Protokoll 2018

LINDMANSKA SLÄKTMÖTET 1 maj 2018 I ONSALA

Protokoll fört vid förhandlingar i Onsala församlingshem

§ 1. Mötet öppnades och ordförande framförde allas tack för den lunch som nyss intagits.

§ 2. Till mötets ordförande valdes Henrik Lindman.

§ 3. Till mötets sekreterare valdes Hedvig Brander Jonsson.

§ 4. Mötet befanns vara vederbörligen utlyst. Det framfördes dock önskemål om aktualisering av listan över mailadresser.

§ 5. Som styrelseledamöter omvaldes Henrik Lindman, Hedvig Brander Jonsson, Cecilia Dalby, Martin Lindman och Johan Lindhardt. Till ny styrelseledamot valdes Margareta Ådahl, förutsatt att hon accepterar. Uppdrogs åt styrelsen att sammanträda så snart som möjligt.

§ 6. Till ordförande för släktföreningen valdes Henrik Lindman.

§ 7. Till vice ordförande och sekreterare valdes Hedvig Brander Jonsson. Kassör utses inom styrelsen.

§ 8. Till revisorer omvaldes Bengt Ådahl och Tore Svensson.

§ 9. Diskuterades frågan om årsavgift. Beslöts att de vid mötet närvarande skulle erlägga 150 pp för dagens kostnader (lokalhyra och mat), varav överskottet, troligen ca 50 kr kan gå till föreningens kostnader, främst hemsidan. Frågan om årsavgift på längre sikt kommer att behandlas av styrelsen.

§ 10. Släktmötet uttryckte sin stora tacksamhet över hemsidan och det arbete som utförts av främst Cecilia Dalby men också Johan Lindhardt. Hemsidan har 2-3 besök per dag. Cecilia uppmanade de närvarande att inkomma med mera material, t.ex. texter om föräldragenerationen, dikter, bilder, om anor och om tidigare släktmöten.

§ 11. Nästa släktmöte bestämdes till 1 maj 2021. (1 maj 2022 är en söndag, då släktmöten inte brukar äga rum).

§ 12. Inga övriga frågor förelåg.

§ 13. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Program för släktmötet 11.00 Gudstjänst med musik i Onsala kyrka samt visning av densamma

12.00 Lunch i församlingshemmet, tillagad och välordnad av släktmedlemmar

Förhandlingar

Släkthistoriska notiser

Film från tidigare släktmöten, utställning av släktobjekt

Tipspromenad

Stort eftermiddagskaffe

17.00- 17.30 Släktmötets avklingande, uppbrott.


Välkommen

Välkommen till www.lindmanssidan.se