka på. Jag lefver allt hellre i hoppet att snart få se min innerligt älskade åter, som kanske har med sig åtskilliga tillrättavisningar, som tacksamt skola mottagas o. hvilka jag äfven skall söka rätta mig efter. Godnatt nu, älskade!

En famn o. en kyss från din Elin.

Spekeröd den 6 april 1905. [torsdag]

Innerligt älskade Alvar!

Hjärtligt och innerligt tack för senaste samvaron, för att du kom hit o. för allt det du hade med dig. Ledsamt bara att du måste resa så snart igen o. jag har hört att du äfven på hemvägen fick sjukbesök. I går fick jag ett bref o. åtskilliga kort, hvaribland ett visitkort från Farbror Ringius, på hvilket han äfven ber mig hälsa dig att du "har sockenbud i Hålta efter passionspred.". Han har väl trott att du var här öfver natten. Tänk, om du kunnat det, men det tänkte jag alls icke på. Nästa vecka kanske vi får resa till Ringiuses - troligen blir det väl då onsdag eller tisdag. Det hade ju varit så roligt om du då ock hade kunnat komma hit. Låter det mera bestämdt på lördag hvilken dag det blir, skall jag skrifva då. Jag kan undra om det är något "i görningen" i Solberga prästgård. Mamma hade bref från Tant Alma, o. i det var en mening som kunde innebära något, fast den ej sade något o. den var efterföljd af många tankstreck. Men det kommer väl framtiden att utvisa. I går var kyrkoherde Franck här till middag. Pappa hade till ingång: Om vi annars lida med honom att vi ock med honom komma måge till härligheten. Rom. 8.17. Ämne: Den trösteliga sanningen att de som lida med Kristus få ock med honom komma till härligheten. I: Den tröst. sann. att Frälsaren Kristus genom sitt lidande för syndare öppnat vägen till härligheten. Il: Den tröstl. sann. att de som lida med Kristus få derför ock med honom komma till härligheten. Det var så ledsamt att ej kunna komma till Jörlanda i dag, men när vi nu hade lof i tisdags, kunde vi ej få i dag ock. Hade bara tjänsten varit sen, hade jag hunnit göra undan läsningen förut. Kyrkoherde Franck bad hälsa dig. Pappa, Mamma o. syskonen hälsa dig ock. Ingen af J. Jonas' hustrur hette Eva S. Det var misstag af mig. Farväl för denna gång, innerligt käre, älskade min Alvar.

Hjärtinnerliga hälsningar från din för alltid din tillgifna tacksamma Elin.

Solberga den 6 April 1905 [torsdag]

Innerligt älskade Elin!

Hjärtlig tack för senaste samvaron. Det var så roligt för mig att få komma till din födelsedag. När jag reste hem fick jag ett sjukbesök på hemvägen och öfverraskades derför af det starka regnet, men det skadade ej. Jag kom hem något öfver kl. 8. Vid hemkomsten möttes jag af den välkomna underrättelsen att muraren ändtligen kommit. Hvilket tycker du är bäst: att sätta den gamle och således ej så vackre dock användbare kakelugnen med flata tegel i förmaket eller denna i mitt rum eller frontespisen och en ny men med runda tegel i förmaket (ungefär midt på väggen)? Jag tycker ej, att jag har råd att köpa en ny med flata tegel, ty de äro rätt dyra? Gamla kakelugnar har jag hört efter, men ej kunnat få. I dag på morgonen hade jag 5 arbetare på Kålleröd, men i e. m. har arbetet legat nere, emedan det varit passionspredikan och jag ville ej att de skulle arbeta då. Jag skrifver nu dessa rader i Solberga i R:ii rum, efter gudstjenstens slut. I tisdags var R. som i Kungelf. Den unge judens dop var en högtidlig akt, som gjorde djupt intryck. Han erhöll i dopet namnen Mendel Martin Gustaf Adolf, efter egen önskan. Bergfelt höll vid hans dop tal öfver berättelsen om den etiopiske kamreraren Apg. 8. kap. Ringius och Fru Bergfeldt stodo fadder. I dag var det i Solberga ett barn, hvars fader ville hafva det döpt till Frans Åke Jesse Rot Immanuel, men R. som döpte barnet utlemnade det 3:dje och 4:de namnet. 

Nej, nu får jag begifva mig hem till mitt Kålleröd. I morgon skall jag hit igen för att sköta exped:n för min kyrkoherde, som skall till Göteborg.
Farväl, älskade min Elin! Måtte du ej öfveranstränga dig! Du är min kära, innerligt älskade Elin. Välsigne Herren vårt förbund och måtte dessa hastigt flyende dagar före vårt bröllopp af oss så användas att vi i vår Frälsares namn måtte kunna börja vår vandring såsom äkta makar och i hans kraft gå till mötes hvad som föreligges oss. Jag tänker nu på Sv. Ps.B. N:o 423:4,5. Farväl, min älskade Elin!
Din Alvar.


Spekeröd den 7. 4. 1905. [fredag]
Älskade Alvar!


Återigen har jag fått ett kärkommet, älskeligt bref, för hvilket jag hjärtligt tackar. Tack äfven för hvad du skref senare i brefvet o. hvilket jag särskildt vill lägga på hjärtat - dessa förmaningsord från min innerligt älskade. Jag är så lycklig och glad öfver att återstoden af lifvet få vara hos dig, ehuru medvetandet att vara mera bristfällig än de flesta andra kännes tungt. Jag skrifver nu detta icke för att, som man säger, "gå med håfven", utan i hopp att du vill öfverse med o. förlåta mig när mina brister komma till synes. Säg bara till, när så behöfves, o. jag skall, om möjligt, älska dig mer för hvarje tillrättavisning.
För Pappa nämnde jag om kakelugnarne, o. han trodde att det nog vore bäst att sätta den gamle i förmaket, fast det ju var tråkigt att ej få ny där, men de med runda tegel (kakel?) äro ju afsedda för hörn o. komma därför troligen att köra för långt fram - när de stå midt på en vägg - om de skola muras som vanligt - jag tror far sade 5 rör - o. om man knappar in på murningen eller rörer, blir ju ej värmen densamma. Kaklena till hvarje ugn äro väl ock beräknade endast till att sättas i hörn. Så tager väl äfven den med flata tegel stor plats om den skulle sättas i något af de andra rummen.
I ef. m. har fru Larsson från Presstorp varit här med guvernant o. en liten flicka. Hoppet att möjligen få träffa dig i Solberga (hos farbr. R.) nästa vecka bor hos mig. Om jag blott kunde skrifva bestämdt hvilken dag. Skulle Pappa icke orka resa med, få visst vi andra resa ändå, ty sedan kan det knappt bli någon resa af på denna sidan brölloppet för hästarnas skull.
Det har blifvit något senare i kväll än vanligt för de främmandes skull. Du sofver nog redan o. jag får väl ock tänka på att sluta nu. Godnatt, innerligt älskade! Du tager mig fången genom all din godhet gentemot mig. Lyckliga jag, som får komma till Alvar! Hjärtinnerliga hälsningar till min innerligt käre, rare, älskade Alvar. En famn o. en kyss från din tacksamma, ringa Elin.
P.S. Mamma hälsar dig. Hon säger att vi komma att resa till Solberga på onsdag, så vida ej något särskildt hinder kommer i vägen. Troligen komma vi ej att resa dit på middag utan tidigt på eftermiddagen. Roligt vore ju, om du hade kunnat komma dit då. D.S.

Spekeröd den 10. 4. 1905. [måndag]
Innerligt älskade!


Blott några rader i kväll, ty klockan är mycket, men i morgon hinner jag ej skrifva något ty vi skola gå till en sömmerska. Hade något tänkt att ej skrifva denna gången, då vi kanske träffas till onsdag, men jag sänder dock härmed en hälsning till min älskade Alvar, ifall du skulle uteblifva och ej komma till Solberga, men det blefve allt besynnerligt att nu komma dit och du ej vore där - det blefve så tomt, ty jag har ju nu blifvit van vid att se dig där. Ack, så roligt om du komme, ty jag hoppas, att det ej blir något förhinder för oss.
I går hade Pappa till ingång: Herrens råd är underligt o. går det härligen igenom. Esaia. 28:29. Ämne: Huru Gud utfört o. utför sitt kärleksråd om syndares frälsning utan att fiendernas onda råd o. anslag kunna förhindra det. I: Huru Gud utfört sitt råd om syndares frälsning i återlösningen utan att fienderna (-s onda råd o. anslag?) kunnat förhindra det. Il: Huru Gud alltfort utför sitt råd om syndares frälsning i den enskilda människans omvändelse utan att fienderna(s onda råd o. anslag) kunna förhindra det.
Många, många hälsningar bringa dessa rader till Alvar, mitt hjärtas älskade.

Din Elin.


Spekeröd den 14 april 1905. [fredag]
Älskade Alvar!

Hjärtligt tack för senaste samvaron. Det var så roligt att få komma till Kålleröd o. få vara hos dig. Tack för att du kom hit i går. Jag talade om för Mamma att du fått bröllopspresent från din morbror, o. hon tyckte ej att jag behöfde sända något kort, när du nu ock redan hade skrifvit.
Deras mening var väl ock att du skulle köpa något till ditt rum. Jag nämnde för Mamma att du funderade på orgel, o. Pappa sade då till mig sedan att jag eller vi får pianot, så att du kan använda de penningarne till något annat. Jag tyckte att det var mycket roligt att få pianot, fast jag tycker att det är svårt nästan att taga mot det, men Pappa tyckte jag kunde få det när ingen annan här spelade. Hvad skall du nu köpa för de penningarne? Väl något till ditt rum?
Våra aningar angående Solberga bedrogo oss ej. Så fort jag kom till Solberga fick jag veta "det". Lill-Alma behöfde väl en ventil, liksom jag förut sade till Mamma, att Tante Almas bref väl fick tjänstgöra som sådan, då hon väl ej kunde bära på så mycket.
Till tisdag reser troligen Mamma till Göteborg för Gunnars konfirmation o. stannar väl kanske till onsdag efter påsk. Nästa tisdag skall Pappa skrifva in sina läsbarn. Nästa torsdag är det Tante Amalias namnsdag o. den är mycket viktig, nästan mer än födelsedagen. Hon skulle nog blifva mycket förtjust öfver ett kort från dig, men det behöfves ej om du ej tycker så.
Du kanske tycker att jag nu skrifver för ofta till dig, men säg till då, skall jag minska skrifvandet. Till onsdag får jag väl några rader - men det är så långt dit. Hvad det är vackert på Kålleröd o. trakten omkring! Skall nu snart ned och spela med Signe. Längre fram får jag spela på Kålleröd - det blir roligare. Så mycket folk du sysselsätter, men nu går det ju också undan. Till söndag är här nattvardsgång för sista gången i denna kyrkan. Nu farväl, älskade Alvar! Hjärtligaste hälsningar från din Elin.

15/4. 05. Blott några rader till, som jag skrifver i dag. Har i dag varit ute o. plockat dessa blommor. [På brevpapperet finns ett blad och tre små blommor fastklämda.] Signe (kanske) får följa med till Göteborg. Duken som jag fick från Tant Crelius var en utmärkt vacker hvit linneduk broderad med röda vallmor och i kanten knypplad linnespets. Det är allt mycket roligt att få ett piano, bara jag ej legat af det lilla jag kunnat. Så vackert väder här är idag. Nu kommer väl ändå ej någon mera snö. Nu är det bara omkring två månader, innan jag får komma till det vackra Kålleröd. Undrar nu när du härnäst kommer hit? Hjärtliga hälsningar från

din Elin.

 

Kålleröd den 15 April 1905. [lördag]

Min hjärtevän, min älskade Elin!

Tack för senaste samvaron, särskildt för att jag fick glädjen att köra dig till Kålleröd och att du följde mig från Kålleröd till Solberga! Jag stannade i Solberga till qvällen och gick sedan hem. Kakelugnen var icke kommen, när jag kom och ingen såg, när den kom; men på morgonen stod lådan på gården. Vid uppackningen befanns den icke vara i alldeles godt stånd. Den var dock ej svårt skadad och muraren döljer nog det skadade. Emellertid tänkte jag på ordspråket, att målheten bedrar visheten. I går var här en riktig folkvandring till Kålleröd. Förutom de 10 arbetarne (jag sade af misstag 11 till Pappa, ty jag beräknade ej, att snickaren skulle göra ifrån sig) voro här 5 sandkörare som inalles körde 35 lass grus. Dessutom kommo följande personer med gåfvor såsom mjölk, ägg, bröd m. m.: Nils i Wallby och hans hustru Lotta, Alfred i Hammar, "Sven i boden", fru Nilsson i Angille, Adiel Eliassons i Ödsmål hustru och hennes syster: lärarinnan i Jäger, Hilda i Skåra och en madam från Wallby. Alla dessa, således 23 personer eller 26, om jag räknar mig och tjänaren med, fingo antingen mat eller åtminstone kaffe. I dag är här 9 arbetare. Roligt att vädret är så vackert. Jag går nu upp temligen tidigt om morgnarne för att kunna se till arbetet, hvilket nog kan behöfvas. Tänk, hvad det skall bli märkvärdigt, när här omsider blir i ordning, åtminstone något så när! Ock så, när jag får min lilla älskade Elin hit. Farväl för denna gång, min hjärtevän, min Elin.

Din af hjärtat tillgifne Alvar. 

 

 

Spekeröd den 18. 4. 1905. [tisdag]

Innerligt älskade, älskelige Alvar!

Jag sitter nu på mitt rum för att skrifva några rader till min innerligt älskade, som kanske i morgon låter mig få några efterlängtade, kärkomna rader. Det skulle vara hugneligt få höra något från dig, men jag bereder mig på att du kanske låter mig vänta ännu något. Jag vill försöka vara nöjd med hvilket du gör, men ett bref i morgon skulle synnerligen glädja mig, helst som jag nu är något ensam, ty Mamma o. Signe hafva i dag rest till Göteborg o. återkomma ej förr än onsdag i nästa vecka. Undrar hur du nu har det på Kålleröd med alla dina arbetare o. om kakelugnen kom förra onsdagen. Mina tankar gå så gärna till Kålleröd till min innerligt älskade Alvar, o. jag är så glad och tacksam för den lott, som kommer mig till del - att få en god o. rättsinnig lärare till make. Jag följde de resande till Stenungsund, ty jag skulle till en sömmerska, som skall sy min brudklänning o. en svart till mig. Måtte den dagen ej låta länge vänta på sig, då jag får bära den förstnämnda. Här är ännu åtskilligt att göra, men det går väl så småningom. Undrar huru länge Hilda stannar. Innan hon beger sig af borde hon ställa om att allt lånadt - utom härifrån - återställdes, då ju ingen annan än hon känner till det. Hon är så snar till att låna äfven då man kan reda sig utan. Några knifvar, gafflar o. teskedar har jag skaffat o. skall sända ut, så fort jag får bud. I söndags fick jag ett kuvert med tjugo kronor af en snäll lärarinna här väl meningen till bröllopspresent kan jag tro. Jag köpte en måndagstidning på Stenungsund o. ser där att fröken E. Ekberg är förlofvad med en som heter Bergendal. Jag tycker ej att jag kan behöfva sända kort till henne, då jag ej blifvit mer än presenterad för henne då jag var med dig på visit. Eller hvad tycker du? Hennes adress känner jag ej. Tänk pastor Sager, som fick alla rösterna i Fässberg utom af en röstande. Prosten Johnson når väl nu förslag till Slättåkra som den tredje, trodde visst Pappa. De andra voro visst pastor Svenning o. kyrkoherde D. Varenius. Jag kan undra om jag kommer till Kålleröd någon mer gång före bröllopet. Pappa sade nog, när vi i går talade om att vi nu bli så länge ensamma, att då taga vi o. resa till Kålleröd. Men detta säger jag ej för att jag tror att det blir något af, ty därpå har jag alls ingen tanke, men kom ändå att skrifva detta. Här är nu så tomt o. det dröjer så länge innan Mamma o. Signe återkomma. Det är nu godt att få några helgdagar, men det blir väl en ansträngande tid för tjänstgöringens skull för prästerna. Jag har nu skrifvit detta midt på eftermiddagen o. ej på kvällen. Får nu för denna gång bjuda min innerligt älskade farväl. Hjärtligaste hälsningar en famn o. en kyss från din af hjärtat

tillgifna Elin.

 

Kålleröd den 18 April 1905 [tisdag]
Älskade min Elin!


Hjärtligaste tack för ditt bref eller dina bref och för de små vänliga blommorna, som följde med. Nu har kanske min lilla Elin påskferier, i synnerhet som kanske Signe är med i Göteborg.
Jag tycker nästan också att det skulle vara svårt att taga emot pianot, en allt för stor gåfva. Signe kan väl snart spela derpå. Hvad du skref om "lill-Alma" har jag vetat, sedan vi sist träffades hos jungfru Börta efter passionspredikan. R. talade strax om det för mig. Lycka och välgång!!
Till Tante Amalias namnsdag till torsdag skall jag sända ett kort. Godt om jag blott hade något passande. Det bref, som jag skref till dig i lördags, får du nog icke förr än detta. När jag lemnade brefvet i Ingetorp i lördags fick jag inblick i hur oregelbunden postgången derifrån är.
I söndags hade jag en sådan dag som Pappa alltid har, när det är nattvardsgång, hvilket är mera ovanligt här. Nej, jag måste rätta mig. Här äro vi dock alltid två vid utdelningen i Solb:a & Jörlanda.
I går var jag ute nästan hela dagen. F. m. var jag på sjukbesök bort åt Nolby. E. m. red jag till Sterners för att telefonera ang. kakelugnen. Derifrån i sjukbesök till Baggehög i Jörlanda. Derifrån till Aseby för att skaffa en körare till kakelugnen i dag. Derifrån till prestgården, der jag åt qvällsmat tillsammans med främmande från Skåra, Restad m. fl. ställen. (Båda Almorna i Gbg.) Derifrån hem. I dag har jag en jordfästning i JIda.
Idag har jag icke mer än tre arbetare här. Men i morgon får jag väl några till. Det går icke så fort är jag rädd. Men det är ju i alla fall roligt, att dagarna gå fort, ty snart får jag ju hemta hit en liten älskad Elin.
Farväl, älskade Elin! Beder om en vördsam och hjärtlig helsning till Pappa. Helsa Harry så mycket!
Din tillgifne Alvar.


Spekeröd den 20. 4. 1905. [skärtorsdagen]
Innerligt käre, älskade Alvar! 

Så glad jag blef i går morse, när jag kom ner o. fick se två bref till mig med din handstil. Hjärtligaste tack för dem o. för allt du skrifver. Allting gick så mycket lättare i går, när jag fick höra något från min älskade Alvar.
Vi äro nu så få här och här är så tomt. Harry är vid så godt humör och när jag frågar om han ej längtar, säger han att han känner icke något af det. I går läste vi, men i dag ha vi lof. Till onsdag blir det ju lof igen, ty jag skall ner till Stenungsund när Mamma kommer.
I ef. m. konfirmeras Gunnar, o. det hade allt varit roligt varit nere då, men eljest tycker jag att det är bäst att få vara hemma. Det blir mer lugn o. stillhet här än i staden. 

Jag glömde skrifva upp från söndagen sist jag skref. Här var nattvards-gång o. skriftermålet inleddes med språket: Jag vill bära Herrens vrede, etc. Micha. 7:9. Pred. ing. Hyller Sonen att han icke förtörnas, etc. Ps. 2.13. Ämne: Det oskiljaktiga sammanhang som där är mellan Jesu andliga hyllande i tron o. i kärleken. I: Jesu andl. hyllande i tron o. i kärleken. Il: Det oskiljaktiga sammanhang, som är mellan Jesu andliga hyllande i tron o. i kärleken.
I morgon är det väl din tur i Hålta. "Nyheten" få vi ej se i tidningen förr än i morgon, men den viktiga dagen var ju i går.
Undrar hur det nu skridit fram på Kålleröd, om förmaket ännu är tapetseradt o. hur tapeterna taga sig ut. Det var förfärligt mycket folk du hade på Kålleröd härom dagen. Det var ju riktig folkvandring. Nu blir där väl lite mera lugn dessa dagar. Målare ha väl ej ännu varit i skafferiet o. då kan det gärna göra detsamma ed hyllornas målning, som vi begärde. Undrur hurudan färgen blir i förstugan? Något i grått hade kanske ej varit så illa, men jag vet dock ej.
Får väl nu snart gå ned till middag. Lördag efter påsk är här syn på kyrkan. Får väl sluta nu. En god och fridfull högtid önskas dig. Hoppas du ej blir för mycket ansträngd. Pappa hälsar hjärtligt, likaså Harry. Så trefligt där blir på det kära Kålleröd! Hjärtinnerliga hälsningar o. farväl för denna gång, älskade min Alvar! Din för alltid, din af hjärtat tillgifna Elin.

 


Kålleröd den 20 April 1905. [skärtorsdagen]
Älskade min Elin!


Hjärtligaste tack för ditt kära bref! Jag känner mig ofta så glad och tacksam, när jag får dina små älskliga bref, som du så ordentligt afsänder. Förlåt att jag nu börjat bli oordentlig med min brefskrifning, men jag har svårt för att skicka andra, när här är brådtom och själf är jag försumlig.
Så ensam du nu är. Jag undrar, om du läst med Harry dessa dagar eller om du haft påskferier. I dag har ju Gunnar blifvit konfirmerad? Det har väl varit i Hagakyrkan tillsammans med förs:ns barn.
I går var ju den riktiga tilldragelsen i Solberga prgd. Jag har dock ännu icke sett eller hört något derom. Icke heller har jag sett något i tidningarne om den Ekbergska förlofningen. Jag antager att det var Elin E-g och icke Elsa. Jag erinrar mig, att Tante Dina E-g talade rätt mycket om Bergendahlska familjen i Uppsala, der ju Elin E-g. genomgått någon praktisk hushållsskola.
Tack för att du skref till mig de kyrkliga nyheterna, som jag annars ännu icke skulle haft reda på. Jag tror jag får skaffa mig en Gbgstidning. Men jag tycker att jag icke har råd att hålla eller tid att läsa en daglig tidning, det senare icke förr än jag lärt mig att bättre taga vara på tiden.
Här går rätt långsamt med arbetet och nu, när våren börjar, får jag bereda mig på ett rätt långt uppehåll åtminstone med arbetet utomhus. Dagligen inflyta här gåfvor till hushållet: äggosten, ägg, mjölk, potatis, kött m. m. Det är bra snällt och nog mycket godt, men jag önskar blott att jag hade arbetare att äta upp det. 

Nu äro de båda nya kakelugnarna åtminstone här. Sängkammar-kakelugnen är bra vid och bred. Förmaket är nu tapetseradt (nästan). Hur roligt skulle det icke vara att få se dig och Pappa här, men jag väntar det icke då ju Pappa måste bli mycket trött efter högtiden.
Till torsdag skall jag skrifva in gossarne, som skola gå och läsa och till onsdag R. flickorna. Mina tankar gå nu ofta, ofta till dig, min lilla kära Elin. Nu, farväl för denna gång! Beder om min vördsamma helsning till Pappa. Helsa Harry! Din af hjärtat tillgifne Alvar.


Kålleröd d. 22 April 1905 [påskafton]
Älskade min Elin!


Hjärtligaste tack för ditt kära bref som jag fick i går! Så ensam du nu är. En syster saknar nog den andra. Och så Mamma se'n! Det var snällt att du skref upp från Palmsöndagen. Snart hålles nu den sista gudstjänsten i det gamla templet, hvarom jag nog också får höra något från min Elin.
Hvad har nu månne händt, sedan jag sist skref, som kunde vara att skrifva om? Dit får jag nog räkna småsaker också, men min lilla älskade Elin är ju så snäll och intressera sig för det.
I tisdags fick jag den andra ka kelugnen - välbehållen. Murning och målning ha gått trögt. Matvaror inflyta dagligen. I dag fick jag en half kalf från Svea i Halltorp. Men nu har jag icke många arbetare. I dag för närvarande blott en gammal gubbe, som går och gräfver. Men jag får tåla mig. Förmaket är nästan färdigtapetseradt och ser bra ut. Golfvet i matrummet är måladt (grått). Men med murn. är icke kommet längre än att 3 skift äro uppsatta i sängkammarkakelugnen, sedan du var här. På gården har stenen bortröjts och stenen satts.
Långfredagen hade jag min tur i Hålta. På hemvägen gick jag in i prestg. för att gratulera de nyförlofvade. De sågo så nöjda ut. Jag åt middag i prgdn. och reste sedan med R. till Jlda., där R. predikade. Ing. Gal 2:19. Jag är korsfäst med Kristus. Ämne: Syndares salighet att Kristus är korsfäst för dem och att de äro (kanske: få vara) korsfästa med Kristus. På hemvägen följde jag med till Solberga kyrka och gick derifrån hem förbi Halltorp.
Pastor Helldén stannar nu nog någon tid i Solberga. Joh. Sundbeck var också i prestgården i går. Från min mor har jag haft bref. Hon bad mig helsa så mycket till dig och till alla i Spekeröds prestg. Man har bedt mig komma och äta påskäggen i prestgården. Men jag stannar nog hemma i qväll. En god påskhögtid önskas dig! Huru stor är icke denna högtid!
Nu farväl, älskade Elin! För Pappas helsning tackar jag hjärtligt och beder om min vördsamma helsning. Harry helsas mycket!

Din Alvar.

Spekeröd den 25. 4. 1905. [tisdag]
Hjärtans käre, älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för ditt kärkomna bref, som jag fick i söndags. Får nu skynda mig att skrifva, ty jag kanske ej får sitta i fred. Byggmästaren är kommen för en stund sedan. Hedvig är sjuk, men är nu som väl är bättre, att hon kunnat stiga upp, o. Klara är ute o. rödjer. Vi ha lof i dag och Harry sandar i trädgården. I morgon få vi väl läsa något antar jag, innan jag skall ned till Stenungsund. Det är roligt att Mamma o. Signe nu komma hem. I morgon ef. m. har Pappa sina läsbarn i Grindstorp.
I denna veckan vänta vi familjen Ringius hit, eftersom Mamma hörde, när vi voro där sist. Det blir visst kyrkoh. Franck som kommer hit till lördag som konsistorieombud. Det var Elin E-g, som stod förlofvad med fil. lic. Sven Bergendal. Till söndag är det ju val i Tegneby. Eftersom Mamma hörde af Clara Warmark, med hvilken hon hade ressällskap på båten, lära de där vilja ha pastor Ahlqvist.
I går var det ju sista gången, som den åldriga kyrkan begagnades i sitt gamla skick, o. med anledning häraf talade Pappa till församl. i predikans afslutning, hvilket kändes högtidligt o. gripande. Från föredragen o. helgdagarne har jag skrifvit upp på ett särskildt papper.
Undrar nu mycket, när jag kan få börja hoppas få se min innerligt älskade Alvar här. När nu läsbarnen börjat kanske du får värre att komma hit. Ack det är nu så länge, länge sedan jag såg dig o. låt mig icke få vänta allt för länge. Nu kan jag ändå hoppas för hvar dag, då du ej var här förra veckan. I dag är här något mildare o. ser lite mer vårliks ut o. det fägnar mitt hjärta ty jag ser att tiden lider.
I lördags skickade vi kort till de förlofvade i Solberga. När jag tänker på Alma R. känner jag mig ännu mer tacksam för den lycka, som kommit på min lott - men hon föreföll glad öfver hvad som skedt, när jag träffade henne. Det var en lycklig stund då jag blef böjd att antaga ditt anbud, o. jag ser o. hoppas i detta en högre styrelse, hvilket gör att jag med glad frimodighet motser framtiden. Innerligt älskade, käraste Alvar, mitt allt på jorden, kom snart till
din tillgifna, tacksamma, ringa Elin.


Kålleröd den 25 April 1905 [tisdag]
Älskade min Elin!


Rätt bittida uppstigen i dag, begagnar jag tillfället att skrifva några rader till min älskade, innan jag begifver mig till prestgården för att skrifva in mina nattvardsbarn.
Jag har nu varit nere och sett på muraren och målaren, som börjat sina arbeten. Måtte det gå undan! För närvarande har jag blott dessa två och det kan vara nog, ty Hilda ligger sjuk. Har legat i går och i dag. Hon har ondt i hufvudet och ondt i ett öra, ur hvilket flyter blod. Är trött och matt. Fina och Finas Tilda har varit snälla och hjälpt mig och henne. I dag får jag fara efter Lina. Kanske jag också får hemta doktorn.

Påskdagen var jag inne i Solberga prgd mellan messorna. Der voro, förutom de nyförlofvade: h:r Wilhelm Beausang och fru samt en hennes broder. En tårta afåts, på hvilken stod: Adolf och Alma. 

Nu är det rätt godt att påskhögtidens arbete är öfver. Snart är denna månaden gången. Snart kommer min Elin till mig. Dessförinnan hoppas jag att en och annan gång få komma till det kära Spekeröd. I morgon komma ju Mamma och Signe hem. Då blir det icke så tomt för dig.
Frkn. Cl. Nilsson var i prgdn i söndags. Hon sade, att man tror i Göteborg att domprostvalet skall stå fast.
Nu skulle jag också skrifva ett par bref till. Derför farväl, älskade min Elin!

Din af hjärtat tillgifne Alvar.

 


Kålleröd den 26 April 1905 [onsdag]
Älskade min Elin!


Hjärtlig tack för senaste samvaron. Tack för att du följde mig en bit på vägen. Hoppas att du kom lyckligt hem! Jag köpte en gardinbit i Anrås och hemtade medikamenterna på apoteket. Hilda är icke bättre. Ligger fortfarande, är matt, har kväljningar, äter intet. Jag har måst låta henne flytta i matrummet, ty hon tålde ej att vara i köket. Hon sade att hon önskade få tala med Pappa och jag lofvade att framföra denna önskan. Jag kanske får bedja dig göra det. Till Fina har hon sagt, att hon undrar om hon kommer upp igen. Men det kan ju hända, att det kommer sig af, att hon är ovan att vara sjuk. Hon säger, att hon ej varit sjuk, sedan hon var 13 år. I morgon har jag tänkt, att jag får hemta Doktorn om hon ej är bättre.
I dag har muraren ensam varit här. Sängkammarkakelugnen är nu ändtligen i det närmaste färdig. De 30 tummen, som vi talade om, var diametern till den cirkel, som man kan tänka sig att kaklen bilda. Jag talade med Lina i dag, om hon tror sig om att stanna här men hon drog sig för det, hvilket nästan kändes som en lättnad för mig. Jag får nu se till, att jag får någon annan.
Hoppas att Mamma och Signe nu kommit lyckligt hem. Måtte vår kära Mamma få vara frisk och kunna vara vid godt mod oaktadt allt som kan oroa. Får jag bedja dig vara god lemna Pappa närslutna bref samt tacka så mycket för lånet från mig. Jag har nu skrifvit och hört mig för ang. trilla (skånsk vagn) och häst.
Kanske du skulle vilja fråga Pappa om en annan liten sak, om du finner det lämpligt. Man har rådt mig att stoppa in tång under byggningen mellan klippan och golfvet eller trossningen (hvad det heter) intill en bjälke, som hör till hushållskällarens ena vägg på det denna må blifva frostför. Jag undrar om tången kan medföra röta eller dålig lukt. [skiss] Det anses, att bjälken och murverket i källarens inre vägg, ej utgöra tillräckligt skydd mot frost. Jag bör göra något, innan stenfoten färdiglappas.
Älskade min Elin! Jag skrifver alltid tråkiga och innehållslösa bref till dig, men detta är sådant mer än vanligt. Men i detta lifvet förekomma ju en mängd små motigheter och bryderier, som man får taga itu med. Må vi ej lägga för mycken vikt vid dem och icke heller (detta gäller i synnerhet mig) vårdslösa sådana saker. Så kan nog sådant bli till sin nytta, när det icke får draga sinnet och själen till sig, men deremot blifva en öfning i tålamod m. m.
Farväl, innerligt älskade Elin! Hjärtligaste och vördsamma helsningar till Pappa och Mamma. Helsa och syskonen så mycket!

Din Alvar.


Spekeröd den 27. 4. 05. [torsdag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för ditt oväntade, kärkomna besök i tisdags, som blott var allt för kort. Mörka utsikter om jag ej kan hoppas få se dig här under hela vårarbetet. Hoppas din resa gick bra. Undrar om det var öppet på apoteket o. hur Hilda nu mår.
Vi ha haft skollof i dag ock ty jag har haft känning af influenzan, tänker jag, men är nu bättre. Var i går nere o. mötte Mamma o. Signe, som hälsa dig. Mamma hade med sig bröllopspresenter från Axel, 2 ljusstakar, lika mitt bläckhorn, mycket fina o. vackra, samt från Faster Dina 15 kr. att köpa något för.
Angående gardinerna tycka vi hvita vanliga gardiner till alla rummen utom ditt o. matsalen. Våra förmaksgardiner (här) kosta 1,10 kr. metern (de som nu hänga där kosta visst knappt det o. sådana ungefär får det väl vara i förmaket o. sängkammaren) men till rummen uppå kan man taga billigare (0,80 pr mtr. eller så där). Mamma såg hos Byrmans Enka sådana utmärkt trefliga (som hon så gärna skulle vilja här i salen eller pappas rum) det var ljusgrå botten med hvita franska liljor (en slags fasoner) men de voro något dyra, kostade 1,40 metern, men hos en väfhandel som heter Bertha Anderssons på Korsgatan fanns i samma väg billigare men ej så god kvalitéo. smalare. Vi ha 10 procent hos Byrmans Enka, så att om det ginge genom Moster Anna eller oss blefve det ju lite billigare. Mamma kan ju ej gifva de där grå gardinerna något närmare namn, men de äro mycket varaktiga o. så är det ju ingen färg som solen gör illa vid.
När nu Hilda flyttar undrar jag hur det skall gå för dig med den där Lina. Kan ju hända att Elisabeth vore bättre, nog ser hon mycket flinkare ut o. om du vill ha henne tidigare, i början på juni eller något sådant, så skall jag gå o. tala vid henne.
Byggmästaren har 7 arbetare nu, hvilka visst ha plockat bort inredningen i kyrkan, o. så till lördag är här syn - den kommer något sent. Vid mått till gardiner får man ha reda hur långt det är från öfversta fönsterpostens öfversta kant o. till golfvet. Vindsrummen äro väl lägre.
Får väl sluta nu ty jag är något trött, men i morgon är jag nog alldeles kry. I dag "våras" här med alla hästarne, o. nu blir det en bråd tid, så det är nog ej tänkbart att komma ut till Kålleröd. Har du något thékök på Kålleröd? Din Mor trodde det o. hon frågade detta, när Mamma var uppe hos henne. Så ledsamt om du icke kommer nu på några veckor. Men det är ju ej någon annan råd än söka finna sig i det.
Nu farväl, innerligt älskade, käraste Alvar! Så roligt det vore om jag i morgon finge höra något från dig. En famn o. en kyss från
din Elin.

 

 

Spekeröd den 1 maj 1905. [måndag] 

Innerligt älskade, käraste Alvar!


Som jag i kväll hört, att Hedvig i morgon kanske får gå till Kålleröd och se till Hilda, måste jag skrifva några rader till dig och sända med henne. Jag lofvade ju att ej skrifva om kvällen, men detta är ju ett särskildt fall, så jag hoppas du förlåter att jag denna gång ej håller mitt löfte.
Hjärtligaste tack för senaste samvaron, som, trots anledningen var sorglig, var så rolig o. upplifvande. Hvad där var vackert i skogen! Tänk hvad där skall vara vackert om sommaren. Undrar nu mycket hur min älskade Alvar har det. Roligt skulle vara om jag på onsdag finge höra något från dig.
Af Hilmer, som i går träffat Nicke, hörde jag att Hilda är lika dålig eller kanske sämre. Så ledsamt att du skulle få denna svårigheten, men jag hoppas att det snart måtte ljusna. Du tycktes dock taga allt så lugnt, som väl är. Pappa & Mamma hälsa dig hjärtligt. Pappa tycker att Hilda bör skickas till Kungelfs sjukhus, där hon får god vård. Detta sjukhus är för länet o. där få obemedlade vara någon tid fritt o. sedan för en liten afgift. Det vore nog godt om hon så snart som möjligt kunde komma dit. De undra här på doktorn som ej tillrådt detta. Att vända sig till specialist är ju vanligen så dyrbart, men det kan ju blifva en senare fråga. Sköterskan i Kungelf är ju snäll så jag tänker att Hilda har nog ej något emot att komma dit. Undrar bara huru hon skall komma dit. Hästar härifrån törs jag ej sätta ifråga, så gärna jag än ville det. Ack om jag ändå finge den underrättelsen att hon vore bättre samt att du fått någon tjänarinna i stället för Lina.
För två kärkomna bref igår får jag tacka. Det ena är skrifvet den 22 o. stämpladt i Kungelf den 27 - det senare är stämpladt i Jäger den 27. Pappa tycker att det är bra lägga tång intill bjälken ett par fot eller så där, men icke hela vägen under golfvet, hvilket du ju ej heller tänkt, så kan ju luften spela in (som Pappa sade) o. hindra att det blir någon lukt. Du kommer väl ihåg att i stenfoten bör vara några katthål för råttornas skull.
Dina bref lades i breflådan på Ranehög. Här voro tror jag 19 personer till middag i lördags. Elisabeth o. Johannes Franck voro med kyrkoherden här.
I går voro vi i Ucklums kyrka. Ingång var Ps. 127:2. Ämne: Under enfaldig lydnad för Jesu ord få Jesu lärjungar af sin Frälsare mottaga allt hvad de behöfva både till kropp och själ. I: Den enfaldiga lydnaden för Jesu ord. Il: Under sådan lydnad få Jesu lärjungar af sin Frälsare mottaga allt hvad de behöfva.
Pappa har gladt sig åt det ruskiga vädret i dag, ty de demonstrerande ha väl fått sig lite afkylning.
Så roligt att nu få skrifva maj. Om två månader sitter jag väl icke på mitt gamla kära rum, som jag så gärna lämnar, utan jag hoppas att då vara hos min innerligt käre, älskade, rare Alvar på Kålleröd. Flyg fort undan tid! Tror du ej att du kan komma hit om det någon dag blir regn så att Nicke ej kan våra. Hade jag varit ledig, rådt mig o. det ej regnat, hade jag gått till Kålleröd i dag. Jag tror allt att jag orkat gå tillbaka på samma dag.
Måtte Hilda blifva bättre! Om ändå Hedvig finge gå i morgon; eljest kanske det dröjer innan du får detta bref. Får väl sluta nu. Hjärtinnerliga hälsningar till Alvar - min hjärtesol -från din ringa Elin, som så gärna vill värma sig i solens strålar. Farväl, älskade mitt hjärta! Förlåt att jag kanske öfverskridit den underdånighet o. vördnad som jag bör visa dig, men kärleken vill ej lyda några band, den säger blott: Jag älskar dig. Jag vet ej hvad jag skrifvit i kväll. Tag ej till misstycke, käraste Alvar, utan förlåt din Elin.


Solberga, Jäger d. 2. 5. 1905. [tisdag]
Innerligt älskade Elin!


Sedan jag i e. m. haft mina läsbarn och varit hos kommunalordföranden för att få ett bevis för Hilda till sjukhuset, är jag nu här i prgdn. der ingen är hemma mer än småflickorna. De äldre äro nu troligtvis på väg från Spekeröd. Jag begagnar nu tillfället att skrifva några rader till min Elin för att få det i väg i morgon.
Hjärtligaste tack för det kära brefvet, som jag fick med Hedvig. Älskade min Elin! Du får nog erfara att äfven mig gäller det ordet... huru platt intet äro alla menniskor. Huru gerna skulle jag icke vilja alltid glädja min innerligt älskade hjärtevän. Men Gud, som råder öfver våra känslor, kommer nog att laga så att du får erfara att en jordisk brudgum är icke värd att hans makas hjärta stannar vid honom. Jag är viss, min Elin, att din kärlek till mig skall bli varaktig och att den skall förökas (ty detta hör ju till kärlekens natur, om den förblifver). Men jag är också viss, att du skall få erfara att verlden är mörk och tom äfven då vi vandra vid hvarandras sida och jag kan icke önska att du finge känna det annorlunda, ty våra hjärtan behöfva nog sådana erfarenheter för att kunna höja sig till Honom, som ensam kan skänka en varaktig frid och glädje.
Undrar mycket hur Ni haft det i dag med er främmande. Hedvig som skulle vara borta då! Jag ville ej vänta att sända af Hilda tills jag fick svar fr. Spekeröd, utan sände henne redan i går till Kungelf, der hon är intagen på sjukhuset. Doktorn trodde hon skulle kunna bli bra. I dag har jag hemtat tegel från Ucklum i regnet.
Farväl, innerligt älskade. Din uppriktigt tillgifne,

men skröplige Alvar.


Spekeröd den 4 maj 05. [torsdag]

Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för ditt kärkomna bref, som jag fick i går. Roligt höra att Hilda var på sjukhuset. Om du nu bara finge en bra hushållerska. Jag kan undra hurudan mat Lina gör i ordning? När snickaren fått satt upp det där röret i köksförstugan, vore nog bäst att det ej användes, tills jag kommer till Kålleröd, ty jag är rädd för dålig lukt, om de få rå sig o. slå dit förut. 

Du kanske inväntade Solbergafamiljen när de kommo härifrån. De hade väldigt ruskigt väder på hitresan, men på hemvägen fingo de vackert. Det var roligt få besök af dem. Den 30:de i denna månaden säges det att Adolf Wallerius & Annie skola ha bröllop.
I morgon få vi dina kläder från strykerskan. Bara jag sedan kunde få bud. Kan undra om du ännu har så att du reder dig.
Hjärtligaste tack, älskade, för allt hvad du skrifver i ditt sista bref, hvilket jag så många gånger läst. Ack, om du ändå snart kunde komma hit. Här är väl nu så surt i jorden att ej någon kan våra. I dag kanske du haft dina läsbarn. Pappa har sina i ef. m. i Grindstorp. I dag ha vi haft lof från skolan, ty Signe är dålig. Får väl snart sluta och gå ned och sticka täcke i stället. I ef. m. ser det lite sommarlikt ut. Så roligt!
Undrar om jag i morgon får några rader från dig. Om ändå min älskade Alvar snart komme hit! Nu vänta de väl på mitt bref där nere kan jag tro. Alltså farväl, innerligt älskade! Hjärtinnerliga hälsningar gå ofta o. stundeligen till Kålleröd och mitt hjärtas älskade, men många sådana sändas äfven med detta bref från din Elin. Förlåt plumpen, men jag har ej tid att skrifva om brefvet!

 


Kålleröd den 4. 5. 1905 [torsdag]
Älskade min lilla Elin!

Innan jag gifver mig af till nattvardsbarnen, skrifver jag några rader till min innerligt älskade. Hur det står till här, har du nog reda på af Hedvig. Jag stannade rätt länge i prgdn. sist och väntade på posten, men från min Elin kunde jag ju icke den gången få något bref. I morgon får jag nog ett litet bref från dig.
Med förnöjelse ser jag nu på den sista kakelugnens uppsättande. Den kommer raskt upp, ty den göres blott af tegelsten. Tänk om jag förr förstått skilnaden! Målaren är nu återkommen och grasserar i sängk. o. mitt rum. Kakelugnarne der äro prydliga. Min lilla Elin, tycker du, att vi skola polera matbordet i salen m. m.? Jag har i dag haft besök af snickaren och poleraren Joh:s fr. Karreby. Jag kan förstå, att det är dyrt att polera. Några få möbler tager nog 2 ell. 3 dagar.
Jag fick i går en vacker present af Nils i Vallby och mor Lottas son Anders, som tänker att bli skollärare. Han skänkte mig ett stort och vackert porträtt af Luther (som han ritat) med en i mitt tycke mycket vacker ram. Det skola vi sätta öfver pianot eller orgeln. Jag gaf honom en kyrkohistoria som jag händelsevis hade. Från G. Wetterberg har jag haft bref och svarat honom i dag. Jag skref, att jag hoppas få se honom på vårt bröllopp. Jag tänker med glädje på dagarnes flykt och på att jag snart får min innerligt älskade till mig.
Nu farväl! Hjonen väntar utanför!

Din tillgifne Alvar.

 

Spekeröd den 6 maj 05. [lördag]

Innerligt älskade Alvar!

Hjärtligaste tack för ditt bref, som jag fick i går! Är nyss hemkommen efter att ha varit ute och hört efter bud för att få dina stärksaker till bageriet, men har misslyckats. Skall försöka på ett par ställen till, men det är nog mycket osäkert om någon reser söderut i dag. Undrar om du behöfver dem snart. Hedvig har haft bref från Hilda, i hvilket hon skref att hon är bättre, hvilket var roligt höra. Det vore nog roligt att få möblerna polerade, när där nu är någon, som kan göra det, men tycker du att det blir dyrt, får det väl vara. Vi har haft lof både i dag och i går, ty syskonen äro dåliga. Signe är nog bättre, men nu är det väl Harrys tur. Nu får jag vänta ända till onsdag, innan jag får höra något från dig, och det är så långt dit. Jag kan undra huru länge jag får vänta, innan jag får se min innerligt älskade här. Ett förtjusande vackert väder ha vi nu fått. Roligt om det ville fortfara. När Tant Alma var här, sade hon till mig ock, att du kan få Charlotte, om du ej får någon annan. Undrar mycket hur du har det om dagarne. För det där bordet, som lånats af Martins, är jag något orolig. Jag kan väl aldrig tro, att det kan vara bebodt. Innerligt älskade, käraste, rare Alvar! Får Nicke icke snart gjort sin vår? Här ha de ej gjort något än utom sått bönorna, ty det har varit vätt, men står vädret blir det brådt. Nu farväl! Hjärtligaste hälsningar, en famn o. en kyss till älskade min Alvar från din dig

älskande Elin.

Spekeröd den 9 maj 1905. [tisdag]

Innerligt älskade!

Det är nu så länge sedan jag hörde något från dig för att icke tala om huru många dagar, som svunnit, sedan jag sist såg min innerligt älskade. Men dag läggas ju till dag o. småningom nalkas midsommartid och då, om icke förr, kommer älskade min Alvar. Här grönskas nu och blir så vackert. Undrar om där är lika grönt på Kålleröd o. hur långt arbetet framskridit. Ryktet har berättat att Sara i Guntorp nu lär vara hos dig, hvilket var roligt höra, ty antagligen redar hon det bättre än Lina. I söndags var natvardsgång i Ucklum. Skriftermålets ingång: Saliga äro de, som hans vittnesbörd hålla: de som af allo hjärta söka honom. Ps. 119:2. Pred. ing.: Hvilken mig efterfölja vill, han vedersäge sig själf, o. tage sitt kors på sig hvar dag och följe mig. Ämne: Kärleken till Jesus och Jesu efterföljelse såsom några oskiljaktiga och nödvändiga stycken af en sann kristendom. I: Kärleken till Jesus. II: Jesu efterföljelse. III: Kärleken till Jesus o. Jesu efterföljelse äro oskiljaktiga o. nödvändiga stycken af en sann kristendom. 

I söndags träffade vi Axel vid Ucklums kyrka, som kommit dit från Backamo i sällskap med en prästkandidat Gustafsson. I går och i dag har här lagts potatis. Godt om det nu bleve uppehållsväder så att vårarbetet kunde fortgå. I dag på rasten var jag uppe i Huldelund. Där var så skönt. Skall bli roligt få se lngetorps skog i sommarsol.
Ack, kom snart, älskade min Alvar! Tidigt i morse när jag hörde det regna, tänkte jag: I dag kanske Alvar kommer, men när jag så kom att tänka på läsbarn, arbetare o. Nickes hästar, blef där ej mycket kvar att hoppas, kanske för de närmaste dagarne, men det blir dock till slut "en gång" - såsom alla sagor börjar - som jag vet du kommer. Alltså tålamod ännu en tid - sedan kommer Alvar. Ack om jag ändå finge ett bref i morgon! Nu farväl, hjärtans älskade älskelige Alvar.
Din för alltid din tillgifna Elin.


Kålleröd d. 9 Maj 1905 [tisdag]
Innerligt älskade min Elin!


Hjärtligaste tack för ditt kära bref af den 6:te! Det är så roligt att få bref från dig. Tack för stärksakerna och för allt besvär du haft med dem! Roligt höra att Hilda är bättre! Jag undrar hur Ni må nu i Spekeröd prgd., särskildt Signe och Harry, som varit dåliga. Det skulle vara så roligt att snart få helsa på Eder alla och särskildt min Elin, min innerligt älskade. Men ännu äro hästfrågorna svårlösta frågor.
Jag har fått bref från R:ii förre arrendator, ang. Carlsson, Skår i Backa. Han har lofvat försöka skaffa mig en häst. Men det dröjer nog, tills han får någon passande. Från vagnmakaren har jag ännu ej fått svar.
Det var nu längesedan jag var i sjukbesök. Jag antager att vårarbetet gör att sjukbesöken nu äro färre. Nicke har gjort en del vårarbete för torparne och äfven något för sig sjelf. Men på somliga ställen ha de ännu icke kunnat börja. Vi ha nu haft åtskilliga vackra dagar. Ibland promenerar jag i Kålleröds skog, längtande efter den dag, då jag får ha en liten älskad Elin med mig.
Joh:s fr. Karreby var här i lördags och i går och har gjort en bokhylla åt mig. Jag har beställt en kommod af honom. Larsson har varit här med kökssoffan. När Joh:s kommer tillbaka efter våren skall han få polera ett och annat.
Målaren håller nu på att tapetsera det sista rummet (frontespisen). Jag tycker bra om tapeterna, äfven sängkammartapeten. Mitt rum är jag synnerligen nöjd med. Och det är ju bra, när hvar och en är belåten med sitt. Alla kakelugnarne äro nu uppsatta. I frontespisen blott en stenkakelugn (rund), som hvitlimmas.
På gården gå två gubbar och sätta sten samt köra grus. Berget bakom huset har jag dolt med en jordkulle. Jag har köpt en tunna potatis, som skulle sättas så snart som möjligt. 

Från min mor har jag fått bref. Mamma lofvar att göra upp gardinaffären så väl som möjligt. Jag afskref allt hvad du skref till mig om gardiner samt mätte så noggrannt som möjligt.
Jag fick i Mammas bref en för mig ganska stor nyhet neml. att min broder John med familj kommer att bosätta sig i Sverige, ty han har fått plats som förvaltare på Storviks sulfitfabrik. (Jag vet ännu hvarken hvar Storvik ligger eller hvad en sulfitfabrik är.) Den måtte ligga i Stockholmstrakten, ty der skulle min svägerska och gossen bo tillsvidare. John tänkte att vara i Gbg. den 11:te juni med sin familj och skulle genast tillträda platsen. John skrifver till Mamma, att han ej kan komma till vårt bröllopp, hvilket han gerna velat, emedan han skulle hafva tillträdt platsen just de dagarna. Måtte det bli bra för dem här i Sverige!!
D: 22:dre d:s har jag tänkt att jag skulle hemta min mor hit till K. fr. Kungelf. Sjelf hade jag nog behöft resa till Gbg. dessförinnan.
Nu farväl, älskade min Elin! Beder om vördsamma helsningar till Pappa och Mamma. Helsa ock Signe och Harry så mycket! Hoppas att de krya på sig. Hjärtligaste helsningar från din af hjärtat dig tillgifne Alvar. har nu gjort sitt inträde i Karreby. Der skall hafva varit mycket folk i kyrkorna i söndags.


Spekeröd den 11 maj 1905. [torsdag]
Älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för ditt bref, som jag fick igår. Roligt höra hur det går framåt med arbetet på Kålleröd, men det skall bli roligare att få se det. Mamma blef så nyfiken efter att få se Kålleröd, när hon hörde att det var nästan tapetseradt, men se hästarne nu i våren...
Vi ha nu stickat täckena, bara vi kunde få dem ut till Kålleröd. Du får komma hit o. taga dem med dig. Du behöfde ju få ett störe än du nu har o. så behöfver du ju ett täcke till din Mor, när hon kommer.
Jaså din bror skall komma till Sverige. I Gestrikland finns en järnvägsknut, som heter Storvik. Antagligen ligger väl den där fabriken där.
Pianot få vi. Det är ej lönt att göra fler invändningar nu, ty hvad Pappa en gång sagt, det är sagdt. Du kommer väl ihåg att kökssoffan bör målas äfven inuti. I dag tycker jag knappt att Nicke kunnat våra, men du har kanske haft dina läsbarn. Det är nu så förfärligt länge sedan du var här, knappt något att räkna sedan min födelsedag. Den palmen, som jag då fick af dig, behåller jag allt hellre än byta ut den, om du ej har något däremot, ty det är ju ett minne förknippad med den, så att jag ej gärna skiljes från den, när jag tänkt på saken.
Vore jag ledig o. ej hade skola, så ginge jag allt till Solberga prästgård, o. så kunde jag ju därifrån hälsa på i Kålleröd. Men nu blir det bara en tanke. 

När du skrifver till din Mor, så hälsa så vördsamt från mig. Har du något tekök eller ej? Detta ville hon visst veta, ty hon trodde visst att där skulle vara ett sådant med bland sakerna.
Nu farväl. Hjärtligaste hälsningar till älskade min Alvar, som låter mig vänta ack så länge, länge... Snart är det, som väl är, blott en månad till bröllopet, o. då får jag komma till Alvar, min innerligt älskade. Om jag ändå finge ett bref i morgon - det är ändå någon tröst. En famn och en kyss från
din Elin.


Solb. 11/5 05 [torsdag]
Älskade min Elin!
Hjärtligaste tack för ditt bref! Blott några rader i qväll. Jag har haft mina nattv. barn i e. m. och är nu i prgdn. Har ätit qvällen o. skall om en stund gå hem, sedan jag först fått posten, med hvilken jag hoppas att få ett bref från min hjärtevän. Cervin är här. Har i dag gått långa vägen till skolorne, ty skjuts har icke kunnat erhållas.
Hur må Ni nu i Spekeröd? Jag mår bra. Har ännu Lina. Får i morgon bud till K:elf, der jag skall proviantera. Jag längtar efter att få min Elin till Kålleröd. Jag tänker starkt på att resa till Gbg nästa vecka. Har fått löfte om skjuts. Målaren har nu slutat det inre arbetet. Ett ledsamt val i Tegneby! Farväl, innerligt älskade.

Din Alvar.


Spekeröd den 13 maj 1905. [lördag]
Innerligt älskade!


Hjärtligaste tack för ditt bref, som jag fick i går! Troligen komma vi ej att resa till Göteborg den veckan, som nu går in, utan det blir kanske den därpå följande. I nästa vecka skall här nämligen tvättas för mig och jag är äfven då ställd till sömmerskan. Så ha vi ock tänkt att vi först skulle få se, om någon härifrån blefve bjuden till Annie Fjellmans bröllop, hvilket nog ej är troligt, ty de ha sagt, att det skall bli litet bröllop. Men eljest hade det ju varit roligt att komma till Göteborg på samma gång som du, ty där finge man väl ändå träffas något.
Om du reser till Göteborg och äfven i annat fall borde väl sättas något för fön-sterna för att skydda tapeterna, om det blir solvarma dagar, ty när inga gar-diner finnas, går nog solen illa åt dem. Man kan väl fästa tidningspapper för?

Kan du taga din Mor till dig, om du ej har någon annan än Lina? Så roligt att målare nu gjort från sig inomhus. 

I dag är det ju den 13 maj. Den 13:de juni förra året var du här allra första gången. Till tisdag är det fyra veckor sedan du var här den korta stunden dagen efter påsk. I morgon är det Lotten Ringii födelsedag.
Reser du nu till Göteborg får jag väl icke heller bref nästa vecka. Stackars mig! Hvad skall jag då taga mig till! Förlåt mig Alvar! Jag vill icke klaga, men jag har blifvit tung i hågen af att vänta. Jag tycker mig se dig se allvarsam och ogillande ut, när du läser detta bref, men det får gå, ty jag har ej tid att skrifva om det.
Om du skulle komma till Göteborg, så ber jag dig undvika - om det på något vis skulle komma ifråga - att blanda dig i Gustafs affärer. Hjälp åtminstone icke till med att få honom att resa hem, ty jag tror att det är ovisst om Pappa vill taga mot honom. Så sorgligt att det skulle blifva så med Gustaf. Jag kan undra huru det skall sluta?
Jag ber om min vördsamma hälsning till din Mor. Nu farväl, älskelige Alvar! Jag afundas detta bref, som ändå får komma till Kålleröd och till Alvar. Många, många hjärtevarma hälsningar bringa det min hjärtans käre Alvar från din för alltid din Elin.


Spekeröd den 16 maj 05. [tisdag]
Älskade Alvar!


Blott några rader i största hast. Vi ha just slutat skolan och skola om en stund äta middag. Pappa & Mamma ämna nämligen sedan gå till posten i Jörlanda o. besöka då äfven doktor Tidholms en stund. De taga posten härifrån med sig.
Ljufligt väder i dag. Undrar mycket om du kanske är i Göteborg. Möjligen reser Pappa ock till Göteborg i nästa vecka för att träffa Matell. Till Fredag skola vi till sömmerska på Stenungsund. I söndags var Signe i Jörlanda. Undrar om du såg henne. Eftersom jag fick åka till Ucklum följde jag med dit, eftersom jag ock var något förkyld o. hade ej orkat gå. Är nu bra igen.
Pappa hade till ingång: Ebr. 4:1,2. Ämne: Den fria o. öppna nådestillgången. I: Huru en fri o. öppen nådestillgång är beredd genom Jesu blod o. genom evangelium för Jesu återlösta förkunnas och dem tillbjudes. Il: Huru angeläg-et det är att Jesu återlösta däraf rätt begagna sig.
Hinner ej mer. Måste ner o. duka. Hjärtinnerliga hälsningar till min älskade Alvar

från din Elin. Mamma hälsar.

 

Kålleröd d. 16 Maj 1905. [tisdag]
Innerligt älskade min Elin!

Hjärtligaste tack för det kära bref från min innerligt älskade, som jag hade med mig när jag sistlidne torsdags qväll vandrade hem till Kålleröd som ock för det kära bref jag fick i går. Det går mig till hjärtat att min lilla Elin sitter och längtar efter mig. Du kan vara viss, att jag ser mig om efter tillfällen att helsa på dig och att jag längtar att vara hos min hjärtevän, som alltid möter mig med kärlek och tillgifvenhet och redan börjat "att ömt deltaga i omsorgen om" vårt hus som det hetter i vigselformuläret.
Jag tror nästan att jag i går hade gått till Spekeröd, om icke R. med familj sagt att de ville komma och helsa på mig här på K, hkt de ock gjorde. Det nästan kändes som jag velat, att de icke skulle kommit, när jag visste, att min älskade väntade på mig.
I dag har jag mina nattvardsbarn och i morgon får jag låta det bli af med min Gbgs.resa. Det är nu svårt att få hästar, som du lätt kan tänka och icke heller mycket roligt att åka med de uttröttade just ej väl fordrade bondhästarna.
Som sagdt, i går kom hit en hel folkvandring fr. Solberga: R., Tante A., H & lill-A., L., M., och Sara. Jag bjöd dem först på kaffe och sedan innan de gingo, på smör och bröd och th& Det blef nästan vatten öfver hufvudet på Lina.
Ngt. tekök har jag ej - åtm. ej mig veteligt. Jag har hängt papper och gardiner för fönstern som du bad mig. Om jag kommer till Gbg. skall jag visst ej blanda mig i Gustafs affärer. Måtte dessa bekymmer lättas för eder!
Undrar hur Ni nu har det. Hoppas, att vårarbetet skrider mot sitt slut. Kyrkobygget pågår väl nu med full fart. I skolrummet håller min älskade på att bygga upp en lärobyggnad i Signes och Harrys hufvuden. Måtte min Elin i sitt eget rum och ute i naturen få hvila och vederqvickelse dessa sköna dagar! Hur mår Pappa, som nu har så mycket att tänka på? och äfven Mamma, som har icke mindre nu om än icke så ansvarsfulla saker? - jag menar brölloppstillrustningar.
Vi borde väl vara tillsamman i Gbg. när jag skall köpa en vigselring till dig. I sammanhang med Göteborgsresa tänker jag på en resa till prosten Grundell.
Nu farväl, innerligt älskade! Vördsamma helsningar till Pappa och Mamma! Helsa Signe och Harry! Din af hjärtat tillgifne, öfver en liten älskad Elin sig glädjande Alvar.

P.S. I dag för ett år sedan gungade jag på böljorna utanför Shetlands kuster på hemvägen till Sverige och gående en okänd men lycklig framtid till mötes. D.S.

Spekeröd den 18 maj 05. [torsdag]
Innerligt älskade!

Hjärtligaste tack för ditt så kärkomna bref i går! Äfven denna gång blott i hast några rader, enär vi hålla på med att stryka. Så roligt det hade varit om du kommit i måndags. I tisdags voro Far & Mor ej länge på Ranehög, utan kommo tillbaka med doktorns som just voro färdiga att begifva sig hit. Till måndag äro vi bjudna till dem. Dit komma visst fler då.
Som vi på tisdag skola resa till Göteborg är det ju ej lämpligt resa bort dagen förut, men det blir nog så ändå. Vet ej hur det går med Pappas Göteborgsresa. Vi stanna nog i Göteborg till lördag. Jag kan väl ställa om ringen själf? Den får väl vara likadan som denna jag har. Var snäll och skrif svar härpå antingen hit eller om du skrifver efter söndag adresseradt till Göteborg.
Med denna veckan sluta vi vår läsning. Skulle någon från Solberga prgd lämna två par lakan - som de sytt på för mig - till Kålleröd, kan du väl vara snäll skicka hit dem med något bud eller taga dem med dig när du kommer. Här blir nu så vackert i trädgården. Snart stå alla träden i blom. Kommer din Mor snart till dig? Så roligt det varit om jag nu ock varit i Göteborg, då kunde vi väl gått en stund i trädgårdsföreningen.
Måste sluta nu. Förlåt att jag slarfvat. Mamma, Signe o. Harry hälsa. Mest hälsas du dock af din tillgifna, tacksamma
Elin.


Spekeröd den 22 maj 1905 [måndag]
Hjärtinnerligt, käre, älskade Alvar!

För en stund sedan kommen från doktor Tidholms, hvarifrån vi reste kl. 8, skyndar jag att skrifva några rader, ehuru jag lofvat att ej skrifva om kvällen, ty eljest finge du ej bref förrän fredag, och förut i dag har varit omöjligt att få tid att skrifva.
På f.midd. var jag på Stenungsund men fick i dag åka, då arkitekten Petterson skulle hämta, men hvilkens ankomst hindrade Pappa att resa med till Ranehög. Mamma hörde där, att du ock var bjuden men hon kunde ju omtala ditt förhinder. Strax före kl. 4 i morgon resa ark. P., Mamma & jag till Göteborg.
Hjärtligaste tack älskade för senaste samvaron! Så innerligt roligt, att du kom, ehuru det nästan var för mycket, då du ju var trött efter din Göteborgsresa och så sedan skulle ha läsbarnen. Det hade ju då varit bättre att jag försakat nöjet att få se o. vara hos min innerligt älskade Alvar. Undrar nu mycket hur du mår o. om du är trött? Har ju i dag varit i Kungelf och hämtat din Mor. Undrar hur hon befinner sig efter resan o. hvad hon tycker om det på Kålleröd. Vill du framföra min ödmjuka och hjärtliga hälsning till henne. Du vet väl att två dina sockerskålar, 1 strösked o. en gräddsnipa äro här.
I dag ha Sven i Guntorp o. Alfred i Hammar varit här med en gåfva. Jag träffade dem helt hastigt på vägen till Stenungsund o. kunde förstå att de ville mig något, men då de hörde att det kanske dröjde innan jag kom hem, sade de att de kunde utföra sitt ärende ändå o. hade lämnat till Pappa två kuvert. Det ena var adresseradt till mig o. innehöll 200 kr., "insamlade från personer i Solberga, Jörlanda o. Hålta", men var egentligen ej afsedt för mig, det andra kuvertet innehöll 58 kr. De blefvo bjudna o. Pappa o. Mamma tackade dem o. så får jag eller vi väl tacka dem sedan, ty detta var ju mycket vänligt. Pappa hann bara lämna mig penningarne när jag kom från Stenungsund, ty han blef ju sedan upptagen af arkitekten. De hade visst tänkt något på en päls till dig för det förra kuvertets innehåll.
I går voro vi i Grindstorp. Pappa hade till ingång: I ären det utvalda släktet, det konungsliga presterskapet o. det heliga folket o. det egendomsfolket. 1 Petri 2:9. Ämne: Ehuru det medför svårigheter o. lidande är det både lyckligt o. saligt att tillhöra Herren. I: Hvilka som tillhöra Herren. Il: Att det medför svårigheter o. lidande att tillhöra Herren. III: Men det är dock lyckligt o. saligt att tillhöra Herren.
Undrar när vi härnäst få träffas? När jag får, kommer jag till Kålleröd efter Göteborgsresan. Skulle vara roligt få se din Mor här. Hoppas det. Det är så roligt, när du är här, men jag fattar och besinnar det knappt riktigt, förrän du lämnar mig. Det vore godt den dagen snart vore, att jag ändtligen finge följa med, när du reser härifrån. Vi skrifva ju i dag den 22. Härnäst vi skrifva samma siffror kanske jag är hos min af varmaste hjärta innerligt älskade Alvar.
Förlåt att jag i kväll ej hållit mitt löfte, men jag kunde ej låta bli att skrifva. Farväl för denna gång hjärtans käre älskade rare Alvar. Många, många hälsningar till Kålleröd, din Mor och framför allt dig själf. En famn o. många kyssar från din tillgifna tacksamma dig af hjärtat älskade
Elin.
Godnatt, innerligt älskade! Sof så godt! Alvar, förlåt!


Kålleröd 23. 5. 1905 [tisdag]
Innerligt älskade min Elin!
Blott några rader innan jag reser af till nattvardsbarnen! Hjärtligaste tack för senaste samvaron med min innerligt älskade! Hoppas att din Gbgsresa i dag gått lyckligt. Hjärtligt välkommen tillbaka. Med nästa post sända jag till Spekeröd mitt hinderslöshetsbetyg och så kan det börja att lysas när Pappa, Mamma och min Elin bestämt sig för brölloppsdagen.
I går hemtade jag min k. moder i Kungelf. Mamma har icke på 13 år gjort en sådan lång resa. Tycker här är vackert och trefligt och tycker det är roligt att hjelpa mig. Gardinerna äro nu här. De äro vackra. Jag tror att du kommer att tycka om dem. De passa till tapeterna. Jag skulle blott velat ha åtminstone ett par vanliga hvita i sängkammaren.
Min lilla Elin! Får jag besvära dig med att köpa en eller ett par vattenhinkar att bära dricksvatten i. Min mor har upptäckt nödvändigheten att skaffa sådana. Nu äter jag god mat. Vi provianterade i Kungelf innan vi rullade åstad. Du är väl snäll och kommer hit och hjälper till med gardinerna i nästa vecka. Det vore så roligt. Roligt vore det också om du sände en liten teckning hur du tänkt att möblerna skulle sättas. Förlät att jag besvärar dig så mycket. Beder nu vördsamma och hjärtliga helsningar till Mamma, Tante Anna och Tante Amalia o. Gunnar. Din vän Alvar.

Kålleröd den 25 Maj 1905. [torsdag]

Innerligt älskade lilla Elin!

Hjärtligaste tack för det älskeliga brefvet från mitt hjärtas älskade! När jag härnäst får bref från min Elin har tiden åter med ett godt stycke närmat sig Vår brölloppsdag och jag vet då kanske också, till hvilken dag den blifvit bestämd. Nu medskickar jag mitt betyg. Du är icke hemma, när detta bref och betyget kommer till Spekeröd, men jag hoppas att du kommer frisk och kry hem till lördag och om det så skulle ha blifvit bestämdt, kan ju då betyget användas redan till söndag. Det vore ju roligt för mig, ehuru jag ju ännu icke har allt i ordning, men jag finge ju göra mitt bästa för att få arbetet i gång. Blir åter brölloppet uppskjutet så finner jag mig dervid i förhoppning, att det i alla fall blir så styrdt, att det blir den rätta tidpunkten. Men kanske det icke vore så bra att ha brölloppet den 15:de. Kanske blefve då flera borta, hvilkas närvaro vore önsklig vid brölloppet. Dock är jag nöjd som I ställen det. Från min bror i London har jag hört, att hans address i London efter den 25:te dennes, således efter denna dag är: 16 Cranwich Road, Stamford Hill, London N. Han bor hos sin svärmor till afresan d. 9:de. Säger sig icke kunna komma till vårt bröllopp. John Lindskog, khde för Sv. församlingen i London, ordinationskamrat, klasskamrat och gammal vän till mig, skulle jag gerna vilja bjuda. Hans address förra året var 130 Fellows Road, London. Om det är hans nuvarande address vet jag dock ej. Han kommer naturligtvis ej. Så snällt med den stora gåfvan som vi fått. Min mor helsar hjärtligt och vördsamt till alla i Spekeröd. Jag gläder mig öfver löftet att du får komma hit en dag. Vi ha också tänkt att någon dag nästa vecka resa till Spekeröd. Min mor tycker nog att det är roligt och trefligt här. Men.... Lina 1. I går gjorde vi visit hos Nickes och hos Lindbergs. Nu farväl, innerligt älskade! Du skrifver icke hur du mår. Måtte du må godt och icke öfveranstränga dig! Jag beder om en vördsam och hjärtlig helsning till Pappa och Mamma! Hjärtliga helsningar till Signe och Harry! Välkommen dag, då jag får hemta Elin hit! Din dig älskande Alvar.

 

Spekeröd den 27 maj 05 [lördag]
Innerligt älskade Alvar!
Hjärtligaste tack för ditt kärkomna bref som jag fick, när jag kom hem. Hinner nu blott att skrifva några rader i största hast. Brölloppet blir den 21 juni, så i morgon behöfver det ju då ej att lysa. Vi äro nu väl hemkomna o. må bra. Något bjudningskort blir nog ej utskickadt i dag, ty Mamma har ej talat riktigt bestämdt med Pappa om huru dags det skall vara. Hoppas det hinner till England i tid ändå. Du ville väl ej vara snäll och skrifva upp adresserna på medföljande lista, ty den förra du skrifvit hade Mamma med sig i Göteborg o. tappade den. I torsdags hade jag ämnat skrifva till dig från Göteborg men blef hindrad. Hjärtligt tack för brefvet jag fick där från dig. Jag är nästan yr i hufvudet. Får väl gå o. hjälpa Mamma att packa upp.
Roligt att din Mor, tycker om det på Kålleröd. Välkomna hit. Ack kom snart. Kan i dag ej säga något om när jag får komma. Dina kläder hos Skr. Jansson voro ej färdiga nu, men blifva i nästa vecka.
Vi ha haft mycket att göra i Göteborg. Jag har varit hos Pehrssons för dig. En spann har jag ock köpt.
Hinner ej mer. Mamma hälsar hjärtligt dig o. din Mor. Jag ber om en vördsam & hjärtlig hälsning till din Mor. Hjärtinnerligt välkomna hit snart! I största hast din af hjärtat tillgifna tacksamma
Elin.


Spekeröd den 31 maj 05. [onsdag]
Innerligt älskade!
Just hemkommen från mitt besök hos Elisabeth, till hvilken Signe varit mig följaktig skyndar jag att före kvällsmat skrifva några rader för att efteråt gå till posten.
Hjärtligaste tack för i går. Det var så roligt att få komma ut till Kålleröd o. skall gärna göra om det, om det går för sig. Mamma hälsar dig och din Mor hjärtligt o. tackar för senast. Signe o. Harry hälsa ock.
Elisabeth, som jag i dag varit hos, kan ej komma förrän tisdag efter pingst, ty hon skulle göra sig lite i ordning o. de skulle nu göra ett stort bak. Om du nu möjligtvis fått den där från Orsnäs, så kanske hon ej behöfver komma förrän jag eller vid den tiden. Eljest kommer hon nog hvilken dag som helst, men ej före pingst. Men nu får du skrifva besked till mig med det snaraste om du vill ha henne efter pingst. Du behöfver ej låta hämta henne, ty brodern kör henne ut. Det var ju ledsamt att hon ej kunde komma förr, men får du ingen annan är det väl bättre att du tar henne än Lina, men hon ser ung ut.
Min glödade träskifva som jag hade mig till Kålleröd kan du väl vara snäll taga vara på så att icke Lina använder den som bränsle. Likaså min spiklåda får ej lämnas till snickare, där skall finnas lock till den att skjuta på. Tack för lånet af din tröja. Den var allt god att ha. Du kommer väl snart o. hämtar den. Aralian får väl vatten o. borde någon gång vändas på så att icke samma sida alltid står åt dagen. När solen är stark, är den van vid neddragen rullgardin. Hilmer sade om Lina att "hon får väl inte stor lön, ty i hemmet får hon betala 100 kr. om året för sig". 

Det vore allt roligt om det blefve golf på vinden före bröllopet, ty eljest vet jag ej hvar jag skall göra af mina saker. Om du ser efter i sängkammars-garderoberna får du se att taket där är bristfälligt o. får omses innan man fyller med sågspån ofvanpå, annars rinner allt ned. En hylla i köksförstugan skulle allt vara bra.
Mamma säger att vi skola försöka göra bröllopet den 20:de o. då kan ju R-s komma med. Hon skall i morgon tala vid frun som skall stå för maten hvad hon säger om det. Så sorgligt på Tjöstelsröd att Öfversten dog i måndags så nu äro väl ej Adolf & Annie vigda.
Måste sluta nu. Undrar hur du mår, du var allt trött i går. Hvad säger nu din Mor när Elisabeth ej kommer. Kommer ej den från Orsnäs. Skrif snart så jag får höra hur det går. Jag ber om min ödmjuka o. hjärtliga hälsning till din Mor med tack för i går. Nu farväl, innerligt älskade min Alvar. Hjärtligaste hälsningar, en famn o. en kyss från din Elin.

 


Spekeröd den 3 juni 1905. [lördag]
Innerligt älskade, käraste Alvar!


Nu blir det ej så många gånger till, som jag kommer att skrifva bref till min innerligt älskade Alvar, ty nu får jag ju snart komma till Kålleröd. Undrar så mycket hur du mår, ty du såg allt bra trött ut, då vi voro på Kålleröd. Hur mår din Mor o. hur går det med Lina? Ledsamt att Elisabeth ej kunde komma förr. Hoppas du fått mitt bref, som jag skref i onsdags o. att du snart svarar på om du vill ha Elisabeth tisdag efter pingst eller senare, men det blir ju blott en vecka, innan jag kommer. Tidigare kunde hon ej komma.
Undrar om jag kan hoppas få några rader i morgon från dig. Det skulle vara så roligt. I morgon lyser det första gången o. i ef.m. skola vi skicka ut en del bjudningskort. I nästa vecka kanske Pappa reser en tur till Göteborg o. i slutet af veckan komma Hugo o. Gunnar. Undrar så mycket hur det står till på Kålleröd? Kan du icke snart komma hit något? Det är väl att denna väntetiden snart är slut. Det har nu blåst i några dagar - fast jag dock tyckt att det varit godt väder - men du kanske har behöft din stickade tröja, och jag är så ledsen för att jag fick låna den. I går gingo Signe o. jag till Sömmerskan på Stenungsund o. voro då inne hos fröken Enander en stund. Där var så trefligt.
Det är ej nattvardsförhör i morgon i Ucklum, hvilket jag trodde. I torsdags voro vi med i Ucklum. Ingången stod i Phil. 3:20,21: Vår umgängelse är i himmelen, etc. Ämne: Det härliga o. saliga målet för Jesu lärjungars vandring genom tiden, emedan de hafva sin frälsare o. Konung i himmelen.
Kommer du icke förr, så blir det ju dock en gång den 20 juni, o. då kommer du ju. Du var här förra året samma datum. Kom snart, snart, innerligt älskade, käraste, rare Alvar till din dig af hjärtat älskade Elin. Men när jag kommer till Kålleröd, så förlåt mig min okunnighet och oskicklighet. Ack, om Alvar snart komme! Det är så långt att vänta. Och så till kanske jag får hungra efter bref ända till onsdag.
Nu farväl för denna gång, hjärtanskäre Alvar! Din för alltid, din tillgifna, tacksamma, ringa Elin.
Jag ber om min ödmjuka & hjärtliga hälsning till din Mor! Mamma hälsar dig! Du underrättar väl din bror om att bröllopet ändrats till  Tisdag d. 20 juni kl. 1.

 

Spekeröd den 6 juni 1905 [tisdag] 

Innerligt älskade!
De hjärtligaste hälsningar sändes dig på denna dag - som ju bär ditt ena namn - från din dig älskande tillgifna Elin. Hjärtligaste tack för ditt bref [ej bevarat], som jag fick i söndags, men jag är ej nöjd ändå, utan ville så innerligt gärna få ett bref i morgon ock, så jag får höra lite hur du o. din Mor må, o. hur allt står till på Kålleröd. 1 denna veckan kan jag ej komma till Kålleröd.
I går var här en sömmerska, o. på fredag ef.m. skall jag till Stenungsund igen. I går fick jag (eller vi) två utmärkt vackra filtar från Järnklätt o. på efm. voro kyrkoh. o. Elisabeth o. Gunnar Franck här, och hade med sig en stenmortel. I dag ha vi skrifvit ut bjudningskorten. Mamma o. jag undra om ej kyrkoherde Hallenberg i Onsala borde bjudas. Hade tänkt tala med dig härom, men ha glömt det. Från Göteborg går båt hvarje dag 2,30 och på onsdag går båt från Stenungsund något öfver kl. 1.
Pappa sade i middags att vi borde bestämma psalmerna, så om du ej kommer hit före söndag, så var snäll o. skrif till fredag hvad psalmverser du vill ha. Du kan väl då äfvenskicka ett af dina sista visitkort o. skrifva hvar de äro beställda, ty det är väl trefligast att vi ha lika o. jag får ju nu ha nya. Ämnar du gifva mig någon bukett till bröllopet så säg ifrån att band till buketten ej behöfs, ty de äro redan skaffade i en butik där vi köpte annat, ty de sade, att det blefve mycket billigare. Dina kläder kanske kunde sändas med Moster Anna när hon kommer, men som fraktgods är nog rådligast.
Det är ledsamt att jag ej kan komma till Kålleröd, om Mamma nu ock väntar mig, men jag tycker att det är nödvändigare att komma ut en gång i nästa vecka. Du kan väl bedja henne låta det vara till mig, som skall göras. Undrar när du vill, att Elisabeth skall komma. Hon vill nog snart ha reda därpå. Avalian får väl vatten hvar dag. Det är så svårt vänta så länge, länge på att du skall komma hit. Är det hopplöst få se dig här denna veckan, så kan du väl vara så innerligt rar o. komma i nästa åtminstone en gång till före bröllopet. Till fredag blir det tre veckor sedan du var här.
Efter pingst komma Moster A. & Tant A. Undrar hvilken dag Mamma lämnar Kålleröd. Jag ber om min ödmjuka o. hjärtliga hälsning till henne. Hvad tycker hon om Sara? Penningarna du fått skola nödvändigt användas till päls, sade Börta i går, ty det vill Håltaboarne alldeles bestämdt. Men päls behöfvas ju ej ännu, så du kan kanske låna dem om du så tycker.
Här blir ej nattvardsgång innan jag flyttar, ty Pappa har skjutit upp den, ty han tänker få hjälp af Ernst Rhedin, som stannar något efter bröllopet. Hans äldre bror bättras fortfarande. I söndags voro vi ock i Ucklum o. hörde lysningen. Pappa hade till ingång: 2 Kor: 6:14-16. Ämne: Den stora åtskilnad, som där är emellan Guds barn o. världens barn. I: i anseende till deras inre ställning Il: i anseende till deras ställning till världen III: i anseende till deras ställning till Gud. 

För tillfället har jag blott två önskningar: att Alvar skall komma o. att det skall komma regn. I dag om fjorton dagar, om allt går som det är tänkt, äro vi väl redan vigda. Jag blir häpen när jag tänker på hur nära det är o. dock önskar jag att den dagen snart skall komma. Ty det kännes ej roligt, när jag tänker på min ringhet o. oduglighet men jag glömmer detta dock, när jag tänker på att jag får komma till den jag älskar högst af allt på jorden. Ack, skrif härnäst hur du mår. Jag är så orolig att du ansträngde dig för mycket när vi voro på Kålleröd.
Nu farväl! Hur länge låter du mig vänta? Kom snart, hjärtanskäre, älskade Alvar till din väntande
Elin.


Ack, kom Alvar! !!!! I morgon reser Pappa till Göteborg.


Solberga den 6 Juni 1905 [tisdag]
Innerligt älskade Elin!  


Hjärtligaste tack för sista kära brefvet från min älskade Elin! Sitter nu i Solberga, sedan jag haft nattvardsbarnen, varit här öfver middagen och skrifvit in namnen i nattvardsbarnens testamenten. Tante Alma, som sitter midt mot mig beder helsa dig. I går voro min Mor och jag här i prestgården. Gingo fram och tillbaka. Min Mor tyckte att det var mycket roligt.
På Kålleröd har det nu blifvit så lugnt och trefligt sedan tjännarinneombytet. Hilda kom i lördagsqväll hem från Kungelf. Hade gått hela vägen, tyckte sig vara frisk. Doktorn hade också sagt, att det var läkt i örat. Gick hem på söndagen sedan hon varit i kyrkan.
Ja, älskade Elin, nu har det ju lyst för oss första gången och dagarne svinna. Jag tänker allt att helsa på dig före brölloppet, men du får ursäkta mig, ty jag har många jern i elden nu: bygge, nattvardsbarn, resor m. m. Hoppas att min Elin är frisk och kry. Hoppas ock, att Pappa skall ha nytta af sin Göteborgsresa. Från Tante Agathe fingo du och jag 25 kr att köpa något för. Dessutom många helsningar till dig.
Nu farväl, innerligt älskade! Beder om vördsamma och hjärtliga helsningar till Pappa och Mamma. Helsa ock syskonen så mycket.

Dig älskande Alvar. Går nu hem till Kålleröd.

 

 

Spekeröd den 8 juni 05.

[torsdag]Innerligt älskade Alvar!

Hjärtligaste tack för ditt kärkomna bref! Hinner nu blott att skrifva några rader. Pappa är nu i Göteborg men går nog ej till någon läkare, då Matell ej är i staden. Byggmästaren är här. Här strykes gardiner. Alla ha brådt. Tantema resa på tisdag efter pingst med Rob. Thorburn, som går 2,30 från Göteborg o. om dina kläder då medskickas borde de allt veta om det o. så får paketen sändas som fraktgods, eljest är det nästan omöjligt hafva reda på något nu under badgästtiden, då de utflytta. Om folk fråga om de få skåda bruden, vet jag ej hvad jag skall säga. Hvad tycker du? Har tänkt fråga Pappa, när han kommer hem. Mamma tycker att det ej är godt att neka. Här var en gumma i dag som hörde sig för o. sade att läsbarnen tänkte fråga Pappa. Undrar om Mamma i dag lämnat Kålleröd. Är hon kvar, ber jag om min vördsamma o. hjärtliga hälsning till henne. Hoppas få bref i morgon o. att du snart kommer hit. Så ledsamt det ser ut med torkan. Mina saker få väl utköras en dag i nästa vecka, o. jag hoppas komma en tur med. När vill du att Elisabeth skall komma? Måste sluta nu. Hjärtinnerliga hälsningar till älskade min Alvar från din Elin. Kålleröd d. 8 Juni 1905 [torsdag] Min hjärtevän, min älskade Elin! Hjärtligaste tack för bref och gratulationer från min lilla kära Elin! Så snällt af Järnklätts att gifva dig tvenne goda filtar och af Francks att gifva dig en stenmortel. Trefliga presenter bådadera! Jag glömde att tala om för dig att jag äfven fick en liten vacker matta af Tante Agathe Palander och har nu äfven hört om en matta från Faster Adlaide. Det vore mycket vänligt om Pappa och Mamma äfven ville bjuda kyrkoh. och fru Hallenberg, såsom du skref. Bjuder Ad. Hellden? Angående psalmer tycker jag mycket om N:o 33, blott klockaren ej spelar den på den nymodiga rytmiska melodien, utan med den gamla psalmmelodien. Äfven den du nämnde: 238:9 tycker jag är bra. Du kan ju välja hvilken du vill efter, och så kunna vi ju taga 33 före. Ett visitkort skickas härmed. Det är fr. Meyers och Kösters pappas handl i Gbg. Bra roligt, att Fredrik Rhedin bättras. Nu något härifrån! I dag vid 9. tiden reste min kära Mamma. Hon har arbetat så mycket för mig och menar oss så väl. Jag känner det tomt nu. Sedan Lina begaf sig af, ha vi haft så trefligt. Jag ser, att åtskilligt, som jag skulle vilja ha färdigt, får lemnas ogjordt före brölloppet, men jag hoppas och vet att min älskade Elin öfverser. Mamma skulle resa på tåg från Jordfallet och är väl redan i Göteborg. I dag skulle jag äta middag något tidigare och så gå till Solberga, där jag har nattvardsbarnen.

Till min älskade Elin vill jag komma än en gång före bröllopet. Jag har fått avis om ett paket från Stockholm innehållande "metallvaror". Känner ej stilen. Snart ha vi den 20:de, som sedan blir en dubbel minnesdag för oss. Snart får jag i dessa nu rätt ödsliga rum se min innerligt älskade, min följeslagerska, som mig af Gud tillskickad är.
Beder om min hjärtliga och vördsamma helsning till Pappa och Mamma. Helsa ock syskonen så mycket. Farväl!
Din af hjärtat tillgifne Alvar.


Spekeröd den 10 juni 05. [lördag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för besöket o. samvaron i går. Så roligt att du kom, ledsamt bara att jag skulle vara tvungen att resa hemifrån. Jag gläder mig åt att snart få komma till Kålleröd o. så få stanna hos dig. Dessa dagar, som nu återstå, svinna väl snart undan. Om jag kommer till Kålleröd före bröllopet blir det nog i slutet på veckan men det kan jag dock ej säga bestämdt, men du behöfver ju ej fästa något afseende därpå för dina resors skull, bara där är så man kan komma in. I dag bjudas kyrkoherde Hallenberg o. Fru o. Erik Nordblom.
Pappa sade att du kan begära att få trillan till Göteborg för vidare befordran till Kungelf o. att den ej skall betalas, förrän du fått den välbehållen. Så får man nog begära "vanlig spårvidd" ty det är nog ej värdt kanske att bestämma måttet ty jag har mätt våra enbettsåkdon o. de äro ej riktigt lika, och vår lilla lastfjädertrilla är smalare i gången än giggen. Den vi ha är bara för en häst, men om man vill kan man nog få beställa så att man kan ha äfven två hästar, men det blir väl då dyrare, ty då behöfs ju stång. I din katalog står ej något nämndt om färgen. Du kanske tycker bäst om mörktmålad. Den vi ha, har någon gråmelerad eller grågul eller sandfärg.
Dina nya kläder borde väl upphängas, så att de ej blifva skrynkliga. Och så glömmer du väl ej prästkappan till bröllopet.
Roligt att nu ha två helgdagar. Hoppas att du ej förkylde dig i går. Om du vill vara snäll höra med Sara hur länge hon stannar så att jag får säkert veta om du vill ha Elisabeth midsommarafton.
Måste sluta nu. Alvar jag längtar efter dig. Det är allt långt att vänta till den tjugonde, men så småningom kommer väl den dagen ock. Hjärtinnerliga hälsningar, en famn o. en kyss från din Elin. Det vore nog roligt om du skickade ett kort till den 14:de till Far & Mor.

 

Spekeröd den 13 juni 05. [tisdag]
Älskade Alvar!


Skyndar nu att skrifva några rader innan posten går. Här har varit åtskilliga främmande i dag. Först kommo riksdagsman o. fru Larsson, så Kristina i Järnklätt, direktör Crona o. slutligen pastor Rehnberg. De två senare voro här öfver middagen. Snart skall skjutsen fara till Stenungsund att hämta Moster & Tant.
I förrgår kommo åtskilliga svar: Nekande från fru Leffler, pastor Block o. herr Landgren, som nu skref att han måste vara i Göteborg på onsdag (morgon tänker jag), o. ansåg det då vara bäst att ej resa. Men kan han få det ställdt på något annat sätt o. du träffar honom, behöfver han ju ej vara bunden af att han nekat utan är välkommen. Moster Betty o. Anna Wallerius ha ock nekat. Jakande svar från Tant Alma, kyrkoh. Bergfelts o. pastor Lindhardt. Eljest ha vi ej fått något. Få kanske i morgon. I dag skickas kort till kyrkoh. o. fru Ysander o. pastor Thöl&l. Från Palmes ha vi ej hört något o. alltså hafva ej Silfverswärds bjudits.
Jag nämnde för Mamma om att Fina skulle vara med i hushållskällaren o. hon tyckte att det var alldeles omöjligt. Hilda var här ock i dag o. hon trodde knappt att Fina skulle sätta detta i fråga. Mamma säger att det är alldeles omöjligt att kunna vara två hushåll om källaren när den ej är större o. nu under sommaren kommer jag nog ej att kunna använda skafferiet något vidare, ty där blir varmt för mat. Fina redade sig ju förra sommaren utan. Jag har ju ej heller något annat ställe att ställa undan saker uti.
Jag vet ej hvad psalm jag skall välja. Har tänkt på 157 o. sista versen eller 238:9 eller de två sista verserna på 429. Hvad tycker du? I dag för ett år sedan var du här första gången. Ack, skrif bestämdt hvilken dag du vill Elisabeth skall komma. Du nämnde nog midsommarafton, men jag vet ej om du var riktigt viss att Sara stannade till dess.
Pingstdagen ing. Höga Visan 5:9. Hvad är din väns för andra vänner? Ämne: Lyckligt o. saligt är det att vara Jesu vän. Annandag Ing. Joh. 6:27. Ämne: Den saliga frukt o. verkan som trosåtnjutandet af Jesus såsom lifsens bröd medför.
Måste sluta nu. Undrar om du i morgon reser till Torsby.

Hjärtinnerliga hälsningar från din Elin.
Pastor Rehnberg har äfven bjudits.

 

 

 

Kålleröd den 13 Juni 1905. [tisdag]
Innerligt älskade Elin!


Hjärtligaste tack för det lilla älskliga brefvet af d. 10:de dennes. Huru tacksam bör jag icke vara, att jag snart får hemföra en älskad maka, som med längtan motser ankomsten hit. Ja, hur tacksam är jag icke just för detta, att du skall älska mig och att du gerna vill öfvertaga ditt nya kall. Honom, som gifvit mig denna välsignelse, beder jag att han allt framgent ville välsigna oss. Måtte han, som välsignande trädde in vid ett bröllop äfven infinna sig vid vårt bröllop och i vårt ringa hus. I dag är det jemnt ett år sedan jag första gången var på det kära Spekeröd och d. 20:de blir det jemnt ett år sedan vi träffades såsom trolofvade.
I morgon reser jag till Torsby, der mötet börjas med Gudstjänst, hvarvid Ringius predikar. Skulle jag i morgon kunna komma från Torsby till Göteborg, t. ex. med Bergfeldts, så reser jag nog hem med Kungelfsbåten på torsdag e.m. Ja, kanske jag gör det äfven om jag ej kommer af förr än på torsdags morgon.
Välkommen hit, älskade Elin, om du kan till fredag eller lördag. Sara stannar här till midsommarafton. Kommer Elisabet då är det bra. I hopp att du kommer, skickar jag ej de 20 Kronorna. Skulle jag vara borta, lemnar jag dem till Sara. Nu farväl, innerligt älskade! Din af hjärtat tillgifne Alvar.


Spekeröd den 15 juni 1905. [torsdag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för ditt kärkomna bref. Skrifver nu några rader för att sända med Gunnar, som följer med sakerna till Kålleröd. Den medelstora trälådan, på hvilken står aktas, får man färdas mycket försiktigt med, ty däruti är en mycket vacker förmakslampa, som vi fått från Lindbergs. Vi ha fått flera presenter, men några får vara till i morgon då jag hoppas komma. I går packade jag en stor del af dagen. Hoppas allt kommer helbrägda ut o. att Sara är hemma så att sakerna kunna komma in.
I går komma några svar. Palmes och fru Palander komma icke, men kyrkoh. E. Andersson o. pastor Lindblad komma. Du är väl i Göteborg nu. Hoppas att du mår bra. Jag är allt något trött. Alla ha brådt. I går gjorde Hugo o. Gunnar i ordning trädgården o. i dag är Hugo hos skräddaren.
Nu är det snart slut på denna veckan o. snart kommer Alvar o. hämtar mig. Nu är du väl trött efter resan, när du kommer hem. Undrar om du kommer i kväll. Hoppas du fått mitt bref från tisdagen. Hinner nu ej mer. Hjärtinnerliga hälsningar till älskade min Alvar från din Elin

 

Spekeröd den 17 juni 05 [lördag]
Innerligt älskade Alvar!


Hjärtligaste tack för i går! Var resa gick bra o. vi hunno hem till kvällmaten, som blef något försenad för göromålens skull. Här ändras nu om i alla rummen. Man hör blott ett ideligt trampande. Vi ha i dag fått en fin förmakslampa till af kapten Österbergs o. 15 kr från en bonde i Klefva.
Jag sade till Pappa psalmerna i dag: 33 före o. 195: de två sista verserna efter o. Pappa tyckte de voro så passande. Du kommer väl i håg att taga din prästkappa med dig.
Detta är nu sista brefvet du får af mig före bröllopet. Jag kan ej skrifva ordentligt, ty alla syskonen surra omkring mig. Signe ber hälsa. Hennes rum har nu gjorts i ordning till din Mor. Jag skall nu skrifva ett kort till pastor Hammarberg.
Innerligt älskade! Tack för alla dina kärkomna bref under den gångna tiden. Så roligt det skall blifva att få komma till Kålleröd. Gunnar tyckte att han haft så roligt i går. Om du packar upp den stora ladan med porslin är du väl mycket försiktig. Karaffinsbrickor till sängkammaren finnas i spannen, som står på vinden.
För en stund sedan ankommo två presenter till som jag just varit nere o. öppnat: ett etui med gyllene skedar från lärarinnan A. Berglund o. ett halft dussin fruktknifvar från lär. Törnebladh. Finas Moster. Tanterna säga att de aldrig hört någon blifva sa begåfvade som vi.
Det är nu gods att ha söndag i morgon, sa här blir lite lugn. Och så komma gäster på måndag o. på tisdag ändtligen kommer min innerligt älskade Alvar o. hämtar mig.
Måste sluta nu. Ack om det ville komma regn - nu mulnar det något. Hjärtinnerliga välkomsthälsningar
från din tillgifna tacksamma ringa Elin.

                                               

 

Vigseln ägde rum i Spekeröds prästgård den 20 juni 1905
Välkommen

Välkommen till www.lindmanssidan.se