Nyblomsanor

 

 

     Lars Johan Nyblom        Hulda f Sernström 

          16/9 1844 - 21/9 1908         19/11 1854 - 3/12 1937 

Antavla Elin

antavla Elin

Hulda Nybloms anfäder - av Mikael Nordblom

L J Nyblom -en psalmist från Västbo  

 

Länk till "Harry Nyblom berättar minnen från Spekeröd och sitt liv som präst":

https://www.dropbox.com/sh/3dbc7dh1zjqkswc/AABCnh7zBfeOkEw_gFQPzPMea?dl=0

Inspelningen gjord 1971 av Stig Svensson, Skålldal, Kode. 

 

 

GÖTEBORGS STIFTS=TIDNING.  Fredagen den 2 okt 1908

Lars Johan Nyblom.

 Vårt stift har åter förlorat en af sina trognaste och mest begåfvade församlingsherdar, en af den gamla stam, hvars flesta representanter redan före honom efter välsignadt arbete gått in i sin Herres glädje.  J. Nyblom var född den 16 september 1844 och hade alltså nyss ingått i sitt 65:te år. Hans födelsebygd ligger ej inom vårt stift men gränsar därintill: Långaryds församling i Vexjö stift. Utgången från ett landtbrukarehem, röjde han ganska tidigt lust och anlag för studier, så att det väckte uppmärksamhet . Och då han kom i tillfälle att ägna sig åt studiebanan, följdes han af stor framgång och erhöll utmärkta betyg. Efter studier i Uppsala aflade han prästexamen prästvigdesI Göteborg 1872, sedan han 1868-69 varit V. läroverksadjunkt i Jönköping. 1874 blef  han komminister i Kungshamn. Efter omkring åtta års nitisk  verksamhet på denna plats, kvarunder jämväl ny kyrka upp fördes, tillträdde han 1884 Spekeröds pastorat, hvartill hem valts och utnämnts redan 1881. Här förblef han till sin död den 21 sistl. september.

 Nyblom visar oss det sköna exemplet af en församlingslärare, hvars rika naturgåfvor helt togos i tjänst tör en trogen herdavård i församlingen. I los honom förenades också både teoretisk begåfning och praktisk duglighet. Sitt prästerliga kall handhade han med allvarlig trohet ; han var icke den som sparade sig. Därom vittnar ock det förhållandet, att han oaktadt långvarig och tärande sjuklighet ännu blott c:a 14 dagar före sin bortgång höll konfirmation med årets nattvardsungdom. Verkligt god predikant, både med hänsyn till innehåll och form, var han ock i synnerlig grad utrustad med gåfvor som ungdomslärare. Särskilt förstod han att göra undervisningen liflig och åskådlig genom ovanligt fyndiga och lättfattliga liknelser och bilder. Hans själavård anlitades också enskildt af många, som nu förvisso djupt sakna honom.

 Hans praktiska duglighet tog sig uttryck på många sätt. Därom vittna kyrko- och prästgårdsbyggnader, med hvilka han haft befattning, äfvensom hans anseende såsom skicklig jordbrukare. Äfvenledes har han varit på allvar ifrågasatt som riksdagsman till 2 :a kammaren. Nyblom, var musikalisk och ägnade sig jämväl med framgång åt poetiskt författarskap. I det Johanssonska psalmboksförslaget har en psalm af honom upptagits, och det en verklig pärla. Under gångna år har också Stiftstidningen innehållit värdefulla alster av hans skaldegåfva. Inom hans af kristlig kärlek och allvarligt präglade - lade hem gjorde döden många kännbara skördar — sex barn ha aflidit före fadern, däribland ej mindre än fyra på ett år.

Älskvärd, vänfast och gästfri, som han var, efterlämnar han också såsom människa ett kärt minne, och saknaden efter honom är stor hos dem, som hade förmånen närmare känna honom.Såsom ett uttryck för hans sinnelag och ett det ädlaste minne af honom själf må anföras de sista stroferna af hans minnesord öfver komminister Norborg:

Kristus, den gode Herden är och blifver, Hjorden den svaga han ej öfvergifver, Lammen de späda han ej från sig drifver, Ömt dem hugsvalar.

Han för de sina omsorg ej skall spara Trofast han var, han är skall evigt vara. Han skall dem frälsa från all nöd och fara Hem till sitt rike.

Där ingen sorg än merar hjärtat sårar, Där han aftorkar alla deras tårar, Där uti himlens evigt ljusa vårar  Glädjen går vida.       I D W

 


Välkommen

Välkommen till www.lindmanssidan.se